زا نمجنا هیدلب ات یاروش یملاسا رهش

یاهاروش هرادا رهش رد ناریا یتمدق هاتوک دنراد

Jameh Pouya - - یرهش یاروش رهش -

دادعت اضعا ار رد نایم یاهرهش روشک دراد هک هتبلا اب میمصت ،سلجم نیا دادعت رد رود دعب هب 21 رفن ،دسریم نیا رد یلاح تسا هک رد یرایسب زا یاهرهش ایند دادعت یاضعا یاروش رهش رتلااب زا نیا دادعت .تــسا ساسارب هدام 7 نوناق اهاروش دادعت اضعا رد اهرهش اب هجوت هب تیعمج اهنآ صخشم .دوشیم هتبلا نیا هدام ود لاس شیپ حلاصا دش و تشهبیدرا لاس هتشذگ اب دییأت یاروش نابهگن زا یوس روهمجسیئر هب ترازو روشک غلابا .دش ساسارب نوناق ،دیدج ییاهرهش هک ات 50 رازه رفن تیعمج ،دنراد جنپ وضع یلصا و هس وضع لدبلایلع دنهاوخ .تشاد نیا رد یلاح دوب هک رد نوناق لبق یاهرهش اب تیعمج ات 20 رازه رفن نیا دادعت اضعا ار ،دنتشاد نینچمه یاهرهش نــیب 20 رازه ات 50 رازه ،رفن تفه وضع یلصا و هــس وضع لدبلایلع .دنتشاد

بیوصت یاهنوناق ددعتم یارب دادعت یاضعا اروش

زا یفرط ساسارب هیحلاصا سلجم ییاهرهش اب تیعمج شیب زا 50 رازــه رفن ات 200 رازه ،رفن تفه وضع یلصا و جنپ وضع لدبلایلع دنهاوخ .تشاد نینچمه یاهرهش اب تیعمج شیب زا 200 رازه رفن ات 500 رازه ،رفن 9 وضع یلصا و شــش وضع ،لدبلایلع یاهرهــش اب تیعمج شیب زا 500 رازه رفن ات کی نویلیم ،رفن 11 وضع یلصا و تفه وضع ،لدبلایلع یاهرهش اب تیعمج شیب زا کی نویلیم رفن ات ود نویلیم ،رفن 13 وضع یلصا و تــشه وضع لدبلایلع و یاهرهش اب تیعمج شیب زا ود نوــیلیم ،رفن 15 وضع یلصا و 10 وضع لدبلایلع دنهاوخ .تشاد ساسارب نیا نوناق رهش نارهت مه 21 وضع یلصا و 11 وضع لدبلایلع دهاوخ .تشاد ساسارب نوناق هتشذگ هک دادعت یاضعا یلعف اهاروش ساسارب نآ نییعت هدش ،تسا یاهرهش زا 50 رازه رفن ات 100 رازه رفن ،تیعمج 9 وضع یلصا و راهچ وضع ،لدبلایلع یاهرهش زا 100 رازه رفن ات 200 رازه رفن ،تیعمج 11 وضع یلصا و جنپ وضع ،لدبلایلع یاهرهش زا 200 رازه رفن ات 500 رازه رفن 13،تیعمج وضع یلصا و شش وضع ،لدبلایلع یاهرهش زا 500 رازه رفن ات کی نویلیم رفن ،تیعمج 15 وضع یلصا و تفه وضع ،لدبلایلع یاهرهش رتشیب زا کی نویلیم ات ود نویلیم رفن ،تیعمج 21 وضع یلصا و تشه وضع لدبلایلع و یاهرهش شیب زا ود نویلیم رفن ،تیعمج 25 وضع یلصا و 10 وضع لدبلایلع دنراد و رهش نارهت 31 .وضع و اتسور هدرک ،تــسا لاحنیااب ات اهتدم طیارش یارب داجیا نیا داهن یمدرم ایهم دوبن ات ماجنارس دنفسا لاس 77 رد نامز تلود تاحلاصا نیتسخن تاباختنا اهاروش رازگرب .دش رد نتم یــساسانوناق یارب نییبت فیاظو اهاروش هدمآ تسا هک یارب دربــشیپ عیرــس یاههمانرب ،یعامتجا ،یداــصتقا ،ینارمع ،یتــشادهب ،یگنهرف یشزومآ و ریاــس روما یهافر زا قیرط یراکمه مدرم اــب هجوت هب تایضتقم یــلحم هرادا روما ره ،اتسور ،شخب ،رهش ناتسرهش ای ناتسا اب تراظن ییاروش هب مان یاروش ،هد ،شخب ،رهش ناتسرهش ای ناتسا ماجنا دوشیم هک یاــضعا نآ ار مدرم نامه لحم باختنا .دننکیم هفیظو نیا داهن بیوصت حیاول و یاهحرط طوبرم هب ،رهــش ،تراظن نیودت و بیوصت هجدوب یرادرهــش و یریگمیمصت لئاــسم یرهــشنلاک .تــسا اضعا یارب تیوضع رد نیا داهن دیاب زا یاهتیلوئسم یتلود دوخ افعتسا ؛دنهد اما تیوضع رد یاروش رهــش نارهت یارب اضعا لغش بوــسحم دوشیمن و تباب نآ یقوقح تفایرد ،دننکیمن هکلب هسلجلاقح بوصم تلود هب اهنآ قلعت ،دریگیم نینچمه ره درف دناوتیم طقف وضع یاروش کی اتسور ای کی رهش دشاب هن .رتشیب رد تروص ،افعتسا توف ای بلــس یوضعتِ کیره زا یاضعا ،اروش وضع دیدج رثکادح رد تدم کی هام دیاب نیزگیاج .دوــش تاسلج یاروش رهش اب موسود اضعا تیمسر ادیپ دنکیم و تابوصم نآ یارب مامت یاههاگتسد هزوح یرهــش ؛تسارجلاامزلا هتبلا ربارب ،نوناق یاضعا یاروش رهش قح ضیوفت تارایتخا دوخ هب ریغ معا زا وضع ای وضعریغ اروش ار .دنرادن تدم کی هرود اروش راهچ لاس .تسا رد نیتسخن هسلج ،اروش ساسارب نوناق نیرتنسم درف ناونعهب سیئر و ود رفن زا اهنیرتناوج ناونعهب یشنم باختنا دنوشیم ات تاباختنا هسیئرتئیه ار رازگرب .دننک نیا ،تاباختنا هسیئرتئیه ار یارب کی لاس صخشم .دنکیم هسیئرتئیه اروش لماش ،سیئر ،سیئربیان ود یشنم و وگنخس .تسا سپ زا نآ تبون هب باختنا رادرهش دسریم هک دیاب تیرثکا ارآ ار هب دوخ صاصتخا .دهد رضاحلاحرد نارهت 31 وضع و نیرتشیب

