هیریخ یتنرتنیا هار یبوخ یارب عفر اهیتساک تسین

هرین ،یلکوت سانشهعماج رد وگوتفگ اب هعماج« :»ایوپ

Jameh Pouya - - یدنورهش تیلوئسم یعامتجا -

اهنآ وگخساپ .مینادب روطهب یلک رد هعماج ام هچ رد رهــش و هچ ،اتسور طباور یاهیریخ دناوتیمن ریثأت ینادنچ رد عفر لئاــسم و هعسوت قطانم ییاتسور هتشاد ؛دــشاب هکارچ هقدص ای هیریخ یصخش و وگخساپریغ ار ناوتیمن کی داهن یندم هب باــسح .دروآ ینعی هچ رد حطــس ،رهش هچ رد حطــس اتسور دیاب اب ییاهداهن راکورس هتشاد میشاب هک همانساسا ،دنراد زا فیاظو هدشنییعت و یصخشم ،دنرادروخرب دمآرد و جراخم اهنآ نیعم تسا و رد لابق یلوپ هک زا مدرم تفایرد ،دننکیم هب یاهداهن یتراظن وگخساپ .دنتسه اعطق زورما یدارفا دنتــسه هک تروصهب یدرف لوپ عمج دننکیم و هب تسد دارفا دنمزاین دنناسریم هک رایسب مه هدیدنسپ ،تــسا یلو ات ینامز هک هب کی نامزاس و وا.یج.نا لیدبت ،دناهدشن ناوتیمن اب یدید تبثم هــب اهنآ هاگن .درک صوصخهب هک ام بترم دهاش نیا میتسه هک یدارفا رد یاضف یاههکبش یعامتجا هیعلاطا دنهدیم و یارب دارفا اب یاهیناوتان فلتخم لوپ عمج .دننکیم روطهب یلک نم هــیریخ یدرف و صوصخهب یتنرتنیا ار هار یبوخ یارب عفر اهیتساک رد هعماج ؛منادیمن هکارچ یتقو رد یاهعماج یدامتعایب دوجو ،دراد تشادنِ ،همانــساسا یرادروخرب زا تراظن یفاک و ییوگخساپ کی ترورض تسا و هب نیمه لیلد تیلاعف ۀناراکوکین یتنــس و روحمهقدص ار هک دنمنامزاس و وگخساپ ،تسین ناوتیمن وگلا رارق داد و دییأت .درک

هنافسأتم نونکامه یاهداینب هیریخ زین هکروطنآ دیاب و ،دیاــش وگخساپ دنتسین و هب نیمه لیلد مدرــم نادنچ هب اهنآ دامتعا .دننکیمن ایآ بذج مدرــم هب یاهتیلاعف یریخ هک تروصهب یدرف رد بلاق یاههکبش یعامتجا ماجنا ،دوــشیم رهم یدییأت رب یریذپاندامتعا یاهداینب هیریخ ؟تسین نکمم تــسا یرایــسب زا نیا دارفا ریخ یتح یاــهمدآ بوخ و رایــسب یفافــش ،دنــشاب اما میناوتیمن مییوگب لااح هک یخرب یاهداینب هیریخ راک دوخ ار یتــسردهب ماجنا ،دنهدیمن زا قیرط یاهتیلاعف هنابلطواد و یدرــف هب هزرابم اب اهنآ .میزادرپب نم لوبق مراد هک اب نیا هلئسم میهجاوم هک یاهداهن یگرزب هک هب مــسا ندادششوپ هب دارفا تسدورف لیکشت ،هدــش یوگخساپ راکفا یمومع ،دنتسین ینعی مدع تیفافش طقف لکشم یاهداینب هیریخ و وا.یج.نا اه .تــسین اب دوجو نیا ،تلاکشم مدقتعم دیاب ات ینامز هک تیلاعف هناراکوکین لیدبت هب یداهن دنمنوناق ،هدشن امتح رد نآ کــش و مدرم ار قیوشت مینک هک کمک .دــننکن نیا لیبق اهتیلاعف نکمم تــسا لثم یرایسب زا یاهراک هیریخ رگید کی عون هقدص ای ییوشلوپ .دشاب هب نیمه لیلد دیکأت منکیم هک طــباور و طباوض هعماج هــیلوا و ییادتبا تیعبت ،دنک یراذگریثأت یاــهتیلاعف هیریخ یدرف و روحمهقدص اب یعناوم هجاوم .تــسا روطهب یلک هیریخ ای رتهب تسا مییوگب هقدص یزیچ تسا هک قح و یقوقح یارب دارفا داجیا ؛دنکیمن ینعی مدآ رــیخ ره ردق شلد ،دهاوخب دناوتیم کمک دنک و نادنچ رد ربارب دارفا دنمزاین وگخــساپ ،تسین یتح دناوتیم یاذغ هدنام ار هب نادنمزاین .دهدب نیا رد یلاح تسا هک مامت ییاهمدآ هک رد ۀعماج یزورما یگدنز ،دننکیم دنورهــش هب باــسح دــنیآیم و ناوتیمن تفگ نوچ رد نلاف هقطنم یگدنز ،دننکیم یزاین تسین یخنارّ ار رد ربارب

