اهامیپاوه رد دنهار

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

دیرخ یاهامیپاوه دیدج هارمه .دوب زا کی نــیا هتفه اب یاهربخ یبوخ هرابرد .ییایلاتیا روطنآ هک رغصا هیرخف ،ناشاک فرط گنیئوب و زا فرط رگید یاهامیپاوه هتفگ تسا تکرش »امه« اب تکرش ماقممئاق ریزو هار و یزاسرهش رد روما للملانیب ATR قفاوت هدرک 20 دنورف امیپاوه .درخب -یوسنارف ییایلاتیا یشرافس دوخ ار ات کی هام هدنیآ زا یوس رگید رارق تسا هک ریاناریا یامیپاوه اکیرمآ )کفوا( زوجم شورف امیپاوه هب زا گنیئوب لیوحت .دریگب ترازو یرادهنازخ و رب نیا ساسا نیتسخن دنورف یامیپاوه ناریا ار طسوت تکرش گنیئوب دییأت درک زا یوس ریاناریا ات کی هام هدنیآ دراو گنیئوب 777 زا یاهامیپاوه هدــشیرادیرخ .دش ناگوان ییامیپاوه تکرش امه دهاوخ امیپاوه یعوجرم نیلاریا شیکرت تسا رد یخرب زا اهیرازگربخ هدمآ دوب هک نیا دیرخ دندرک هک دیابن زا ظفل یعوجرم یارب و تاماقم ترازو هار و یزاسرهش دیکأت زا اریز یعون یمهفدب داجیا .دنکیم هدافتسا و شورف یاهامیپاوه ون هدافتسا ؛درک اب هیشاح هسلج تئیه تلود هتفه لبق زین نیا ظفل قیرطزا یکی زا ناراگنربخ رد هارمه دوب و زاسهیشاح .دش شنکاو سابع ،یدنوخآ ریزو هار و یزاسرهش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.