نیتــسخن نیناوق یارب هرادا رهش دعب زا بلاقنا هطورشم و لیکشت سلجم یلم رد لاــس 1286 نیودت .دش رد نیا هرود هب لیلد تلاکشم ددعتم یرهش و ،یتامدخ ناگدنیامن سلجم نوناق هیدلب ار بیوصت دندرک ات یاهزاین رهش هدروآرب .دوش رد نیا نوناق لیکــشت نمجنا هیدلب زین ینیبشیپ هدش دوب هک یاضعا نآ زا یوس مدرم باختنا .دندشیم تسایر هرادا هیدلب رب هدهع سیئر نمجنا هیدلب دوب هک زا نایم اضعا اب تیرثکا ارآ باختنا .دشیم ناونع وا رـتنلاک دوب و هرادا روما رهش ار ناونعهب رادرهــش رب هدهع .تشاد رتنلاک کی نواعم مه زا نیب یاضعا نمجنا هیدلب تشاد هک اب باختنا اضعا نییعت دشیم و دیاب هب دییأت ریزو هلخاد مه .دیسریم

نیتسخن نمجنا هیدلب رد ناریا

اب نیودت نیا نوناق یارب رابنیتــسخن مدرم دنتسناوت رد باختنا یاضعا نمجنا هیدلب تکرش دننک و نابختنم اهنآ زا تارایتخا یعیسو رد هیدلب رادروخرب .دندش دادعت یاضعا نمجنا هیدلب رد یاهرهش 16کچوک ،رفن رد یاهرهش 20طسوتم رفن و رد یاهرهش گرزب 30 رفن دوب هک اب تیاعر تعسو و ،تیعمج هب تلاحم رهش میسقت .دندشیم نامزتدـم تیرومأم رتنلاک و یاضعا هیدلب راهچ لاــس دوب هک رد هرود لوا دعب زا ود لاس فصن یاضعا هیدلب هب دیق هعرق جراخ دندشیم و یاجهب اهنآ یاضعا دـیدج باـختنا .دندشیم دعب زا یاضقنا ره ود ،لاس فصن ییاضعا هک راهچ لاـس ناشتیرومأم هـب مامتا هدیسر ،دوب جراخ دندــشیم و یاضعا دیدج یاج اهنآ ار ،دنتفرگیم هتبلا باـختنا یاضـعا قباـس اـب تیرثکا یارآ نمجنا هیدلب زیاج .دوب لاحنیااب اب ندمآراکیور ناخاضر و لیکشت تلود ،یزکرم تارایتخا یاــهنمجنا هیدلب شهاک ،تفای رد لوط نیا خیرات رتشیب اهتلود لامع یلابقا یارب شیازفا تارایتخا اهاروش .دنتشادن هتبلا تلود مهدزای اب نیودت هحیلا تیریدم هچراپکی یرهش ددصرد تسا نیا اهتیدودحم ار شهاک دهد و یرایسب زا شتارایتخا ار هب تیریدم یرهش ضیوفت .دنک سپ زا بلاقنا ،یملاسا نوناق یساسا هجوت یاهژیو هب یاهاروش رهش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.