Jahan e-Sanat : 2019-02-13

NEWS : 12 : 12

NEWS

ويژه 12 [email protected] سال پانزدهم چهارشنبه42 بهمن7931 شماره 4130 دریافت ایدهها، اخبار و رویدادهای اقتصادی t.me/jahansanatpress انتقال تجربه كارآفريني سلطاني*- چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي ايران مناسبتي مهم است؛ برههاي حساس از تاريخ ايران اسالمي كه بايد اين فرصت را مغتنم شمرد و دس//تاوردها، تجربيات و نقاط قوتي كه در راه توسعه كشور حاصل شده است را در شرايطي كه برخي كشورهاي دنيا ميخواهند نق//اط ضعف ما را مطرح و س//ياهنمايي كنند، به مردم انتقال داد. توفيقات نظام جمهوري اسالمي ايران در طول چهار دهه گذش//ته گسترده اس//ت؛ دستيابي به موفقيته//اي گوناگ//ون در حوزههاي سياس//ي، اجتماع//ي، فرهنگي، نظامي در س//ايه حاكميت نظام جمهوري اسالمي ايران و تالش و ايستادگي ملت ايران آنچنان برجسته است كه بعد از گذشت 40 سال، ايران اسالمي را به الگويي قابل توجه در ميان كشورهاي منطقه تبديل كرده و كم نيستند كشورهايي كه تالش ميكنند با ايستادگي، مقاومت و حركت در مسيري مشابه آنچه كه ايران پيموده، به دستاوردهاي هر چه بيشتري نائل شوند و به نوعي تراز و سطح خود را ارتقا بخشند. اش//تغالزايي يكي از اه//داف و آرمانهاي نظام اسالميدرطول04 سالگذشتهمحسوبميشود، مرتضي آرماني جدي كه اغلب بنگاههاي اقتصادي و صاحبان كسبوكار آن را دنبال ميكنند. در همين حال بايد بنگاههاي اقتصادي را مح//ور اصلي توليد و ايجاد اشتغال در كشور دانست. بنابراين بنگاه و به طريق اولي كارآفرين، نقش//ي محوري در اقتصاد كشور و ايجاد ارزش افزوده دارد. در همين حال، گروه صنعتي و پژوهشي زر نيز ضمن توجه به توس//عه اشتغال در كشور، توجه به جامعه، عشق به دستاندركاران صنعت و باالبردن انگيزه جوانان را دنبال ميكند. ما در اين گروه صنعتي به س//ربلندي و آباداني ايران ميانديشيم و جوانان را از عمق وجود دوست ميداريم و سعي در هموارسازي مسير فعاليت آنها داريم؛ چرا كه توسعه اقتصاد ايران راهي جز ميداندار شدن جوانان ندارد. اگرچه كه از نظر اقتصادي در موقعيتي به س//ر ميبريمكهسطحمشكالتجوانانايرانقابلمقايسه با جوانان دنيا نيست اما بايد در نظر داشت در شرايط فعلي هم ميتوان با تالش و پايمردي تهديدها را به فرصت تبديل كرد. م//ا اعتقاد داريم، ايران كش//وري سرش//ار از فرصتهاي ناب است، جوانان خوشفكر با شناسايي توليد ناخالص ملي ميتوان ايران را يكي از بهترين كش//ورهاي مساعد براي س//رمايهگذاري در دنيا دانست. فرصت رشد اقتصادي بيسابقهاي پيش روي ايران اس//ت. درصورتي كه از اين فرصتها به بهترين نحو و همس//و با ارزشهاي كارآفريني بهرهبرداري شود. تاري//خ 4 دههاي زر با س//نت ابت//كار و ترويج ارزشهاي كارآفريني همگام است. اگر يك مجموعه س//هم نيروي انساني قوي داش//ته باشد، قطعا هر غيرممكني را ممكن ميسازد. ثروت ما دانش فني، نيرويانساني،برندوهمبستگيماناست.بايكدنيا اميد و آرزو و انرژي مثبت فردا را ميسازيم. خودباوري هر غيرممكني را ممكن خواهد كرد. رشد و كيفيت محصوالت زر، بازتابي از انرژي و خالقيتي است كه اين گروه صنعتي براي شناسايي و استفاده از فرصتهاي تازه اعمال كرده است. ويژگي اصلي كارآفرين خالقيت است. خالقيتي كه از دل آن كسبوكار، اشتغال و رفاه نهتنها براي خود كه براي تمام هموطنان ايجاد ميشود. خالقيت موتور اصلي رشد اقتصادي است. اگر امروز فاصله معناداري بين كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه وجود دارد، بهدليل همين تحقق و بالفعل شدن خالقيت است. مسالهاصليآنجاستكهدراقتصادهايتوسعهنيافته اي//ن خالقيت در جهت افزايش رفاه عمومي س//ر برنميآورد.