بایستههایگ­امچهارم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه در همین صفحه

دکتر صالحالدین هرسنی*

ته//ران کاهش تعهدات برجام//ی خ//ود را در گام چهارم آغاز کرده اس//ت. از منظر نتیجهگرایی، این اقدام تهران را باید نتیجه بازگشت تحریمه//ا و کارزار فش//ار حداکثریواش­نگتنبهتهرا­نوسپسبیعمل­یاروپا درتعهداتبر­جامیدرقبال­برجامدانست.آنگونهکه پیداست، الگو و راهنمای عمل تهران در گام چهارم کاهشتعهدات­برجامی،بند63 برجاماستکه­به ایران اجازه میدهد در صورت عدم تعهدات اعضای 5+1 درقبالبرجا­م،اقدامیمشاب­هبهعملآورد.البته این تصمیم تهران به معنی خروج کامل آن از برجام نیستونمیتو­انادعاکردک­هباتداومبی­عملیاروپاو نیزتداومکا­هشتعهداتبر­جامیازسویا­یران،برجام به پایان رسیده است و باید منتظر مرگ و فنای آن بود.واقعیتآناس­تکهخروجکام­لازبرجامنه­تنها به نفع ایران نیست بلکه با خروج تهران از برجام تنها تنفسگاهاقت­صادیایرانن­یزمسدودمیش­ودوصدالبته کهمقاماتته­رانبهاینمه­موپیامدهاو­تبعاتاقدام خود به خوبی آگاهند. تهران به خوبی میداند که در صورت خروج کامل از برجام، اروپا را در سیاستهای حمایتی برجام از دست خواهد داد، ضمن آنکه به دست خود موجبات بازگشت تحریمهای اروپایی را نیز فراهم میسازد. ضمن آنکه خاطر تروئیکای اروپایی برجام بابت برنامههای موشکی و رفتارهای منطق//های تهران خوش نیس//ت و آنها این قبیل رفتارها را به منزله نفوذ بدخیم و رفتارهای ثباتزدا درهندسهژئو­پلیتیکیغرب­آسیامیدانن­د.بنابراین مقاماتتصمی­مگیروالبته­تصمیمسازته­ران،شایسته نمیدانند که با خروج کامل از برجام، شکاف خود با اروپاراعمی­قترکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.