عجله وزارت ورزش برای واگذاري سرخابيها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون وزير ورزش با تاكيد بر اينكه واگذاري پرسپوليس و استقالل بايد از سازمان خصوصيسازي پيگيري شود نه وزارت ورزش گفت كه البته عجله ما براي تحقق اين مهم بيشتر از همه است.

محمدرض//ا داورزني در خص//وص آخرين وضعيت دو تيم اس//تقالل و پرسپوليس براي خصوصيسازي گفت: موضوع واگذاري و خصوصيسازي پرس//پوليس و استقالل از حوزه وزارت ورزش خارج شده و طي اختيارات و وظايف سازمان خصوصيسازي در حال پيگيري است.

او با بيان اينكه پيگيري وضعيت اين دو باش//گاه بايد از طريق س//ازمان خصوصيس//ازي انجام ش//ود نه وزارت ورزش، ادامه داد: البته ما هم به نوبه خود پيگير اين موضوع خواهيم بود. اميدوار هستيم انجام خصوصيسازي سرخابيها هر چه زودتر اتفاق بيفتد. مطمئن باشيد عجله وزارت ورزش در اين زمينه بيشتر است. ما منتظر هستيم هر چه زودتر پرسپوليس و استقالل واگذار شوند تا خيال همه بابت وضعيت اين دو باشگاه راحت شود.

معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش در مورد بودجه سال آينده ورزش و مشكالت اقتصادي موجود يادآور شد: قطعا به گونهاي مديريت خواهيم كرد تا در روند آمادهسازي و افتخارآفريني فدراسيونها، آسيبي وارد

نشود. قاعدتا براساس اولويتها، اردوها بايد بدون وقفه برگزار شوند. در اين زمينه بايد مديريت منابع داشته باشيم.

بازنشستهها، اعمال قانون در مورد آنها و بازگشت دوباره برخي از اين افراد به عرصه ورزش موضوع ديگري بود كه محمدرضا داورزني در مورد آن توضيح داد. وي در رابطه با اين موضوع كه با نام بردن از محمد درخشان مطرح شد گفت: برخي صحبتها در اين زمينه كملطفي است. قانون منع بهكارگيري بازنشستهها در خصوص روسا و اعضاي هياترييسه بود كه اعمال هم شده است اما ورزش اين حق را دارد كه از ظرفيت چنين افرادي كماكان استفاده كند.نفراتيمثلدرخشانوعليرضارحيميسرمايهورزشهستند.همانطوركه ما براي كنار رفتن بازنشستهها قانون داريم، قانوني هم داريم كه اجازه ميدهد از اين ظرفيتها در پستي غير از رياست و هيات رييسه استفاده كنيم.

داورزني با يادآوري اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس//تگان در 10 فدراسيون و تعيين زمان انتخابات براي 8 فدراسيون، تصريح كرد: برخي از بازنشستهها مثل درخشان عمر خود را براي ورزش گذاشتهاند. نبايد به راحتي از ظرفيت اين افراد و در كل نفراتي كه حرفي براي گفتن دارند يا صاحب كرسي بينالملليهستند،گذشت.قانونمنعبهكارگيريبازنشستگانمانعازاستفاده از ظرفيتها نيست فقط ميتوان براي رياست و هياترييسه استفاده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.