اينكهچرااينگونهاستومانعشچيست بحث ديگري ميطلبد اما نكته آنجاست كه بدون وجود خالقيت و كارآفريني، تحقق توسعهيافتگي بسي دور از ذهن خواهد بود. ما در گروه صنعتي و پژوهش//ي زر با احترام به پيشكسوتان، به جوانان فرصت ميدهيم و از آنها به ميزان سن و تجربهشان انتظار داريم، از پيشكسوتان هم در پستهاي مشاورهاي كمك ميگيريم، با اين روش تاكن//ون باالترين راندمان را داش//تهايم. بايد بپذيري//م ما كارهايمان را انجام دادهايم و هماكنون بايد به جوانان اعتماد كنيم و كنار گود بايستيم تا هرجا الزم بود از ما مشورت بگيرند. باور ما اين است كه كسبوكار موفق در تفاهم متقابل ميان منابع انساني است، اعتماد و همكاري و انتقال دانش از طريق تعهد فردي شكل ميگيرد. اينبدانمعناستكهنقطهمشتركمااحتراممتقابل و اشتياق براي موفقيت در توليد است. اين همسويي منافع يعني ما در ريسك و موفقيت با همكارانمان شريكهستيم. و كشف اين فرصتها موقعيتهاي خوبي را براي خود و ديگر همنسلهايشان فراهم خواهند كرد. شناسايي فرصتهاي ناب به ايده و تالش نياز دارد. ايران با جمعيت بيش از 80 ميليون نفر كه درصد بااليي از آنها تحصيلكرده هستند، بيشترين نيروي كار متخصص را در خاورميانه داراس//ت و به اين علت مس//لما پتانسيل بااليي در رشد و بهرهوري اقتصادي خواهد داشت. با توجه به پيشبيني رشد * بنيانگذار گروه صنعتي و پژوهشي زر صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع غذايي پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 57 به پيشرفتهاي شگرفي دست يافته است. پس از انقالب اسالمي روند توسعه صنايع غذايي به گونهاي بود كه اگرچه ايران در گذشته به واردات بيشتر محصوالت غذايي وابسته بود، اما اكنون بعد از گذشت چهار دهه با وجود دو برابر شدن جمعيت و افزايش تقاضاي زماني، مديريت بازار محصوالت كش//اورزي به نفع توليدات داخلي است و در عرصه صادرات، تراز بازرگاني خارجي كشاورزي حدود دو ميليارد دالر به نفع ايران است. گروه صنعتي و پژوهش//ي زر ني//ز به عنوان يك مجموعه صنعتي پويا با اتكا به توان بخش خصوصي با بهرهمن//دي از روحيه كارآفريني و با هدف ارتقاي سبك زندگي خانواده تاكنون در طول ساليان گذشته، به صورت مستمر رشد و گسترش يافته است تا جايي كه امروزه با به كارگيري منابع انساني متعهد، نوآوري در صنعت، توجه به حقوق مصرفكننده، كسبوكار حرفهاي اخالقم//دار، مجموعهاي پيش//تاز، نوآور و قدرتمن//د در توليد باكيفيت و بهروز در اقتصاد ايران محس//وب ميگردد و در جاي//گاه يكي از بزرگترين گروههاي صنعتي ايران به شمار ميرود. گروه صنعتي و پژوهش//ي زر در ساليان متمادي فعاليت خود موفق به خلق دهها محصول و برند مشهور در صنايع غذايي شده است. تقريبا تمامي ايرانيان و بخشي از مصرفكنندگان منطقهاي و بينالمللي با بسياري از برندهاي زر آشنا هستند؛ انواع محصوالت پاستا و ماكاروني با برند »زرماكارون« به عنوان دومين توليدكننده پاستا در جهان افتخاري است كه اين گروه صنعتيبهآنميبالد؛انواعمحصوالت با دانش و فناوري نوين كه ايران را به سومين توليدكننده فروكتوز در جهان تبديل كرده است. راس//تاي اجراي برنامههاي توسعهاي براي دستيابي اي//ران به جايگاهي شايس//تهتر در صنعت و تجارت غذاي جه//ان، اقدام به تاس//يس اولين پااليش//گاه دانشبنيان غالت در كشور با نام پااليشگاه غالت زر نمود.