عبور ایران از اروپا عراقچي: منافع ایران مهمتر از حفظ یك توافق است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه در صفحه 2

همزمان با آنکه ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامي خویش را برداشت، یک مقام بلندپایه عازم مسکو شد تا ضمن شرکت در کنفرانس بینالمللي عدم اش//اعه، با مقامات مهمتری//ن متحد ایران نیز رایزني کند. س//یدعباس عراقچي معاون سیاس//ي وزارت امور خارجه کش//ورمان در س//فري ازپیش برنامهریزي­ش//ده ضمن حض//ور در این کنفرانس ب//ا برخي مقامات ش//رکتکننده در این کنفرانس بینالمللي نیز مالقات و تبادل نظر خواهد کرد.

نکته جالب در این میان آن اس//ت که این سفر نخستین سفر یک عضو دستگاه دیپلماسي ایران پس از برداشتن گام چهارم بوده که از قضا مقصد مسکو براي آن برنامهریزي شده است. اگرچه ممکن است این همزماني اتفاقي باش//د اما در گذش//ته و بعد از برداشتن گامهاي کاهش تعهدات همواره دیدارهایي براي بررسي اوضاع برجام میان طرف ایراني و شرکاي راهبردياش، روسیه و چین صورت ميگرفت که این سفر ميتواند در همان راستا ارزیابي شود.

البته به لطف حمایتهاي موثر روسیه و در وهله بعد چین، کش//ورهاي غرب//ي و در راس آنها ایاالت متحده تاکنون نتوانستهان­د پرونده ایران را در شوراي امنیت باز کنند و پاي ایران را به گرداب تحریمهاي

جامعه بینالملل بکش//انند. از این رو است که تمام تحریمهایي که ایاالت متحده علیه ایران تمهید کرده تاکنون در دایره تحریمهاي یکجانبه باقي مانده است. بر همین اساس است که اکنون دیپلماتهاي ایراني با زبان صریحتري از لزوم حفظ منافع ایران در برجام س//خن ميگویند و اضافه ميکنند که حفظ برجام اولویت آنها نیست.

چه، ایران ميداند به لطف پش//تیباني روس//یه، پرون//دهاي علیه کش//ورمان در ش//وراي امنیت باز نخواهد ش//د و حتي اگر با اصرار اسراییل و ایاالت متحده جلس//ههایي علیه ایران در این نهاد اجرایي

س//ازمان ملل متحد برگزار شود، شکست خواهند خ//ورد. به همین دلی//ل دیروز مقام//ات ایراني در مقابل تهدیدهاي دوفاکتوي اروپایيها پیشدس//تي کردند و همانند ایش//ان از احتمال خروج از برجام س//خن گفتند. این موضعگیري در واقع پاس//خي اس//ت به اظه//ارات مقامات اروپا ک//ه از تزریق گاز به س//انتریفیوژه­اي فردو اب//راز نگراني کرده بودند. در همی//ن باره دیروز معاون وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد: حفظ منافع ملت ایران براي ما مهمتر از حفظ یک توافق با دیگر کشورهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.