قدرتنمایی بورس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه بورس- شاخص کل بورس اوراق به//ادار تهران در معامالت 12 آذرماه رش//د 620 واح//دی را ثبت ک//رد. در حالی که در دقایق ابتدای بازگشایی بازار عرضههای شدید شاخص کل را منفی کرده بود با نزدیکی به ساعات پایانی شاخص کل بازار با قدرتنمایی به سطحی باالتر از زمان بازگشایی ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.