جنجال وس به نام مردم به کام سیاست؟

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه در صفحه 9

علیرضا س/عدی

گردش مالی0002 تا 2500 میلی//ارد تومانی تنها بخش کوچکی از کوه یخ ارزش افزوده است که اخیرا از سوی مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی ش//ده است. هنوز معلوم نیس//ت که آنچ//ه این روزها به نام وس و افش//اگری در این رابطه مطرح میش//ود چه میزان پول جابهجا و چقدر از مش//ترکان تلفن همراه کالهبرداری کرده اس//ت. آنچه مشخص است این است که بین دو نهاد ق//درت و ثروت درگی//ری رخ داده که برخیها آن را

جنگ زرگری میدانند و برخی نیز کریخوانیها­ی دو طرف را اختالفات سیاسی درون قدرت تلقی میکنند. اما آنچه از این جنجالها پیداس//ت به وضوح نش//ان میدهد که قرار نیست پولی که کالهبرداری شده به هیچ مشترکی برگردد.

ماجرای وس که مخفف کلمات‪Value Added‬ Services اس//ت از خدمات مبتنی بر محتوا نشات میگیرد که عمدتا از طریق پیامک و یا اپلیکیشنها­ی موبایلی ارائه میش//ود. به شکل س//اده این خدمات کاربردهای متعددی در زمینه آموزش//ی، سرگرمی، حمایتی و گاه اهداف خیرخواهانه دارد به این مفهوم که کاربران با فعالس//ازی این خدمات و کسر روزانه

مبلغی، از طریق اپراتورهای ارتباطی اعم از اپراتورهای موبایل و خدمات تلفن ثابت، به این خدمات دسترسی پیدا میکنند. اما ارائه بخش عمدهای از این به اصطالح خدماتدرکشو­ردرسایهتعل­لنهادهایدو­لتی،مجلس، نهادهای قضایی و سایر دستگاههای نظارتی در کشور از سالها قبل به بیراهه رفته است و مساله کالهبرداری و دست کردن بسیاری از ارائهدهندگ­ان این خدمات در جیب مردم اصال مساله جدیدی محسوب نمیشود.

سالها قبل خدمات موسوم به وس صرفا از طریق پیامکها ارائه میش//د. در این سالها ارائهدهندگ­ان خدمات وس با تبلیغات گمراهکننده و جذاب از ناآگاهی مردم سوءاس//تفاده و اقدام به کالهبرداری میکردند.

معضل سالهای دور به این شکل بود که کاربرانی که اقدام به فعالسازی این خدمات کرده و پس از مدتی متوجه پوچ بودن این خدمات )بخوانید کالهبرداری( میشدند، دیگر امکان مشخصی برای غیرفعال کردن این خدمات پیدا نمیکردند به این ترتیب که هر کدام از ارائهکنندگ­اناینخدمات­کالهبرداری­روشخاصخود را برای غیرفعالساز­ی پیامکهای پولی ارائه میدادند و همین موضوع کاربران را برای یافتن روشهای توقف این پیامکها دچار دردسرهای متعددی کرده و گاه تا ماهها به درستی نمیدانستند چگونه باید این خدمات قطع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.