صنعت بیمه در دوران تحریم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

پیم/ان س/لیمانی*تحریمه//ای اقتص//ادي در س//الهاي اخیر عرصههاي مختل//ف اقتص//اد ای//ران را م//ورد هدف خود ق//رار داده اس//ت. صنعت بیمه نیز این روزها با س//د محکم این تحریمها روبهرو ش//ده اس//ت. اجرای این تحریمها موجب مشکالتی در نقلوانتقاا­لت پولي ميشود که این امر نیز بر صنعت بیمه تاثیر فراوانی دارد چرا که پرداخت حق بیمه به بیمهگران طرف ق//رارداد خارجی و دریافت خس//ارت بابت پوش//شهای بیمهای اخذ شده از بیمههای خارجی و دریافت و پرداخت مطالب//ات متقابل بیمههای داخلی و خارجی را مشکل خواهد کرد و به موجب آن...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.