ازاينرومحصوالتي ازخانواده شيرينكنندههاي طبيعي بر پايه ذرت با تاكيد بر سه مزيت كيفيت، سالمت و صرفه اقتصادي به بازار ايران و جهان وارد شد. گروه صنعتي و پژوهش//ي زر در دو سال اخير اما پرچمدار صادرات محصوالت شيرينكننده بر پايه ذرت شامل فروكتوز و گلوكز بوده است كه براي نخستين بار در كشور صورت گرفته است. اين شركت به عنوان مهمترين توليدكننده اين محصوالت در ايران ضمن تامين نياز كشور به شيرينكنندههاي طبيعي آن را به بسياري از كشورهاي جهان صادر ميكند. محصولي كه تاكنون در ليست واردات به ايران قرار داشته است اكنون و به همت جوانان اين مرزوبوم در مسير صادرات قرار گرفته است. نقشآفريني به عنوان بندر خش//ك، استقرار در تقاطع ترانزيتي، دسترسي به شبكه ريلي سراسري، وجود مخازن مكانيزه نگهداري غالت با ظرفيت باال از جمله ويژگيهاي منحصر به فرد پااليشگاه غالت زر محسوب ميشود. پس از بهرهبرداري از اولين فاز پااليشگاه غالت زر ب//ا حضور دكتر جهانگيري معاون اول رييسجمهور رسما فعاليت شبكه اختصاصي ريلي در اين پااليشگاه و مجتمععظيمنگهداريغالتآغازشد،وبهمنماه59 خطوط توليد پااليشگاه غالت زر با حضور دكتر حسن روحاني، رييسجمهور ايران، به بهرهبرداري رسيد. پااليشگاه غالت زر با اتكا به مزيت تامين، توليد و توزيع در كشورمان، به گونهاي تعريف شده است كه در حال حاضر ميتواند با فرآوري روزانه هزاران تن غالت، خوراك اوليه صدها واحد صنعتي زيردستي كنوني و آتي خود همچون صنعت غذا و صنعت داروي كشور را پااليش و فراهم آورد. محصوالت توليدي »زر فروكت//وز« مواد اوليهاي شاملانواعشيرينكنندههايطبيعيبرپايهذرتاست كه با وجود مخازن مكانيزه نگهداري تعبيه ش//ده در محل سايت و مخازن مكانيزه بنادر اميرآباد و نوشهر در شمال كشور و بندر امام خميني )ره( در جنوب كشور تضمينكننده پيوستگي تامين مواد اوليه است. س//اخت مگاپ//روژه ب//زرگ تولي//د محصوالت كانفكش//نري در ش//رايط س//خت تحري//م، نم//اد تواناي//ي و ع//زت كش//ور عزيزم//ان در عص//ر حاضر است. قطعا براي رقابت با برندهاي بزرگ دنيا نياز به زيرساختي به منظور توليد محصولي با كيفيت جهاني با تجهيزات و تكنولوژي مدرن است كه گروه صنعتي و پژوهشي زر با حداكثر توان در حال تامين و استقرار آن است. در منطقه و جهان داراست. همچنين ايران با واقع شدن در تقاطع كريدورهاي ترانزيتي شرق - غرب و شمال جنوب و دسترسي آسان به بازارهاي جهاني خصوصا حوزه خليج فارس ظرفيت آن را داراس//ت كه قطب ف//رآوري غالت در منطقهباشد. گروه صنعتي زر با تكيه بر توان متخصصان ايراني و درك جايگاه استراتژيك كشور اقدام به ايجاد شبكه ريلي گس//ترده به منظور جابهجايي غالت مورد نياز سايتهاي توليدي در ش//مال، مركز و جنوب ايران نموده است. راهاندازي مجتمع ذخيرهسازي غالت در بنادر شمالي و جنوبي كشور و نيز ايجاد دو سايت بزرگ ذخيرهسازي انواع غالت در مركز ايران و برخورداري از مزيت حملونقل به وسيله ريل، از دستاوردهاي مهم اين گروه صنعتي در زمينه غالت است. با تجربه و دانشبنيان، در تحقق اهداف توسعه پايدار و تامين پشتوانههايي استوار براي صنعت غذا، دانشگاه علمي و كاربردي زر را تاسيس كرده كه دانشجويان اين مركز ميتوانند ضمن فراگيري دانش تئوري از امكانات وتوانمنديهايمجموعهكارخانجاتگروهبرايافزايش توان مهارتي و كاربردي خود استفاده كنند. همچنين ايجاد مركز ن//وآوري زر به عنوان بدنه دانشبنيان گروه ب//ه منظور پژوهش و مطالعه روي پروژههاي علمي، صنعتي و دانشگاهي صورت