نشست بروکسل و ماموریت جدید ناتو در عراق

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکت/ر صالحالدی/ن هرس/نی*- وزرای دفاع ناتو روز چهارش//نبه در نشس//تی در بروکسل، مقر ناتو با گس//ترش ماموریت آموزش//ی خود در عراق در پاسخبهتقاض­ایدونالدتر­امپ رییسجمه//ور آمریکا برای اقدام بیش//تر متحدان این کشور در غرب آسیا موافقت کردند. هدف از این موافقت همانگونه که ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اظهار داشته، حمایت بیشتر از عراق در مبارزه با داعش است.

برخالف آنچه ناتو بابت حضور خود در عراق بیان کرده است، به نظر میرسد نقشه راه بروکسل چیزی جز اجراییسازی برنامههای واشنگتن در عراق نیست. به واقع ناتو در این نقشه راه جدید خود نه برای مبارزه با داعش بلکه تالش میکند ادامه حضور واشنگتن در عراق را هموار کند. به واق//ع مبارزه با داعش، پوش//ش و بهانهای برای حضور مداوم واشنگتن در عراق است. این وضعیت به معنای آن است که حضور واشنگتن در عراق با توجه به مواضع اعالمی مقامات عراق و همچنین مخالفت افکار عمومی این کشور پایان نیافته و فقط قرار اس//ت با تغییر در ظاهر امر به وسیله ناتو تداوم یابد. تردیدی نیست که اجراییسازی نقشه راه ناتو موافقت ضمنی مقامات عراق را نیز به همراه داشته و چنین برنامهای آن هم با این ابعاد نمیتوانست در نشست بروکسل اعالم شود. حال اگر اعالم مواضع ناتو برای هموارسازی تداوم حضور واشنگتن در عراق جدی باشد که به نظر میرسد جدی است، میتوان گفت مقامات عراق بابت آنچه آنها از آن بر ثبات و س//امان سیاسی در ع//راق تاکی//د میکنند، دچ//ار نقض غرض ش//دهاند چراکه عادل عبدالمهدی، نخستوزیر مستعفی و همچنین برهم صالح، رییسجمهور عراق در گذشتهای نهچندان دور قویا اعالم کرده بودند که اجازه نخواهند داد خاک کشورش//ان ب//ه کانون نبردهای نیابتی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شود. حال با نقشه راهی که در بروکسل ترسیم شده است، عراق عمال وارد فاز جدیدی از نبردهای نیابتی آن هم میان تهران- و واشنگتن میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.