بازار ارز در انتظار سرنوشت برجام

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

جمشیدعدالت­یانشهریاری*

از آنج//ا که ب//ازار ارز ب//ا ح//وادث و جریانات سیاس//ی عجین ش//ده است در برهههای زمانی خاص//ی ب//ه تصمیمات سیاسی واکنش نشان میدهد و با افزایش قیمت همراه میش//ود. از این رو میتوان تکانههای ارزی ب//ازار را متاثر از دو عامل روانی و واقعی دانست.

بدیهی اس//ت تصمیم اخیر سه کشور اروپای//ی برای به راه انداختن »مکانیس//م ماش//ه در برجام« میتواند جو روانی بازار را در هم بری//زد و احتمال افزایش قیمت ارز در روزهای آتی را تقویت کند. در عین حال دولت بر اس//اس واقعیتهای بازار و تقاضای ان//دک جامعه، بر حفظ قیمتها در نرخ کنونی اصرار میورزد.

بدیه//ی اس//ت اگر بر اس//اس تقاضای جامع//ه در بازار ارز نرخگذاری کنیم، بازار ارز نرخهای کنونی خود را حفظ میکند. اما اگر بر اساس جریانات سیاسی و به ویژه تصمیم کش//ورهای اروپایی برای خروج از برجام به پیشبینی روند قیمتها بپردازیم، احتمال جهش ب//االی قیمتی در بازار ارز قطعی است.

در عین حال آنچه مسلم است، پذیرفتن نوسانات اندک قیمت ارز از سوی سیاستگذار اس//ت. در حالی که نوسانات قیمت ارز در دیگر کشورها یک هزارم است، این نوسانات در ایران اما به پنج درصد در روز میرسد. عادی قلمداد کردن نوسانات پنج درصدی قیمت ارز به ابزاری مهم برای سودآوری در بازار ارز تبدیل شده است.

فردی را در نظر بگیرید که یک میلیون دالر س//رمایه در دست دارد. اگر نرخ دالر را 12 هزار تومان در نظر بگیریم، تکانههای ارزی بازار و افزایش هزار تومانی قیمت دالر سودی معادل یک میلیارد تومان نصیب وی میکند. افزایش سقف خرید و فروش نقدی ارز نیز میتواند سودآوری سوداگران بازار را افزایش دهد.

به این ترتیب س//وداگران ارزی بازار که س//رمایههای هنگفتی در دست دارند به راحت//ی میتوانند از نوس//انات بازار ارز در ش//رایط کنونی بهرهمند شوند و سودهای باالیی را نصیب خود کنند.

به این ترتیب یکی از پیشش//رطهای حف//ظ ثبات ارزی بازار، کاهش نوس//انات مقطعی است.

در مجم//وع باید گفت که ب//ازار ارز در انتظار برای تصمیم س//ه کشور اروپایی و مکانیس//م ماش//ه در برجام به سر میبرد. این تصمیم اگر به خروج این کش//ورها از برجام منجر ش//ود میتواند به جهشهای قیمتی باالیی در بازار بینجامد. * اقتصاددان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.