ابهام در هدف سفر بن علوی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علیبیگدلی

آق//ای بن عل//وی، وزیر خارجه عمان سوابق طوالنی با ایران ب//رای میانجیگری دارد. همیش//ه ظ//ن غالب ای//ن بود که ایش//ان حامل پیامهایی است اما با توجه به اینکه هر دو طرف قضی//ه یعنی هم ای//ران و آمریکا و هم ایران و عربس//تان مقاماتش//ان اظهارنظری نکردند بنابراین بعید است تمایل به میانجیگری عمان وجود داشته باشد.

اگرچ//ه آقای روحان//ی در مجمع عمومی س//ازمان ملل مطلبی در خصوص تنگه هرمز و امنی//ت منطقه بیان کرد اما خیلی از تمایل و اس//تقبال درخور کش//ورها خبری نیست و واقعیت آن است که بستر این طرح فراهم نشده. ضمن اینکه عربستان توانایی حل اختالف خود با ایران را به خاطر دخالتهای آمریکا ندارد. در نتیجه در خصوص بحث تنگه هرمز تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیدهایم.

بنابرای//ن حضور بن عل//وی و گمانهای در خصوص موافقت او برای پیوستن به طرح تنگه هرمز تنها نگاهی خوشبینانه است.

ضمن اینک//ه بحث برجام و حل اختالفات ای//ران با آمری//کا و عربس//تان و میانجیگری ب//ن عل//وی ه//م مط//رح نیس//ت چراکه نه اظهارنظری از س//وی مقام//ات صورت گرفته و نه اینکه عربس//تان نس//بت به تمایل ایران برای گفتوگو استقبالی نشان داده، مخصوصا سیاستهای بلندپروازا­نه محمد بنسلمان این قطعی//ت را داده که عربس//تان بدون خالص شدن از مساله یمن نمیتواند به اهداف محمد بن سلمان برسد بنابراین طرحهای سخاوتمندان­ه محمد بن سلمان که میخواهد تا سال 2030 عملیاتی کند راهی جز حل مساله یمن ندارد و میداند بدون رضایت ایران امکان حل مساله یمن هم نیست.

از طرف دیگر آمریکا هم درگیر مش//کالت داخل//ی کش//ور خ//ود و بح//ث اس//تیضاح رییسجمهور است و خیلی به دادن پیشنهاد مذاکره به ایران فکر نمیکند چراکه تا حاال هم با مواضع سرسخت ایران روبهرو بوده است.

مثلث آمریکا- اسراییل- عربستان نشانههایی از شکستش به چش//م میخورد یا نرمشی از سیاس//ت منطقهای ایران ب//ه وجود نیامده. از طرف//ی ایران در مناطق نفوذش در س//وریه و لبنان شاهد حوادثی است که میتواند به زیان مقاومت ایران در این مناطق باش//د و ش//اید همین اتفاقات باعث ش//ده باش//د که ایران از عمان تقاضای میانجیگری کرده باشد بنابراین تکرار سفر بن علوی کمی ابهامبرانگ­یز است.

* کارشناس مسائل بینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.