ایحا رد ،امغا هچایرد رد امک

هژورپ یایحا هچایرد هیمورا لیلدهب دوبمک هجدوب رد لاح ندشفقوتم تسا

Jameh Pouya - - زادنامشچ شرازگ - یمیدق‌یدهم

یایحا هچایرد هداد ؛دــش اما ات نیرخآ یاهزور لاس مه زا نیا لوپ یربخ دــشن و نایلوتم نیا ،هژورپ طقف یارب نتفرنتسدزا لصاح راک هلاسهس ،دوخ نانچمه اب تسد یلاخ هب یارجا یاههمانرب هدشنیودت یایحا هچایرد همادا .دنداد رد نیرخآ یاهزور لاس 95 دوب هک یارب دیدزاب زا تایلمع یایحا هچایرد ،هیمورا یهار نیا هقطنم میدش ات مینیبب رد نیا هس ،لاس هچ یتامادقا ماجنا هدش و راک لیلدهب ندشننیمأت هجدوب و تارابتعا رد هچ یاهلحرم رد لاح ندشفقوتم .تسا

زا هیکت رب تکراشم مدرم ات یاههبئاش کی لاقتنا بآ رگید

شــیپ زا زیچره یاپ نانخــس سابعریما ،یرفعج ریدم لک داتس نارحب ناتسا ناجیابرذآ یبرغ و هدنیامن رادناتسا رد داتس یایحا هچایرد ؛میتسشن یرفعج زا یسرِ ندیکشخ هچایرد عورش درک و :تفگ رد« هلصاف یاهلاس 74 ات ،92 حطس بآ هچایرد شیب زا تشه رتم شهاک هتشاد و 95 دصرد نآ کشخ هدش .»تسا وا زا یاهزور تلود لبق هب یخلت دای دنکیم و دیوگیم رد نآ اهزور هب شلات ایجنا«اه»وُ اب دید یفنم هاگن دشیم و یاهتیلاعف یمدرم یارب تاجن هچایرد اب یاهدروخرب تخس هارمه ؛دوب اما لااح و سپ زا هکنآ رد نیلوا هسلج تلود مهدزای عوضوم لیکشت هورگراک یلم یایحا هچایرد بیوصت ،دش نامزمه اب ییاههمانرب هک یارب 27 هاگتسد یئارجا نیودت ،دش شزومآ و بلج یاهتکراشم یمدرم مه رد روتسد راک رارق تفرگ و جیاتن یبوخ هارمههب هتشاد .تسا نارگایحا هچایرد هیمورا دیاب ناراکنامیپ دوخ ار عناق دننک ات یاجهب ،لوپ نیا قاروا ار تفایرد .دننک نیا ربخ ورنآزا روخرد هجوت و مهم دوب هک شیپ زا نیا رد نابآ لاس هتشذگ و رد نایرج شیامه یزاسهاگآ یمومع زا یاهشلاچ بآ رد هچایرد ،هیمورا یسیع یرتنلاک ناونعهب نیرتلااب ماقم و لوئسم هورگراک یلم تاجن هچایرد ،هیمورا رد ینانخس ،زیمآرادشه گنز رطخ فقوت نیا هژورپ ساسح ار لیلدهب ندرکنتخادرپ تارابتعا هب ادــص هدروآرد .دوب یرتنلاک رد نآ زور مامتا زیمآتیقفوم هلحرم تیبثت بآ هچایرد هیمورا ار ناــشن زا لماعت بوخ مدرم و داتس یایحا نیا هچایرد ناونع درک و :تفگ هنافسأتم« نونکا هک هب هلحرم یایحا هچایرد ،میاهدیسر نامزاس همانرب و هجدوب رد لمع هب شتادهعت قفوم هدوبن .تــسا زورــما تایلمع یایحا هچایرد ظاحلهب یلام فقوتم ،هدش هفیظو داتس یایحا هچایرد هیمورا ندادناــشن ریسم یایحا هچایرد تسا و دیاب تلود مامتها یدج رد نیا هنیمز هتشاد ،دشاب هکارچ هرابنیارد اهدوبمک ار هب علاطا روهمجسیئر .»میدناسر وا نینچمه رد یتلامج هنوگرادشه هتفگ :دوب فیاظو« یاههاگتــسد یئارجا رد یایحا هچایرد هیمورا صخشم هدش تسا و چیه یروصق رد ماجنا هفیظو لباق تشذگ تسین و رد تروص یراکمک ،تلود دیابن زا مدرم راظتنا تشاد یراکمه .»دننک

رد یطیارــش هک سپ زا نیا یاهرادــشه ،یرتنلاک یــیاههدعو ینبم رب زیراو تارابتعا دروم ،زاین هب داتــس

