برگزاري هفدهمين دوره رقابتهاي شطرنج كاسپين كاپ در منطقه آزاد انزلي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سومين دوره مسابقات شطرنج جام ستارگان و هفدهمين دوره رقابتهاي كاسپين كاپ از ديروز تا03 بهمن به ميزباني منطقه آزاد انزلي در مركز همايشها و نمايشگاههاي اين منطقه،بهصورتهمزمانبرگزارميشود. برايناساسدرمسابقاتجامستارگانچهارنفرازبرترينشطرنجبازانجهانبهنامهايالتاجسفرليازجمهوريآذربايجان،يوگئيالكسيف و سرگئي تيوياكوف از روسيه و مارين بوسيوچيچ از كرواسي كه داراي رنكينگ باالي0062 ميباشند در مقابل پرهام مقصودلو، عليرضا فيروزجا، محمدامين طباطبايي و اميررضا پوررمضانعلي چهار مليپوش و استاد بزرگ شطرنج ايران با ردهبندي0062 و باالتر در قالب دو تيم شامل چهار استاد بزرگ مطرح جهان به عنوان تيم منتخب جهان و چهار استاد بزرگكشورماننيزبهنامتيممنتخبايرانبهرقابتميپردازند. بنابراينگزارشدرهفدهميندورهمسابقاتشطرنجكاسپينكاپ،نزديكبه008 شطرنجبازايرانيوخارجي در قالب شش جدول، طي هشت روز با يكديگر مسابقه ميدهند كه در اين ميان06 بازيكن خارجي از بيست كشور جهان مشتمل بر پانزده استاد بزرگ، پنج استاد بينالمللي، دو استاد بينالمللي بانوان، سيزده استاد فدراسيون جهاني شطرنج، چهار استاد فيده بانوان و چهل و چهار كانديداي مستري در اين رقابتها حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.