نارحب بآ رد ناهج یعقاو تسا

ییاذغداوم مهتم فیدر لوا شهاک عبانم یبآ

Jameh Pouya - - زادنامشچ همجرت - یکلم‌ادیش

هیرشن نیدراگ شهاک«:دیوگیم نازیم عبانم بآ هب یدح تسا هک یزرواشک ار مه رد ضرعم نتفرنیبزا تادیلوت یزرواشک یلخاد و مه رد ضرعم رطخ شهاک تلاوصحم یتادراو رارق هداد .تسا نیرتهداس ریثأت دوبمک عبانم بآ نتفرلااب تمیق داوم ییاذغ دهاوخ دوب هک رد نیتــسخن و نیرتهداس هلحرم تیعمج یاهروشک هعسوتلاحرد ار تحت ریثأت رارق .»دهدیم

یرایــسب زا یاهروــشک هتفایهعــسوت هجوتم رطخ یریذپنایاپ عبانم بآ نیریش هدــش و رد رانک نآ یخرب تاــمادقا مزلا ار ماــجنا .دناهداد یارب لاثم یلاــسکشخ یاینرفیلاک اکیرمآ نلاوئــسم نیا تلایا ار روبجم هدرک ات ینیناوق یارب هدافتــسا دودحم زا بآ یرهش عضو ؛دننک اما رد یاهروشک هتفاینهعسوت ای هعسوتلاحرد زونه رطخ هکروطنآ ،دیاب یدج هتفرگ هدــشن ات نیناوق بسانم اب نآ عضو .دوش

لاثم رتکد نیلاد رد نیا هنیمز روــشک ناتسکاپ .تسا تیعقوم« رد نیا روــشک هدیچیپ .تسا اهنآ لوپ یبوخ زا یرایبآ یاهنیمز جنرب و تارداص نآ هب رــسارس ناهج هب تسد ؛دنروآیم اما زونه دناهدیمهفن هک رگا هویش تشاک دوخ ار رییغت ،دنهدن نیا نیمز و عبانم یبآ رگید یارب اهنآ یلوپ هب دوجو دهاوخن .»دروآ

ربهولاع اهتلود هک دنمزاین یهاگآ یارب حلاصا یوگلا فرصم بآ رد ناــشروشک ،دنتــسه ناگدننکفرصم رد یاهروشک دنمتورث زین دیاب هراومه نیا ار رظندم رارق دنهد هک تلاوصحم ییاذغ رد سرتسد اهنآ هب هچ یتمیق دیلوت هدش .تسا

تیریدم عبانم یبآ دیاب رییغت .دنک ود نرق شیپ یسک ینیبشیپ هنانیگمغ مادآ تیمسا ار یدج ؛تفرگن اما هغدغد هزورما هلئسم بآ بجوم هدش ات نازاسملیف مه رد تخاس ییاهملیف نوچمه »سکمدم« نیا نارحب ار هیامتــسد ناتساد یاهملیف دوخ رارق .دنهد رگا تمیق یعقاو بآ رد ناهج یتسردهب کرد دوش و رگا اهروشک دنناوتب اب حلاصا هویشیگدنزهب یاهیاهبآینیمریزمحر،دننک تیرشب دناوتیم هب همادا هدنیآ دوخ دیما هتشاد .دشاب رد ریغ نیا تروص ناگدنیآ ییامنرود زج یاهارحص فلعوبآیب رد رانک یگنسرگ و یگنشت و شلات یارب اقب دنهاوخن .تشاد یخرب زا نیا عبانم رایسب رتشیب زا تعرس یاهشراب هنلااس تسا هک هزاجا دیدجت اهنآ ار .دهدیمن

ناــسانشراک رد لاــس 2000 داقتعا دنتشاد عبانم رــیذپاندیدجت 20 دصرد زا مهــس یراــیبآ تلاوصحم یزرواشک ار لمحتم ؛دنوشیم اما طقف اب 10تشذگ لاس زا نآ نامز مهس عبانم ریذپاندیدجت زا یرایبآ تلاوصحم هب نازیم مجنپکی شیازفا هتفای .تسا

هچرگا نادنمــشناد زا اهتدم لــبق هرابرد شهاک یاهبآ ینیمزریز رادشه هداد ؛دندوب اما نیرتهزات هعلاطم هدشماجنا زا یوــس داینب یعافتناریغ هاگشناد یگنراک« »نولم ناــشن دهدیم شقن یزرواشک یارب رازاب یناهج داوم ییاذغ رد هنیمز فرــصم عبانم یاهبآ ینیمزریز نونکات هدیدان هتفرگ هدش .تسا