مهدزناپ نیدرورف لاس یراج دوب هک هرخلااب ریدم رتفد یناتسا داتس یایحا هچایرد ،هیمورا ربخ تخادرپ هجدوب هقوعم لاــس 95 ار یارب تایلمع ایحا ملاعا درک و :تفگ 270زورما« ناموتدرایلیم دانسا هنازخ 30و ناموتدرایلیم دقن رد رایتخا یاههاگتسد یئارجا یارب یارجا یاههژورپ هــچایرد هیمورا رارــق .»دریگیم داهرف« »شوخرــس نینچمه رد رانک ملاعا نیا ،ربخ :تفگ نونکامه« زارت یبآ هچایرد هیمورا 68 رتمیتناــس تبسن هب هامرهم 94 رتلااب ،تسا نیا نازیم زا یمقر هک یارب هرود تیبثت رد رظن هتفرگ هدش دوب زین رتلااب .»تسا وا زا یاههمانرب داتس ایحا یارب لاــس 96 مه نخس تفگ و ملاعا :درک ررقم« تسا رد لاــس یبآ 96-95 هب نازیم 370 نویلیم رتم بعکم بآ هب هچایرد هیمورا یزاــساهر دوش و هچنانچ اهشراب رد راهب لاسما بولطم دشاب و یاهخی تاعافترا زین بوذ و ببس شیازفا بآ اهدس و هناخدور ،دوش هلحرم موس یزاساهر زین زاغآ .»دوشیم

تایح هچایرد رد ورگ هجدوب

یلوپ هک ،»شوخرس« ربخ شندشزیراو ار رد نیتسخن یاهزور لاس دیدج ملاعا ،درک نامه لقادح هجدوب مزلا یارب نداتفینسفنزا هژورپ میظع یایحا هچایرد هیمورا .تــسا یاهجدوب هک هتبلا شخب روخرد یهجوت زا نآ هب لکش دانسا هنازخ و قاروا تکراشم تخادرپ هدش و لااح

راشف دنروآیم هک یارب هافر لاح ،نازرواشک زا ندرکلیطعت اههاچ یراددوخ .»مینک

لاس گرم و یگدنز

یکی زا یاهحرط رایسب عیسو و یزیگناربنیسحت هک رد نآ تدم رد هقطنم ایحا ارجا ،هدش حرط تیبثت اهرازنش و یاهرازکمن هدناماجهب زا هچایرد .تسا اهنش و ییاهکمن هک رگا راهم ،دندــشیمن اب شزو داب و نتساخرب زا نیمز دنتسناوتیم ینارحب گرزب مقر .دننزب هب هتفگ ،شوخرس یارب راهم نیا 6500،اهدرگناور راتکه زا یضارا هقطنم قرق دش و رد دنیارف ،تیبثت نمض تشاک یخرب ملاقا ،یهایگ زا دورو ماد هــب نیا قطانم یرــیگولج هب لمع دمآ و رد تیاهن حرط تیبثت اب تیقفوم ماجنا .دش یحرط هک لااح دنمزاین هجدوب تــسا و رگا هجدوب نآ نیمأت ،دوشن همه هچنآ رد نیا هس لاس هب تسد ،هدمآ زا تسد دهاوخ .تفر

