اناهلل و انالیه راجعون

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با نهایت تاس//ف و تاثر ضایعه درگذشت دکتر اسماعیل آزادمنش »استادیار هماتولوژی دانشگاه« را به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن س//فرکرده غفران واس//عه الهی و ب//رای بازماندگان صبر جزیل مسالتمینما­یم. دکتر ارسالن ساالری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.