سبقت پول از شبهپول

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه اقتص/ادی- بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی 9 ماهه امس//ال را منتشر کرد. آمارها نش//ان میدهد نقدینگی با رشد 28/2 درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته مواجه شده اس//ت. همچنین سهم پول در رشد نقدینگی پررنگتر از شبهپول است، این موضوع میتواند به سکوی پرتاب ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.