دورنمایمکا­نیسمماشه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سیدجالل ساداتیان*

ت//اش ایران ای//ن بود که اروپ//ا را که جزو اعضای مذاکرهکنند­ه در برجام بود حفظ کن//د ام//ا در خبرها دیدیم که بریتانیا، فرانس//ه و آلمان س//ازوکار حل اخت//اف برجام، معروف به مکانیسم ماش//ه را فعال کردند. ظاهرا بنا بر بیانیه صادر شده از سوی سه کشور اروپایی عضو توافق هستهای سال 2015 با ایران، این دولتها در هماهنگی با سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا این تصمیم را گرفتند. اکنون به ترتیبی که این کشورها پیش رفتند به نظر میرسد موضعی جدی را در قبال ایران اتخاذ کردند که در رابطه با آن چند سناریو قابل تحلیل است. ادامه در همین صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.