Jahan e-Sanat : 2019-02-13

NEWS : 15 : 15

NEWS

15 [email protected] سالپانزدهم چهارشنبه42بهمن7931 شماره0314 دریافت ایدهها، اخبار و رویدادهای اقتصادی t.me/jahansanatpress حرف و حدیث كوتاه از جهان مرگدروازهبانافسانهايانگليس „ گوردون بنكس، گلر تيم قهرمان جهان انگليس در سال6691، ساعاتي پيش در 81 سالگي درگذشت. بنكس17 بازي ملي براي انگليس انجام داده بود و قهرماني جام اتحاديه را با استوكسيتي كسب كرده بود ولي دوران فوتبال او پس از يك تصادف رانندگي كه داشت و باعث نابينايي يك چشمش شد، به پايان رسيد. بنكس در آن دوره به بانك انگليسي مشهور بود و به عنوان يكي از بزرگترين گلرهاي دوره خود در كنار لئو ياشين و دينو زوف شناخته ميشد. سيو استثنايي كه اودرمقابلهدديدنيپلهدرجامجهاني0791 مكزيكانجامداد،درخاطراتفوتبال دوستان نقش بسته است هر چند كه او در آن جام به خاطر بيماري نتوانست تيمش را در شكست مقابل آلمان غربي در مرحله يك چهارم نهايي همراهي كند. بنكس بعدا درباره آن سيو ديدني گفت: تا به خودم آمدم، ديدم پله به توپ رسيده و دروازه را تهديد ميكند. فكر ميكردم توپ گل ميشود ولي آن را مهار كردم! بنكس تا سال 1977 به بازي كردن ادامه داد و پس از استوكسيتي به صورت قرضيبهتيمهاييمثلكليولنداستوكرزوهلنيكپيوستوسرانجامدرسال7791 اعالم بازنشستگي كرد. او در سال9791 هدايت تلفورد يونايتد را برعهده گرفت ولي دورانمربيگرياونيزيكسالبيشتربهطولنينجاميدواوازسال0891 بهكلي از ميادين فوتبال به دور شد. سال 2015 اعالم شد كه او دچار سرطان كبد شده و تحت درمان قرار گرفت و در طول اين چهار سال در حال مبارزه با اين بيماري بود. پيامرمزيبعدازتوافقبايووه „ هافبك آرسنال بعد از توافق نهايي با يوونتوس پيامي را براي هواداران اين تيم منتشركرد. آرونرمزيهافبكآرسنالبعداز11 سالحضوردراينتيمبايوونتوس بهتوافقنهاييرسيدورسمابهاينتيمپيوست.البتهرمزيتاپايانفصلجاريبراي آرسنال بازي خواهد كرد و از آغاز فصل بعد براي يووه به ميدان خواهد رفت. رمزيبعدازتوافقبايوونتوسپياميرامنتشركردوگفت:همچنانكهميدانيدبا يوونتوسبهتوافقنهاييرسيديم.ميخواهمازهوادارانآرسنالكهلحظاتشيريني را براي من خلق كردند تش//كر كنم. س//خت است كه بعد از 11 سال از تيمي كه عاشقانه آن را دوست داري جدا شوي. اميدوارم كه در يوونتوس هم عملكرد خوبي از خود نشان دهم. „ تياگوموتامربيجوانانسنژرمن „ هافبك سابق تيم فوتبال پاريسنژرمن فرانسه سكان هدايت تيم جوانان باشگاه را پذيرف//ت. تياگو موتا طبق توافق و امضاي قراردادي، فعاليت جديد خود را نزد پاريسيهاي متمول آغاز كرد. او از دوشنبه گذشته سكان هدايت تيم جوانان باشگاه راپذيرفت.برهميناساساوتيمزير91 سالههايباشگاهراتمرينخواهدداد. طبق گزارش اكيپ، موتا مجوز مربيگري الزم براي اين فعاليت را از يوفا و كميته فني فدراسيون فوتبال فرانسه دريافت كرده است. اين اتفاق در حالي رخ داد كه او به صورت غيررسمي از ابتداي فصل جاري با تيم جوانان باشگاه كار كرد. موتا فصل قبل كفشهايش را به عنوان بازيكن حرفهاي آويخت و پذيرفت در ساختار فني باشگاهپاريسيباقيبماند. يككرهاي،اسلحهروانيتاتنهامبرايغلبهبروستفالنيها „ ستاره كرهاي تاتنهام اميد شماره يك هاتسپريها در مصاف با بورسيادورتموند در ليگ قهرمانان اروپا خواهد بود. براي جدال خانگي امشب در ورزشگاه ومبلي، تاتنهام مهاجم شاخص و مليپوش خود يعني هري كين را به خاطر مصدوميت در اختيار ندارد. اين در حالي است كه زردهاي ژرمني نيز كاپيتان رويس را به دليلي مشابه در بازي نخواهند داشت. تيم تحت امر پوچتينو، براي آنكه حداكثر استفاده را از مزيت بازي خانگي ببرد و با كسب بردي دلنشين، با آرامش بيشتري آماده بازي برگشت با بورسيا شود، به توانايي و قابليتهاي ديگر نفراتش اتكا خواهد كرد. از جمله بيشترين اميد به سون هوينگ مين فوروارد مليپوش و كرهاي خواهد بود؛ بازيكني كه سالها سابقه بازي دربوندسليگاراداشتهومقابلهمينتيمآلمانيپرطرفدارگلزنيكردهاست.