رثکا بیرق هب قافتا تیعمج ناهج رد یقطانم یگدنز دننکیم هک عبانم هیلوا ییاذغ اهنآ زا ییاهروــشک دراو دوشیم هک زا یاهبآ ینیمزریز یارب یرایبآ تلاوصحم یزرواــشک هدافتــسا .دننکیم نیرتهزات هعلاطم داینب یگنراک نولم ناشن دهدیم 11 دصرد زا فرصم یاهبآ ینیمزریز ریذپاندیدجت رد تمدخ هیهت ییاذغداوم یناهج .تسا ود موس زا نیا نازیم ار هس روشک ،اکیرمآ ناتسکاپ و دنه فرصم .دننکیم

اب تشذگ کی ههد زا زاغآ نرق تسیب و ،مکی فرصم یاهبآ ینیمزریز رد نیچ یاپمه دنه و اکیرمآ ود ربارب هدش .تسا ،مدنگ ،جنرب ،رکشین هبنپ و ترذ نامهتم یلصا نیا فرصم هیوریب .دنتسه

،کیزکم ،ناریا ناتسبرع یدوعس و نیچ دعب زا ،اکیرمآ دنه و ناتــسکاپ رد تسیلرس ییاهروــشک دنتسه هک یزرواــشک اهنآ اب هدافتسا زا عبانم ریذپاندیدجت یاهبآ ینیمزریز نیمأت .دوــشیم نیا اهروــشک نینچمه رد تسیلرس ییاهروشک دنتسه هک رثکا داوم ییاذغ دوخ ار زا یاهروشک رگید دراو .دننکیم

یارب لاثم ،ناریا رثکا جنرب یفرصم دوخ ار زا ناتسکاپ هک اب عبانم یبآ دور گنگ یرایبآ ،هدــش دراو دنکیم و یارب یرایبآ تلاوصحم یزرواشک نانچمه زا یاههرفس تدشهب دودحم یاهبآ شاینیمزریز هدافتسا یم .دنک

رتکد لوراک ،نیلد زا هاگشناد جلاک ندنل رد هرابنیا هب

رد« ایند یزیچ رتدیفم زا بآ تسین و تردنهب ناوتیم یزیچ یارب ینیزگیاج نآ داهنشیپ .»درک نیا هتفگ مادآ ،تیمسا ردپ داصتقا نردم و راذگناینب رازاب دازآ رد نرق مهدجه دنلتاکــسا هب تقو دوخ نادــنچ یدج هتفرگ .دــشن اما لااح رد نرق مکیوتسیب یتسرد و تیمها نآ یبوخهب رادومن هدش .تسا اهدرایلیم رفن رد رسارس ناهج اب یلاسکشخ نابیرگهبتــسد دنتسه هک اب چیه عبنم یرگید لباق ینیزگیاج .تسین

رــضاحلاحرد 1.2 درایلیم رفن رد ناهج رد یقطانم یگدنز دننکیم هــک نارحب بآ رد اجنآ یدج .تــسا داــجیا تارییغت رد نیا هــنیمز دنمزاین یلمع عماج رد یمامت اههنیمز هلمجزا ،یراذگتسایس رییغت یروآنف و .تساهراتفر

رد نیا نایم رازاب یناهج داوم ییاذغ رایسب رتعیرس زا لماوع رگید رد لاح ندربنیبزا عبانم بآ یعیبط .دنتسه تعرس یندرکنرواب فرصم بآ رد نیا رازاب هب یدح تسا هک هزاجا دیدجت نیا عبانم ار .دهدیمن ،مدنگ جنرب و هبنپ هــس یلوصحم تسا هک نیرتــشیب ریصقت ار رد فرصم هیوریب بآ .دنراد ،ناتــسکاپ اکیرمآ و دنه هک یتسد رد تارداص ییاذغداوم رد ناهج ،دنراد نیرتشیب راشف ار رد نیا هنیمز هب عبانم یاهبآ ینیمزریز دراو .دننکیم

دودح 97 دصرد زا عبانم راکشآ بآ رد نیمز ار یاهبآ روش لیکــشت .دنهدیم هــس دصرد هدنامیقاب یاهبآ ینیریش دنتسه هک زا قیرط یاهشراب یلصف اب ندشرپ یاههرفــس بآ ینیمز هب تسد .دنیآیم تشادرب زا نیا عبانم دنمزاین ربص و هلصوح یارب رپ ندش هرابود ؛تساهنآ یاهلئسم هک زگره قافتا هداتفین و نیا عبانم ار رد ضرعم رطخ رارق هداد .تسا

ندوبجنرغب هلئــسم یارب عبانم یاهبآ ینیمزریز هب یاهلحرم هدیــسر هک رگا یتیلاعف یدج رد نیا هنیمز ماجنا ،دوشن یدیدهت یعقاو رد راظتنا هیهت ییاذغداوم رد ناهج دهاوخ .دوب دودح 43 دصرد زا بآ زایندروم یارب یرایبآ یاهنیمز یزرواشک زا هرفس یاهبآ ،ینیمزریز اههناخدور و اههچایرد نیمأت .دوشیم تعرس هدافتسا زا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.