دسترسیهایغ­یرشفاف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عادل طالبی*

بس//یاری از نرمافزاره//ا هنگام نصب روی گوش//یهای موبای//ل از آنها اجازه میگیرند ت//ا ب//ه قس//متهای مختلف گوشیهایشان دسترسی داشته باشند. برخی از تاکسیهای اینترنتی داخل کشور نیز از این امکان استفاده کرده بودند. به طور مثال اگر برنامهنویس­ی در زمان نوشتن نرمافزار خود دوست داشته باشد اجازه دسترسی به قسمتهای مختلف گوشی را در برنامه خود در نظر میگیرد و کاربران نیز میتوانند به نرمافزارها اجازه دسترس//ی بدهند.

به طور کلی این اقدام غیرقانونی نیست و هیچ کس نمیتوان//د برنامهنویس را مواخذه کند که چرا برای دسترسی به دیگر برنامههای گوشیهای کاربرانش درخواس//ت اجازه کرده اس//ت اما اگ//ر کاربر نداند گرداننده نرمافزار از این دسترسی چه استفادههای­ی خواهد کرد، امری غیراخالقی است. در رابطه با اینکه گفته میشود برخی از تاکسیهای اینترنتی نسبت به اس//تفاده رانندگانش//ان از نرمافزار ویز حساس هس//تند، اینگونه نیس//ت. در واقع این مسووالن و باالدس//تیها هستند که نس//بت به نرمافزار ویز حساسیت به خرج میدهند و تاکسیهای اینترنتی نیز به ناچار میپذیرند.البته در رابطه با نسخههای ایرانی مشابه همواره ایرادات نابجایی گرفته میشود.

اگرچه نرمافزار بله با ویز رقابت میکند اما این رقابت ناس//الم نیست. در همه جای دنیا نیز مرسوم است. تمامی کس//بوکارها تالش میکنند از رقبای خود پیشی بگیرند. اگرچه بلد در بیلبوردی با ویز رقابت کرد اما سامسونگ هم همین اقدام را با اپل میکند و همواره هم از روی دس//ت اپل کپی میکند. اپل هم با مایکروس//افت رقابت میکند و از روی دست آن هم کپی میکند، حتی بنز و بیامو هم با یکدیگر رقابت کرده و در تیزرهای تبلیغاتیشا­ن یکدیگر را به سخره میگیرند و این امر در دنیا بسیار امر رایج و مرسومی است.

نرمافزارها میتوانند از شرایط، قوانین و اوضاع جامعه استفاده کنند. اگر یوتیوب فیلتر نبود آپارات هرگز رشد

نمیکرد. اگر مردم نیز با برخی از نرمافزارها­ی فارسی و بومی مانند بلد مخالفت میکنند، دلیل خاصی ندارد. مردم ما همواره با همه چیز مخالفت میکنند. در رابطه با اینکه گفته شده ویز موجب ایجاد ترافیک در روزهای قطعی اینترنت شده، دروغ گفتن بسیار راحت است.

به هر روی با اینکه اشتباهاتی از سوی نرمافزارها­ی ایرانی سر میزند، این روزها استارتآپها با مشکالت بس//یار زیادی دس//ت و پنجه نرم میکنند. از قطعی اینترنت گرفته تا مالیات، بیمه، کوتاهی دولت، تنبلی و کاهلی مجلس و در این شرایط فعالیت کردن و ادامه دادن بسیار مشکل است. * عضو هیاتمدیره انجمن صنفی کسبوکارهای­اینترنتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.