واگرایی متحدان در لندن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فاطمهرحیمی

همزمانبابر­گزاریهفتاد­مین اجالس س//االنه نات//و در لندن، واگرای//ی بین رهب//ران جهان و ای//ن ائتالف غربی بیش از پیش به چش//م میخورد. بزرگترین ائت//الف نظامی جهان هیچگاه تا ای//ن حد متزلزل و نامطمئ//ن از آیندهای که حال در هالهای از ابهام قرار گرفته، نبوده است. در حقیقت میتوان گفت سازمانی ک//ه با هدف مش//ترک دفاع از مناف//ع اعضا در قبال دیگر قدرتهای جهان تاس//یس شده بود، اکنون رو به احتضار است.

از زم//ان روی کار آم//دن ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا و موضعگیریها­یش درباره کاهش بودجه دفاعی ناتو، به تدریج اختالفات بر

سر این سازمان سایه افکند. او با بیان اینکه آمریکا بیش از اندازه به این پیمان عمل میکند، دیگر کشورهای عضو ناتو را ملزم به پرداخت س//االنه 2 درصد از سود ناخالص ملی خود و همچنین تهدید به خروج از این پیمان کرده است.

خروج ترامپ از پیمانهای بینالمللی بیس//ابقه نیس//ت. او از زمان حضور در کاخ سفید از پیمانهای بینالمللی بیش//ماری چون پیمان اقلیمی پاریس، پیمان نیروهای هس//تهای میانب//رد، معاهده تجارت تس//لیحات و برجام و پیمانهای دیگر خارج شده و همینیکجانب­هگراییهایا­و،کشورهایارو­پاییرانسبت به معاهداتی که یک پایش آمریکای ترامپ باشد، دلسرد کرده است.رییسجمهور آمریکا با عملکرد خودسرانه خود در شمال سوریه و خروج نظامیان آمریکایی از این منطقه راه را برای حمله ترکیه به کردهای سوریه باز کرد و بدون مشورت با سایر اعضا ماهیت این پیمان را زیر سوال برد که این امر واکنش تند کشورهایی چون

فرانسه را در پی داشت. در نتیجه امانوئل ماکرون اخیرا ناتو را دچار مرگ مغزی خواند و بر این باور است که این سازمان کارکرد اجرایی خود را از دست داده است.

از سوی دیگر عضویت ترکیه در ناتو با خطر مواجه شده است. اردوغان پس از خرید سامانه موشکی اس400 از روسیه مورد انتقاد شدید آمریکا قرار گرفت و تهدیدبهپای­انعضویتدرا­ینسازمانشد.جداللفظی او با س//ایر اعضا و به خصوص آمریکا آشکارا به نزاعی چندجانبه بدل شده است.

نکته حائز اهمیت در اینجا به قدرتگیری روسیه در بحبوحه تفرقه در ناتو برمیگردد. این شرایط برای شخص جاهطلبی چون پوتین میتواند فرصتی طالیی به شمار رود و با توجه به ساخت تجهیزات روزافزون مسکو او را برای مانور هرچه بیشتر قدرت در جهان و با توجه به همسویی با چین، در مقابل آمریکا قرار داده و پیروز این میدان باشد.

گفتنی است این اتحاد نخست در برابر نیروی نظامی

شوروی ایجاد شد، اما ظهور چین این تعادل را تغییر داده اس//ت. در عین حال همزمان با باالگرفتن جنگ تجاری چین و آمریکا، رییسجمهور چین برای مقابله با آمریکا از افزایش همکاری این کشور با روسیه خبر میدهد و این بدان معناس//ت که روس//یه و چین در کمین فروپاشی این نهاد بوده تا در عرصه بینالمللی حرف آخر را بزنند.

ایجاد تفرقه و بروز تخاصم بین اعضا، توپ را به زمین کسی جز پوتین نمیاندازد. حال بازی دست این رهبر زیرک اس//ت، از آنجا که از نظر تاریخی، روسیه رقیب استراتژیک ناتو به شمار میرود و با توجه به پیشرفت ماشینآالت نظامی این کش//ور در این زمان بیش از همیشه به وجود این سازمان در قامت یک ائتالف واقعی نیاز است. اگر نشست رهبران در لندن به نتیجهای قابل قبول نرسد، بیم بروز یک جنگ جهانی دیگر آن هم از نوع گرم میان ابرقدرتها میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.