شیوع اماس در بین اصالحطلبها!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدرضا س/توده- در سپهر سیاسی این مملکت ش//خصی را داریم به نام علی شکوریراد که دبیر حزب اتحاد ملت ایران اسامی است. اول اینکه معلوم نیست ایشان میخواهند کدام قسمت ملت را با آن قسمت دیگر متحد کنند. به عبارتی مثا قرار است حزب اصولگرایان را با اصاحطلبان متحد کنند؟ آیا قرار است ...

محمدرضا ستوده- در سپهر سیاسی این مملکت ش//خصی را داریم به نام علی شکوریراد که دبیر حزب اتحاد ملت ایران اس//المی اس//ت. اول اینکه معلوم نیست ایش//ان میخواهند کدام قسمت ملت را با آن قسمت دیگر متحد کنند. به عبارتی مثال قرار است حزب اصولگرایان را با اصالحطلبان متحد کنند؟ آیا قرار است این دو طیف را با کسانی که هیچکدام از این دو را قبول ندارند پیوند دهند؟ اصال ما مگر با هم اتحاد نداریم که ایشان میخواهد ملت ایران را با هم متحد کند؟ ایش//ان اگر به عنوان یک فعال سیاسی اصالحطلب کمی با دقت به جامعه نگاه کند متوجه میشود که همه مردم ایران کامال با هم متحد هستند. اگر تفرقهای هم بین آنها وجود داشته باشد اما یک نقطه اشتراک و وحدت دارند و آن هم اینکه امیدی به اصالحات کشور از طریق اصالحات کشور ندارند!

از اینکه بگذریم، آقای شکوریراد در واکنش به فاجعه اصابت موشک نیروی هوافضای سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی و حواش//ی بعد از آن گفته اس//ت: »رفتار و مواضع همهجانبه نخستوزیرکا­نادادرقبال­فاجعهسقوطه­واپیمایمسا­فربریبسیار تحسینبرانگ­یزاست؛نمونهایکام­لازروشنبین­ی،وظیفهشناسی و کارآمدی. خانم بهاره آروین، عضو دردمند شورای شهر تهران به جای استعفا، پیشنهاد بدهد خیابانی در تهران به نام »جاستین ترودو« نامگذاری شود.«

اینکه شورای اصالحطلب شهر تهران در این چند سال فقط اسم خیابانها را عوض کرده در آن شکی نیست و اتفاقا ایشان تیکه بزرگی به خانم آروین و شورای شهر انداخته. اما من میخواهم به جای تیکه، یک متلک شفاف به ایشان بیندازم و آن، اینکه باز خوب اس//ت که این خانم اسم چهارتا عوض کردهاند، جنابعالی به عنوان رییس یک حزب اصالحطلب کدام قسمت از کشور را اصالح کردهاید؟

ثانیا یک جوری میگویید که گویی خانم آروین و بقیه اعضای اصالحطلب شورای شهر را حسین شریعمتداری به شورای شهر فرستاده!

جناب ش//کوریراد! میان این همه جوالدوزی که به دیگران میزنید یک سوزن تهگرد هم به خودتان فرو کنید شاید باد غروری که بابت خدمات نکردهتان به کشور در خود دارید خالی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.