هوينگ مين كه اكنون رسانههاي انگليسي از او به عنوان اسلحه رواني هاتسپر برابر تيم فابره نام ميبرند، در زماني كه در بوندسليگا بازي ميكرد و عضو هامبورگ و بايرلوركوزن بود، 41 گل در 135 بازي زد. فوروارد 62ساله در آن زمان و با پيراهن اين دو تيم، هشت گل به دورتموند زد. و حاال همين آمار خوب، فشار رواني زيادي را بر حريف فردايتيمشواردميكند.مورديكهسرمربيآرژانتينيهاتسپرميكوشدبهبهترين شكل از آن براي هموار ساختن برد، استفاده كند. روي موج پخشمستقيمتلویزیوني،امروز „ تاتنهام-دورتموند51:32 شبكهورزش آژاكس-رئالمادريد03:32 شبكهسه ج و 1 ‪3 6 5‬ د ل افقي: -1 عدم یكنواختي- تمثيلي در معني با هوشياري متوجه امور بودن -2 اميدوار- تكميلكننده- ضامن و كفيل -3 داراي ناخالصي- پناهگاه- به سرعت -4 توشه راه و سفر- سرراست و اندازه- گلوگاه دریایي باریك- یكدوم -5 خودرو مسافربر پرظرفيت- كليد حل معما- گرگ بومي آمریكاي شمالي -6 برابر فارسي پروژكتور- ملك واقع شده در تقاطعها- نهایت هر چيز -7 مادر محترمه- سرشت و ذات- نوعي كشت -8 بيپروا حملهكننده- حصيري كه با ني ميبافند- زبان كوچك سر حلق -9 بخشي از كتاب اوستا- سپاسگزار- رویارویي -10 زیر پا فشرده شده- اثري از فرانتس كافكا- هميشگي -11 اسب یدك- نمایشنامه حزنانگيز- حس بویایي -12 منع كردن و بازداشتن- از بتهاي عهد جاهليت- راز و رمز- تيره شاعرانه -13 لوالي پا- تحفه و رهاورد- تيرگي روابط -14 تجربه و امتحان- آرزوهاي نفس آدمي- اثر موسيقایي از جوزپه وردي آهنگساز ایتاليایي -15 دادرسي- مسلط و پيروز عمودي: -1 وسيله سنجش وزن- مدافع متهم در دادگاه- ستيزه -2 در حال گریستن- كمانه نوازندگي- حافظه اصلي رایانه -3 هستي و مقابل عدم- دشت پهناور- آه در بساط ندارد -4 روز جش//ن و ش//ادي- بخش باالي ورودي ساختمان- ضمير جمع- عميقترین چاه دوزخ -5 از انواع تلفن- حتمي و قطعي- الفباي آهنگسازان -6 نقطه ضعف هر كس- از القاب اروپایي- پرستشگاه مشرك -7 جایگاه امعا و احشا- بدون سخن و بيصدا- بخشاینده یگانه -8 زمان مرگ- هرگز به منزل نرسد- پرنده صحرایي -9 شمشير چوبي- شخص خوشرو- از نامهاي خورشيد -10 مركز جزیره گوام- چوبي براي مهار شتر- ویتامين جواني -11 باد سرد- ظاهر ترسناك- فراهمسازي 21-استخوانيدرباالتنه-پنبهپاكنكرده-درجهومنزلت-زیاده از حد گرم -13 خودخواهي و تكبر- وقت كنوني- گوشت گياهي -14 ملحد- گاز روي آب- شجاع و نترس -15 همنش//ين و همصحب//ت- نوع//ي موتور ب//راي خودروهاي سنگين- روشنایي شبهاي سراینده فوتبال ایران 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 جوابجدولشماره 1364 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 ت ن ف س خ و ش هـ هـ ا ی خ ش م 7 2 ی د ک ی س ا م ی ن و س ا ن 8 3 ر ی و ن د ر ا ت ب ر ا ی ش 4 ا د ر ر ب س ر ا ن ر د ا 9 5 ژ ن ر س ت ن و ز ا ر ت 6 گ ش ت ا پ و ت ی ک ک س 10 7 م و ل و ی ت ی ر ا ن و ا ی 11 8 ش ی ش هـ ش و ر ا ب ر ا س م 9 ع د ن ا س ن ا د و ا ل ت ا 12 10 ل ا ب خ ت ن ا ب ی ن ا 13 11 ن ا ر و ا ر و ل ت م ش 12 ک ا ک ت ش ک ر م چ د ا ب 14 13 ا ی ی ش و ن و س ر ش ی د ا 14 س ف س ت هـ ا ی ن ک ا گ ا هـ 15 15 ب ل ا ا س ت ف ا د هـ م ر م ت

© PressReader. All rights reserved.