قتل نخستین رییس مجلس ایران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مرتضی قلیخان صنیعالدوله رییس نخستین دوره مجلس شورای ملی در بهمنماه 1289 )سوم فوریه 1911 ( در تهرانچهارراه مخبرالدوله- هدف گلوله دو قفقازی تبعه روس//یه قرار گرفت و كشته شد. این دو قفقازی پس از ارتکاب قتل دستگیر ش//ده بودند كه سفارت روس//یه در تهران استرداد آندو را طبق قرارداده//ای دوجانبه )تحمیلی به دولت قاجارها( از وزارت امور خارجه ایران خواستار شد و وزارت امورخارجه دو قاتل را تحویل گرفتوبهسفارتروسیهتسلیمكرد!.مخبرالسلطنه)برادرمرتضی قلیخان(انگیزهوچگونگیقتلرادركتابیكهبرنگاشتهشرحداده است. مرتضی قلیخان تحصیلکرده آلمان و مسلط به زبانهای آلمان و فرانسه، قبال وزیر دارایی بود. وی منتخب اعیان تهران برای نمایندگی مجلس بود كه به ریاست آن نیز انتخاب شده بود. در آن زمان انتخاب نمایندگان برحسب طبقات جامعه بود و اعیان هم یک طبقه به حساب میآمدند كه مرتضی قلیخان نماینده آنان در مجلس بود. مرتضی قلیخان پسر علی قلیخان مخبرالدوله بود. استرداد دو قاتل مرتضی قلیخان اوج ضعف دولت قاجارها را نشان میدهد كه مردم پس از اطالع از آن متاثر شده بودند ولی نیروی نظامی نبود كه از آن بخواهند ایستادگی كند. در آن زمان انگلستان و روسیه در ایران نیروی مسلح داشتند. این دو دولت طبق موافقتنامه سنپترزبورگ )به امضای همین دو دولت( خود را مجاز به هر اقدامی در ایران میدانستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.