شوخرس :دیوگیم رارق دوب رد لاس 95 غلبم ورازه 120 ناموتدرایلیم هجدوب هب یاهحرط داتس ایحا صاصتخا ادیپ ،دنک یاهجدوب هک سپ زا نایاپ لاــس 95 و رد نیتسخن یاهزور دعب زا تلایطعت زورون ،96 هتفگ هدــش لاعف 300 درایلیم نآ تخادرپ هدش و زا نیا رادقم 270مه شدرایلیم تروصهب قاروا هدوب .تــسا هکنیا اب نیا ،اههجدوب ناوتیم هچایرد هتفایتاجن زا گرم ار هدنز هگن تشاد ای دیاب دهاش نتفرتــسدزا لصاح تامحز هلاسهس رب رثا ندشنقیرزت هجدوب ،میشاب یلاؤس تسا هک دیاش یارب نتفای خساپ نآ هب ربص یدایز زاین ،دشابن هکارچ یخرب زا ناسانشراک لاعف رد هژورپ یایحا هچایرد دندقتعم رگا ات ناتسبات لاس ،یراج زاف مود ارجا ،دوشن دیاب اب هچایرد هیمورا یظفاحادخ مینک و رظتنم بقاوع کانتشحو نیا عادو زین .میشاب حیضوت :دهدیم ساــسارب« یدروآرب هک ماجنا ،هدــش هنلااس زا یاههاربآ فلتخم هقطنم یزیچ رد دودح 190 نویلیم رتم ،بعکم بآ هب هچایرد دراو ؛دشیم اما لیلدهب ندشنیبوریلا و ندشدودسم یرایسب زا نیا ،اههاربآ نیا یدورو لتخم هدش دوب هک رد هس لاس ،هتشذگ یبوریلا ماجنا دــش و لااح اهباناور هراــبود هب هچایرد ،دنزیریم یقافتا هک رگا رتدوز ،داتفایم حطس بآ هچایرد ردقنیا .»تــسشنیمنورف وا :دیوگیم رد لاــس 94 زا عومجم تحاــسم ورازهجنپ 400 رتمولیک یعبرم ،هچایرد طقف 500 رتمولیک عبرم یقاب هدنام دوب و رد یطیارــش میدوب هک رگا رد هس لاس میتسناوتیمن هچایرد ار تیبثت ،مینک رگید ناکما یایحا نآ دوجو .تشادن هب هتفگ ،شوخرس یارب تیبثت موــسکی زا تحاسم هچایرد هب ود درایلیم بعکمرتم بآ زاین دوب هک ات رهم لاس 95 مینوود درایلیم رتم بعکم بآ هب هچایرد دراو دش و حطس بآ مه کی رتم رتلااب دمآ و هب نیا بیترت زاف تیبثت هچایرد اب تیقفوم هب نایاپ دیسر ات همه هب یایحا نآ راودیما .دنوش وا :دیوگیم سپ زا رهم لاس 95 دراو زاف یناسربآ هب هچایرد اب فده ایحا میاهدــش و نونکات هنلااس 370 نویلیم رتم بعکم بآ هدشیزاساهر زا یاهدس ناتسا ار یارب هچایرد نیمأت .»میاهدرک همانرب تفایزاب بلاضاف مه یارب نیا هلحرم رد رظن هتفرگ هدــش هک هب هتفگ شوخرس رارق تسا هنلااس ورازه 500 نویلیم رتم بعکم زا ناتسا ناجیابرذآ یقرش و نیمه رادقم مه زا ناجیابرذآ یبرغ دراو هچایرد هیمورا .دوش ییاهبآ هک هتبلا زونه یارب دورو هب ،هچایرد هولاع رب هجدوب دروم زاین یارب ،یشکلاناک هب زوجم ترازو تشادهب مه زاین .دنراد

یارب ندید هچنآ رد نیا تمــسق ماجنا ،هدــش یهار هناخهیفصت هزیناکم بلاضاف هیمورا ،میدــش ییاج هک اب رارقتسا یاههاگتــسد زور ایند و رد نیدنچ هچضوح ،عیــسو بلاضاف رهــش رد تیاهن تروصهب یبآ للاز رد ریسم یجورخ هناخهیفصت رارق .تفرگیم یریسم هک هب نابایب یهتنم دــشیم و یناسانشراک هک نیا متسیس ار هرادا ،دــندرکیم دنتفگ یارب لاقتنا نیا بآ هب یاههاربآ یهتنم هب ،هچایرد زونه یاهجدوب صاصتخا هداد هدشن ،تــسا یاهجدوب هک دیاب فرص ثادحا یاهلاناک لاقتنا نیا بآ هب ریسم هچایرد .دوش

هب هتفگ ،شوخرس اب هجوت هب فرصم ریگمشچ بآ رد شخب یزرواشک ،هقطنم زا لاس 93 ساسارب هبوصم ،تلود هعسوت یزرواشک رد نیا قطانم عونمم هدش و یاههمانرب شهاک تشک تلاوصحم بآرپ زین رد لاح یارجا یجیردت .تــسا وا :دیوگیم یاههاچ زاجمریغ یکی زا نیرتیلصا لیلاد ندشکشخ هچایرد هیمورا دنتسه و هرابنیارد هب یرامآ هدنهدناکت هراشا :دنکیم ناجیابرذآ« یبرغ هبتر لوا دادعت یاههاچ زاجمریغ روــشک ار ،دراد هکیروطهب زا عومجم 96 رازه هاچ نیا ،ناتسا طقف 36 رازه هاچ زوجم دنراد و رضاحلاحرد نازرواشک زین زا 60 رازه هاچ زوجمیب یرادربهرهب .دننکیم هتبلا رد نیا ،تدم ام هــس رازه هاچ زاــجمریغ ار لیطعت ؛میاهدرک اما ضحمهب یلیطعت اههاچ اهضارتعا عورش دوشیم و یتح یخرب زا ناگدنیامن هب ام

