رانتخواری با لباس دلسوزی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نس/ترن یوس/فبکیان- هنوز بختک ارز 4200 توماني از بدنه صنعت و تجارت کش//ور برداشته نشده اس//ت؛ بختکي که حدود 17/5 میلیارد دالر از منابع ارزي کشور را به باد داد اما به جاي تنظیم بازار کاالهاي اساس//ي مورد نیاز مردم، منجر به گسترش رانت و فساد در کشور شد؛ سیاستي فسادزا و رانتي که از همان ابتدا با انتقاد تند کارشناسان اقتصادي و فعاالن بخش خصوصي روبهرو شد و حتي موافقت یکپارچه تیم اقتصادي دولت دوازدهم را هم به دنبال نداشت اما در نهایت تا جایي ادامه پیدا کرد که هنوز تبعات آن گریبانگیر معیشت مردم و تجار است.اگرچه پرداختن به مبحث ارز 4200 توماني به عنوان سیاستي رانتزا موضوع جدیدي نیست اما سوالي که همواره به ذهن متبادر ميشود ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.