گرفته است. اين مركز كه با هدف توس//عه محصوالت جديد راهان//دازي گرديد، در حال حاضر يكي از بزرگترين واحدهاي تحقيق و توسعه در صنعت مواد غذايي در كشور است كه از دستاوردهاي آن، ميتوان به معرفي دهها محصول متعدد براي اولين بار در كشور نام برد. ‪High Tech‬ – ‪High Tech‬ شكوهخودكفايي „ با توجه ب//ه نيازها و ظرفيتهاي س//رزمينمان ابتكارات جديدي در مجموعه زر در صنايع غذايي از گذشته تاكنون صورت گرفته است؛ پس از راهاندازي خطوط توليد آرد سمولينا، مجموعه زر با برنامهريزي دقي//ق مقدمات توليد انواع محص//والت ماكاروني و پاستا را مطابق اس//تانداردهاي بينالمللي در كشور پايهگذاري كرد. زرماكارون به عنوان بزرگترين سايت توليدي پاستا در منطقه، بالفاصله محصوالتش را عالوه بر بازارهاي داخل//ي روانه بازارهاي خارجي نمود و به اين ترتيب اي//ران به جمع صادركنندگان بزرگ اين محصوالت تبديل شد. زرماكارون به عنوان دومين توليدكننده پاستا در جهان، پاستاي خود را در حال حاضر به بيش از 80 كشور دنيا صادر ميكند كه همين عنوان اين شركت را در ليس//ت بزرگترين توليدكنندگان جهان قرار داده است. ورود ب//ه بازارهاي جديد يكي از تغيير و تحوالت صادراتي اس//ت كه ميتوان ب//ه ورود اولين محموله پاستاي زرماكارون به بازار آمريكا اشاره كرد. عليرغم خروج آمريكا از برجام توسط رييسجمهور آن، هيچ مانعي بر س//ر راه صادرات ماكاروني اين ش//ركت به وجود نيامد چرا كه اين مجموعه همواره از تهديدها فرصت ساخته و از فعاليت بازنمانده و در هيچ مقطعي نااميد نشده است. اين مجموعه بزرگ صنعتي و پژوهش//ي با تكيه ب//ر توان و تخصص نيروهاي انس//اني جوان خود در كريدوريسبز „ ايران از موقعيت//ي بينظير در جغرافياي توليد و مصرف غالت برخوردار است. كشورهاي شمالي ايران بزرگترين توليدكننده غالت جهان هس//تند. اين كش//ورها در حال حاضر ب//ه دليل محصور بودن در خش//كي مجبورند غالت صادراتي خود را از طريق كشورهاي روسيه و اكراين به درياي سياه رسانده و پس از طي بيش از 11 هزار كيلومتر، آنها را به بازارهاي مصرف عرضه كند. ايران در اين ميان بهترين موقعيت را در جابهجايي غالت آموزشوپژوهشنقطهعطفگروهزر مسووليتپذيرياجتماعي „ „ اين گروه صنعتي در راستاي ايفاي مسووليت خود به جوانان، ضرورت و اهميت پرورش نيروهاي انساني گروه صنعتي و پژوهش//ي زر با آگاهي از وظايف خود نسبت به جامعه، در انجام فعاليتهاي مرتبط با مسووليتهاياجتماعينگاهيآيندهنگر،وطندوستو باتاكيدبرهمنوعدوستي،تاثيرمثبتبرمحيطزيست، سالمت خانواده و توليد پسماند كمتر دارد. اين گروه صنعتي بر اساس معيارها و استانداردهاي زيستمحيطي و تبعيت از ضوابط انتخاب صنايع سبز مس//ير خود را در حمايت از محيطزيست مشخص ساخته است. راهاندازي تصفيهخانه مدرن صنعتي، ايجاد چرخه بازياف//ت و پايش آاليندهها يك//ي از اقدامات مهم مجموعه زر در راس//تاي حفاظت از محيطزيست محس//وب ميش//ود، اقدامي كه از س//وي سازمان حفاظت از محيطزيس//ت مورد توجه قرار گرفت و نشان واحد صنعتي سبز را نصيب اين گروه صنعتي كرده است. رونقملي „ تمرك//ز ب//ر تولي//د ب//ا محوري//ت ص//ادرات و كس//ب س//هم 80 درص//دي از ب//ازار ص//ادرات اي//ران، اي//ن كش//ور را از يك واردكنن//ده ماكاروني ب//ه يكي از قدرته//اي صادركننده جه//ان تبديل كرده است. ظرفيتتوليدياينشركتمعادل08 درصدازكل ظرفيت توليد كشور است كه باعث ارتقاي جايگاه ايران به مقام دوم توليدكنندگان بزرگ جهان شده است.

© PressReader. All rights reserved.