برگزاری جشنواره برلین 2020 پس از اسکار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مسووالن برگزاری جشنواره فیلم برلین اعالم كردند هفتادمین دوره این رویداد س//ینمایی سال آینده پس از مراسم بفتا و اسکار برگزار خواهد شد.جشنواره فیلم برلین كه شصت و نهمین دوره آن هماكنون در حال برگزاری اس//ت و تا 17 فوریه 28) بهمن( ادامه خواهدداشتسالآیندهمیالدیازتاریخ02فوریهتااولمارس)1 تا11 اسفند(برگزارخواهدشد.طیسالهایاخیرمراسمجوایزبفتا هموارهدرمیانهجشنوارهبرلینومراسماعطایجوایزسینماییاسکار نیز در فاصلهای كوتاه پس از برلیناله برگزار میشد. اما به سبب اینکه سال آینده مراسم اسکار 2020 در تاریخ 9 فوریه و دو هفته زودتر از معمول برگزار میشود احتمال تداخل میان این رویداد سینمایی وجودداشتوبههمیندلیلبرگزاركنندگانجشنوارهبرلینتصمیم گرفتند تاریخ برگزاری این رویداد سینمایی را در سال آینده حدود دوهفتهبهتعویقبیندازند.هفتادمینجشنوارهفیلمبرلینسالآینده با اولین حضور »كارلو چاتریان« به عنوان رییس جشنواره همراه خواهد بود كه پس از 18 سال جایگزین »دیتر كاسلیک« كهنهكار شده است. »چاتریان« كه پیشتر رییس جشنواره لوكارنو بوده قرار است تیم برنامهریز این جشنواره را راهی برلین كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.