حفره فسادزا

وزیر اقتصاد: در برخی از گزارشهای حسابرسی حفره وجود دارد آیا نباید شک کرد؟

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه اقتصادی- از جمله مش//کالت اساس//ی که در س//اختار هر اقتصادی ریشه میدواند، فساد و عدم شفافیت است که از همان آغاز آن را مرتبط با دیوانساالر­یدولتیدانس­تهاند.چنینپدیدها­یمیتواند به مانعی جدی در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بدل ش//ود و توان رقابتپذیری کش//ور را در عرصه بازارهای جهانی کاهش دهد. در این بین حسابداری را میتوان حلقه مفقوده فس//اد و عدم ش//فافیت در اقتصاد دانس//ت که با افزایش تعه//دات دولت برای

مدیریت درست بازارهای مالی همراه میشود.نقش و جایگاه ویژه حس//ابداری از آن جهت حائز اهمیت است که بررسی صورتهای مالی شرکتها با وجود آن ممکن میشود. اگرچه حسابرسی دامنه وسیعی از فعالیت بازارهای اقتصادی را دربر میگیرد با این حال ب//زرگ بودن اندازه دولت و حجم باالی فعالیتهای وی که میتواند زمینهس//از فس//اد گس//ترده شود، اهمیت حسابرسی اسناد مالی شرکتهای دولتی را دوچندان کرده است. از این منظر اگر دولت بخواهد زمینههای الزم برای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد، الزم است هزینه زیادی را صرف ارتقای جایگاه حسابرسی و کاهش فس//اد در حوزه بازارهای مالی کند. این مهم با افزایش سازوکارهای نظارتی دولت و بازرس//یهای مس//تمر میتواند گسترش فرهنگ شفافیت و حسابرسی را ممکن کند.

در این شرایط باید پرسید آیا دستگاه سیاستگذار دولتی اهتمام الزم برای گسترش فرهنگ حسابرسی و شفافیت را داراست؟ از سوی دیگر این سوال نیز مطرح

میش//ود که اگر سیاستگذار به دنبال ارتقای جایگاه حسابرسی است، پروندههای مرتبط با فسادهای بزرگ مالی چگونه شکل گرفته است؟

به نظر میرسد پاس//خ به چنین پرسشهایی در گرو دامنه نفوذ دولت و شرکتهای دولتی در اقتصاد است. به بیانی دیگر حجیم شدن اندازه دولت مانع از شفافسازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی شده و این ش//رکتها را به کانون اصلی شکلگیری فساد تبدیل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.