تازههای نشر قطره

Jahan e-Sanat - - NEWS -

زنغیرضروری

نام//زد نهایی جایزه حلقه منتقدان ملی آمریکا نامزد نهایی جایزه مل//ی كتاب عالیه صالح در آپارتمانش در بی//روت تنها و در محاصره انبوه كتابهایش زندگی میكند. عالیه تنها، بیفرزند و مطلقه »زائده غیرضروری« خانوادهاش است. این زن صریحاللهجه كه دنیای خود و گذش//ته پیچیدهاش را از دریچه آثار ادبی فاخر میبیند سالی یکی از كتابهای محبوبش را به عربی ترجمه و آنگاه گوشهای انبار میكند. ترجمههایشراهرگزهیچكسنخواندهاست.خوانندهباذهنبازیگوش عالیه در سرک كشیدنهایش به حال و گذشته بیروت همراه میشود. مالحظاتیرنگارنگدربابادبیات،فلسفهوهنرباتاختوتازخاطراتیاز جنگداخلیلبنانوگذشتهپرتالط ِمخو ِدعالیهدرهممیآمیزد.عالیه، درحالیكه سعی میكند بر بدن رو به سالخوردگی و غلیان خودجوش احساساتش غلبه كند، با فاجعهای غیرقابل تصور، كه تتمه زندگیاش را تهدید میكند، مواجه میشود. ربیع علمالدین روایتی ظریف از زندگی یک زن در خاورمیانه به دست میدهد.

وردستزنبوردار

شرلوک هولمز كه مدت زیادی است بازنشسته شده به دور از هیاهو سرگرممطالعهرفتارزنبورهایعسلدرتپههایساسکساست.اوتصورش را هم نمیكند با كسی مالقات كند كه در ذكاوت همتای خودش باشد، چه برسد به اینکه آن شخص یک دختر نوجوان بیپروا باشد كه شدیدا تمایلداردكارآگاهشود.مریراسلشاگردشرلوکهولمزمیشودوچیزی نمیگذردكهمهارتشرادراستنتاج،تغییرچهرهوپذیرشخطربهاوج میرساند.اوباوردستیكارشراشروعمیكند،دستیارهولمزمیشودو درادامهبااوهمکاریمیكند،اماوقتیشخصیتشرورگریزپاییواردماجرا میشود،همکاریآندودرمعرضامتحانقرارمیگیرد.اینشخصیت شرورقصهكیست؟ازآنهاچهمیخواهدوكلیدحلمعماهایتودرتودر دست چه كسی است؟ شرلوک هولمز یا مری راسل؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.