Jahan e-Sanat : 2019-02-13

NEWS : 8 : 8

NEWS

8 [email protected] سالپانزدهم چهارشنبه42بهمن7931 شماره0314 دریافت ایدهها، اخبار و رویدادهای اقتصادی t.me/jahansanatpress „ „ „ „ „ به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 64/000/000 ریال موضوع یک فقره چک شماره161032 مورخ 94/4/18 ش//ورا با عنایت به ش//رح دادخواست تقدیمی کپی مصدق چک موضوع دعوی و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچگونه دفاعی در قبال دعوی خواهان و مس//تندات ابرازی ایش//ان به عمل نیاوردند و اصل نیز بر بقاء دین اس//ت مگ//ر اینک//ه خالف آن ثابت ش//ود از طرفی صدور چک ظهور اش//تغال ذمه صادرکنن//ده چک و تعهد او در مقاب//ل دارن//ده دارد و وجود اصل آن در ید دارنده قرینهای اس//ت دال بر ع//دم ایفای تعهد صادرکننده زیرا هدف اصلی از پیدایش اس//ناد تجاری تس//هیل مراودات بازرگانی و ایجاد اعتبار به جای پول نقد است لذا دعوی خواهان را وارد تش//خیص و مس//تندا به مواد 522-519-515-198 قانون آئین دادرسی مدنی وتبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال به عنوان اصل خواس//ته و هزینه دادرس//ی به مبلغ 1/615/000 ریال و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 94/4/18کچ لغایت اجرای حکم که دایره اجرا مکلف است در هنگام اجرای حکم قطعی براساس آخرین ش//اخص کاال و خدمات محاس//به و پس از کس//ر هزینههای دادرسی که به صندوق درآمد دولت واریز میشود و حقالوکاله وکیل در حق خواهان پرداخت نماید صادر و اعالم میگردد. رای صادره غیابی بوده و از تاریخ ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در این شورا و پس از مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرس//تان دشتس//تان میباش//د. آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهیحصروراثت آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی براب//ر رای ش//ماره 139760306005006673 هیات اول موض//وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای علیاکبر عابد فرزند محمد به شماره شناسنامه 22255 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 13/4 مترمربع از پالک شماره باقیمانده 101 فرعی از 9 اصلی واقع در اراضی گذر ده کالغ بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد عابد محرز شده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش//ود در صورتی که اش//خاص نس//بت به صدور س//ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش//ته باشند میتوانند از تاریخ انتش//ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس//ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 آقایعلینجفزادهامامکندیدارایشناسنامهشماره4125199736 بهشرحدادخواستیبهکالسه744179/ش/75 از اینشورادرخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادروانحاجیآقانجفزادهامامکندیبهشناسنامه 6379552871 درتاریخ01/01/79 اقامتگاهدائمیخودبدرودزندگیگفتهورثهآنمرحوم/مرحومهمنحصراستبه: 1-علینجفزادهامامکندیفرزندحاجیآقاشمارهشناسنامه4125199736 پسرمتوفی 2-کبرینجفزادهامامکندیفرزندحاجیآقاشمارهشناسنامه1583555736 دخترمتوفی 3-ماهزرنجفزادهامامکندیفرزندحاجیآقاشمارهشناسنامه6704559736 دخترمتوفی 4-شیوانجفزادهامامکندیفرزندحاجیآقاشمارهشناسنامه0294559736 دخترمتوفی 5-فاطمهنجفزادهامامکندیفرزندحاجیآقاشمارهشناسنامه8174559736 دخترمتوفی 6-ژیالنجفزادهامامکندیفرزندحاجیآقاشمارهشناسنامه1055559736 دخترمتوفی 7-خدیجهکرمیدستجردفرزندمختارشمارهشناسنامه0926759736 همسرمتوفی اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوربهاستنادماده263 قانونامورحذفیرادریکنوبتآگهیمینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. برابر رای ش//ماره 139760324001003031 مورخ 97/10/24 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین رضائی فرزند عبدالحسین صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 353648/11 مترمربع در قسمتی از پالک 912 واقع در قریه پوزگاه گناوه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش//ود. در صورتی که اش//خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 977مالف- مجید امیری- رئیس ثبت اداره اسناد و امالک گناوه 0838مالف- علی امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور رییس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1741مالف- حسام کشاورزی- قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر برازجان آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760324001002774 مورخ 97/9/28 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س//اختمانهای فاقد س//ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اس//المی ایران به نمایندگی نیروی انتظامی رانس//بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2006/60 مترمربع در قسمتی از پالک 903 واقع در قریه چهار روستایی گناوه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش//ود. در صورتی که