یرفعج هرابرد نیرتمهم تامادقا هدشماجنا :دیوگیم 90« دصرد بآ هقطنم ام رد شخب یزرواــشک فرصم دوشیم و انب رب یاهمانرب هک میراد رارق هدش 10رد لاس نیا نازیم ار شهاک .میهد رد نیمه اتسار حرط شزومآ 20 رازه زرواشک یارب هدافتسا زا یاهشور نیون یرایبآ زاغآ هدــش و یتارابتعا مه یارب ندشدنمهرهب نازرواشک زا تازــیهجت یرایبآ هزیناکم رد لاح نیمأت .»تــسا وا نینچمه زا لاصتا دورهنیمیس و دورهنیرز طسوت نامزاس بآ یاهقطنم ناونعهب یکی رگید زا تامادقا دای دنکیم و دیوگیم اب یارجا نیا حرط بآ یاهدــس یتسدلااب هب هچایرد لقتنم هدش ؛تسا اما نانچمه نیرتمهم یحرط هک نارگایحا هچایرد اب دوجو همه اهرگاواما و یاهتفلاخم نلااعف طیحم ،تــسیز هب نآ مشچ دیما ،دناهتسب حرط لاقتنا بآ هناخدور »باز« هب هچایرد هیمورا .تسا یحرط هک ساــسارب اهیزیرهمانرب رارق تــسا رد لاس 98 هب یرادربهرهب دــسرب و هنلااس 550 نویلیم بعکمرتم بآ ار دراو هچایرد هیمورا .دنک تایلمع یزاسلنوت یارب نیا لاقتنا ارجامرپ نانچمه رد لاح ماجنا ؛تــسا مهنآ رد یطیارش هک نامزاس طیحم تسیز یارب نآ یزوجم رداص ؛هدرکن اما اب رظن یاروش یلاع تینما یلم نانچمه ثادحا لنوت لاقتنا بآ هــمادا .دراد ناقفاوم نیا حرط دندقتعم ریــسم هناخدور باز رد تشدرس دربراک یزرواشک درادن و ســپ زا نآ مه دراو کاخ قارع دوــشیم و اب لاقتنا نــیا بآ هب هچایرد ،هیمورا یاجهب هکنآ هنلااــس اهدص نویلیم رتم بعکم بآ زا روشک جراخ ،دوش نیا بآ یارب یایحا هچایرد هیمورا هدافتــسا دهاوخ .دش نافلاخم زین دنیوگیم نیا لاقتنا ثعاب یدوبان متسیسوکا ریسم دور رد تشدرس دوشیم و سپ زا نآ مه لیلدهب ندیسرن بآ هب نیرهنلانیب رد ،قارع نارحب ندشکشخ نآ نیمزرس و شیازفا ییاهدرگزیر هک ره لاس زا اجنآ هب بونج و برغ روشک هلمح ،دننکیم دیدشت دهاوخ .دش اهنآ دنیوگیم یاهحرط لاقتنا ،بآ ندرکلمع رب فلاخ ریسم تعیبط تــسا و تراسخ هب راب دروآیم و یارب ناشفرح مه ود لاثم هدنز :دنراد یکی ثادحا لنوت گنرهوک هک رارق دوب دورهدنیاز ار تاجن ؛دهد اما تلاکشم یرگید داجیا درک و یرگید یراک هک ناتسناغفا اب یاههمشچرس دنمریه درک و نوماه ار .دناکــشخ هب ره ،ریدقت نیا حرط مه رد هعومجم یاهداهن ریگیپ یایحا هچایرد هیمورا اب تیدج یریگیپ دوــشیم و نانچمه لاــس 98 ناونعهب لاس یرادربهرهب زا نآ یراذگفده هدش .تسا

هیفصت ،بلاضاف هلباقم اب اهرازنــش و لضعم یاههاچ زاجمریغ

ود حرط یرگید هک رد نیا اتــسار رد لاح ،تسارجا حرط تفایزاب بلاضاف و لاقتنا نآ هب هچایرد و نینچمه حرط تیبثت اهنش و یاهرازکمن هدناماجهب زا هچایرد تسا و نوــنکات زین ییاهشخب زا نــیا ود حرط رد رانک دنچ تایلمع یزاوم رگید ماجنا هدش .تسا

داهرف ،شوخرــس ریدم رتفد یناتــسا داتس یایحا هچایرد هک ناونعهب هدنیامن میقتسم یسیع یرتنلاک رد داتس ناتسا تیلاعف ،دنکیم هرابرد نیا اهحرط هنوگنیا

یمیدق‌یدهم‌:اه‌سکع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.