اش//خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 آگهيقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي براب//ر رای ش//ماره 139760306005006694 و 139760306005006695 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س//اختمانهای فاقد س//ند رس//می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض، متقاضی آقای علیاکبر عابد فرزند محمد به شماره شناسنامه 22255 صادره از نیشابور و آقای رجبعلی عابد فرزند محمد به شماره شناسنامه 22254 صادره از نیشابور هر کدام سه دانگ مش//اع از شش//دانگ یک باب ساختمان به مساحت 85/95 مترمربع از پالک شماره 101 فرعی از 9 اصلی واقع در اراضی گذر ده کالغ بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد عابد محرز ش//ده اس//ت. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس//لیم و پس از اخذ رس//ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس//لیم اعتراض، دادخواس//ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس//ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 آگهي مفقودي برابررايشماره9404 هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسميمستقردر واحدثبتيشهرستانبهبهانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضيخانمسمیهفکورفرزندهوشنگبهشناسنامهشماره731 صادره از خرم آباد به شماره 4072427683يلم در ششدانگ عرصه یک باب ساختمان به مساحت94/531 مترمربع مفروزومجزيشدهازپالک4665 اصليواقعدربخشیکبهبهانخریداريازمالکرسميآرزووآزادهومژگانو آذرشهرتینبهادرقنواتيمحرزگردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضيموردتقاضابهمنظوراطالععمومدردونوبتبه فاصله51 روزآگهيميشوددرصورتيکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضياعتراضداشتهباشندميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد. تاریخانتشارنوبتاول:42/11/79 تاریخانتشارنوبتدوم:8/21/79 برگ کمپاني وانت پیکان مدل 81 -78 ایران 469 م -49 انتظامي -11518117104 موتور -81917230 شاس//ي بهنام پریا ملکي مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. بهارستان آگهی ابالغیه تاریخ: 97/10/20 شماره پرونده: 3/97 ش/ 688 شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان ورامین شماره و تاریخ دادنامه: ‪1397/10/30 -1093‬ خواهان: آقاي مهرداد طارمي فرزند عیسي با وکالت آقاي کورش کارخانه یوسفي به نشاني: ورامین- دهماسینجنب نانوایي- پالک 11 خواندگان: -1 آقاي مجتبي تاجیک به نشاني: ورامین- بلوار رسالت- نبش کوچه معصومیه- دفتر امالک آزادي -2 آقاي حسین صمدي فرزند حمید/ مجهولالمکان -3 آقاي حافظ رحیمي فرزند مهدي/ مجهولالمکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمي خودرو گردشکار: با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مينماید. 187مالف- مجید امیری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 8/640 م الف- کاظمي- رئیس ثبت بهبهان آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 4838مالف- علی امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور برابر رای ش//ماره 139760324001002983 مورخ 97/10/17 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسداهلل رنجبر فرزند اسمعیل صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مس//احت 178924/60 مترمربع در قس//متی از پالک 884 واقع در قریه محمدی گناوه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش//ود. در صورتی که اش//خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 آگهيقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 139760317007004050هرامشيارربارب هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهايفاقد سندرسميمستقردرواحدثبتيشهرستانبهبهانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضيآقايسجادآقاجريفرزندمحمد بهشناسنامهشماره55 صادرهازبهبهانبهشمارهملي0390671681 درششدانگعرصهیکبابساختمانبهمساحت 330/21 مترمربعمفروزومجزيشدهازپالک4665 اصليواقعدربخشیکبهبهانخریداريازمالکرسميیاسمن و آرزو و آزاده و مژگان و آذر شهرتین بهادر قنواتي محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضي مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله51 روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسیدعرضحالظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمرجعقضایيتقدیمنمایند.بدیهياست در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخانتشارنوبتاول:42/11/79 تاریخانتشارنوبتدوم:8/21/79 براب//ر راي ش//ماره 139760301051004017 هیات اول موضوع قانون تعیی//ن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س//اختمانهاي فاقد س//ند رس//مي مس//تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد کوليوند فرزند محمدولي به ش//ماره شناس//نامه 350 صادره از ري در شش//دانگ یک باب خانه به مس//احت 100 مترمربع پالک 17653 فرعي از 49 اصلي واقع در قرچک خریداري در ازاي س//هم مشاعي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس//لیم و پس از اخذ رس//ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 راي قاضي شورا در خصوص دعوي آقاي مهرداد طارمي به طرفیت خواندگان به خواس//ته تس//لیم مبیع و الزام به تنظیم سند رس//مي یک دس//تگاه خودرو بيامو به شماره انتظامي 735 ق -89 ایران 99 مقوم به مبلغ 70/000/000 ریال به شرح دادخواست، شورا با مالحظه جامع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان، تصویر مبایعهنامه عادي شماره 495 مورخ 97/5/24 فيمابین خواهان و خوانده ردیف اول، تصویر تفویض وکالتنامه رسمي فروش خودرو به شماره 21040 مورخ 97/5/24 دفترخانه اسناد رسمي شماره 517 تهران از سوي خواندگان ردیف دوم و سوم به خوانده ردیف اول، پاسخ استعالم از پلیس راهور به تاریخ 97/9/20 که مالکیت خوانده ردیف سوم را بر خودرو موضوع پرونده تایید نموده است و اینکه خوانده ردیف اول با حضور در شورا اقرار نموده که خودرو موضوع پرونده را به خواهان فروخته اس//ت و س//ایر خواندگان نیز با وجود ابالغ قانوني از طریق نشر آگهي در جلسه دادرسي حاضر نگردیدهاند و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقي مانده است لذا شورا دعوي خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 220 قانون مدني و مواد 198 و 515 قانون آیی//ن دادرس//ي در امور مدني خوانده ردیف اول را به تحویل و تس//لیم مبیع و پرداخ//ت مبلغ 6/825/000 ری//ال بابت هزینه دادرس//ي و ابط//ال تمبر قانوني و حقالوکال//ه وکیل برابر تعرفه قانون//ي در حق خواهان و خوانده ردیف س//وم را به انتقال و تنظیم س//ند رس//مي یک دس//تگاه خودرو بيامو به شماره انتظامي 735 ق -89 ای//ران 99 ب//ه نام خواهان محکوم مينماید. در خصوص خوان//ده ردیف دوم نیز با توجه به عدم مالکیت خودرو مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسي در امور مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعالم مينمای//د. راي صادره نس//بت به خوان//ده ردیف اول حضوري بوده و ظرف م//دت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهي در دادگس//تري شهرس//تان ورامین ميباشد و نسبت به خوانده ردیف سوم غیابي بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش//عبه و س//پس ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهي در دادگستري ورامین ميباشد. 087مالف- مجید امیری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 8/638 مالف- کاظمي- رئیس ثبت بهبهان 8978 مالف- رضا النچري- رئیس ثبت اسناد و امالک قرچك آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهيقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي براب//ر رای ش//ماره 139760319012002641 هی//ات اول موض//وع قانون تعیین تکلیف وضعی//ت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری قرائی خضری فرزند نعمتاهلل به ش//ماره شناس//نامه 2010 صادره از سیرجان در ششدانگ یک باب خانه به مس//احت 159/34 مترمربع پالک 588 اصلی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس س//یرجان آباده انتهای خیابان مرودشت فرعی سمت چپ کوچه اول سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی یزدانینیا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 آگهی ابالغیه 139760317007004078هرامشيارربارب هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهايفاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي سجاد آقاجري فرزند محمد به شناسنامه شماره55 صادره از بهبهان به شماره 1861760930يلم در ششدانگ عرصه یک باب ساختمان به مساحت57/771مترمربعمفروزومجزيشدهازپالک5565 اصليواقعدربخشیکبهبهانخریداريازمالکرسمي اسمعیلخوردهبیناحديازورثهفرجمحرزگردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضيموردتقاضابهمنظوراطالععمومدر دو نوبت به فاصله51 روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حالظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمرجعقضایيتقدیمنمایند.بدیهياستدرصورت انقضايمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد. تاریخانتشارنوبتاول:42/11/79 تاریخانتشارنوبتدوم:8/21/79 در تاریخ: 97/4/31 پرونده کالسه: 229-97 دادنامه: 97-343 مرجع رسیدگیکننده: شعبه دوم شورای حل اختالف برازجان خواهان: آقای غالمرضا زارعی فرزند غالمش//اه نش//انی: بخش بوش//کان- شهر بوش//کان کوچه مدرس منزل شخصی خواندگان: آقای علی عباسی فرزند قربانعلی نشانی مجهولالمکان خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 64/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق تشریفات قانونی در وقت مقرر شورا به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا درخصوص دادخواست آقای غالمرضا زارعی فرزند غالمشاه به طرفیت آقای علی عباسی فرزند قربانعلی 1817 مالف- اشکان رامش- قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف ورامین 8/639 م الف- کاظمي- رئیس ثبت بهبهان 2505مالف- رییس ثبت اسناد و امالک سیرجان

© PressReader. All rights reserved.