روطهب یلک یاهتیلاعف هیریخ و هنابلطواد هچ یریثأت دنناوتیم رب هعــسوت اهاتسور و دوبهب تیعضو راــشقا مورحم رد عماوج ییاتسور هتشاد ؟دنشاب زا رظن ناــسانشهعماج ام ود عون هعماج ،میراد یکی عماوج کــچوک ای عامتجا هک رد اهنآ همه دارفا رــگیدمه ار دنــسانشیم و طباور رد اهنآ ،هرهچهبهرهچ هنامیمص و یمــسرریغ تــسا و یرگید عماوج هتفرــشیپ هک طباور ،رتهدیچیپ ،میقتسمان یمسر و ریز تراظن .تساهنامزاس اب هجوت هب نیا هــتکن هک همه تاعامتجا و ماوجعِ یزورــما رد یماظن یاج دــنراد هک دناوتیمن زا

نیا اهزور هک ره سک رد یاههناسر یعامتجا کی شتسد هب یــشوگ فلتنِ شهارمه تسا و تسد شرگید هب راک ،ریخ ندادخساپ هب نیا شسرپ هک یاهتیلاعف یاهقدص ات هچ دح دنناوتیم رب عفر یاهبیسآ یعامتجا رثؤم ،دنشاب زا تیمها ییازسب رادروخرب .تسا رد نیا نایم دادعت یهجوتلباق زا یاهتیلاعف ریخ یزاجم فوطعم هب اهاتسور و راشقا مورحم نکاس رد طاقن هداتفارود نامروــشک .تسا مک دنتسین یناسک هک یارب تخاــس کی هسردم رد ،اتسور یروآعمج لوپ یارب یاههداوناخ دنمزاین ای ینیرفآراک یارب نانز و نادرم ییاتسور هک یدمآرد ،دنرادن شلات و هورگ یدایز زا ناربراک ار مه رود ناشدوخ عمج .دننکیم یارب یسررب نازیم یراذگریثأت نیا یاهتیلاعف ریخ اب رتکد هرین ،یلکوت سانشهعماج و داتسا هاگشناد نارهت وگوتفگ .میدرک نیا وضع نمجنا یسانشهعماج ناریا دقتعم :تسا هیریخ« یدرف کی هیریخ یهاوخبلد ،»تسا ینعی یسک دناوتیمن زا یدرف هک یاهقدص هب کی دنمزاین ،دهدیم عقوت تیفافش و ییوگخــساپ هتشاد ؛دــشاب ود یلصا هک هب داقتعا وا هیاپ و ساسا ره تیلاعف یاهناراکوکین ار رد عماوج نردم لیکشت .دهدیم یملاسا‌ههلا

رد هعماج ام نادجو یدنورهش هتفخ و یتح لیدبت هب هدعاق هدش ،تسا هکیروطهب رگا یسک قح و قوقح نارگید ار تیاعر ،دنک ثعاب بجعت نارگید دهاوخ .دش امش دیناوتیمن هب قوقح نادنورهش رب رهش انتعایب دیشاب و زا یفرط لوپ جرخ ارقف .دینک تساجنیا هک یدرف هک نادجو یدنورهش هتشاد ،دشاب یارب ره یجاودزا هیزیهج یروآعمج دنکیمن

هنیمز زا هچ یتیمها رادروخرب ؟تسا هکروطنامه هراشا ،مدرک ام للاح و مارح ای یهن زا رکنم ار دودحم هب یخرب لئاسم یداقتعا ،میاهدرک هکیلاحرد یهن زا رکنم ار لماش لاح یسک هک شنیــشام ار رد ورهدایپ کراپ ،هدرک .مینادیمن هنافــسأتم رد هعماج ام نادجو یدنورهش هتفخ و یتح لیدبت هب هدعاق هدــش ،تسا هکیروطهب رگا یــسک قح و قوقح نارگید ار تیاعر ،دنک ثعاب بجعت نارگید دهاوخ .دش امش دیناوتیمن هب قوقح نادنورهــش رب رهش انتعایب دیشاب و زا یفرط لوپ جرخ ارقف .دینک تساجنیا هک یدرف هک نادجو یدنورهــش هتشاد ،دــشاب یارب ره یجاودزا هــیزیهج یروآعمج .دنکیمن نیاربانب شزومآ نیا هلئــسم هک رگا ورهدایپ ار دیدزدب ای رد ییاج هک ،دیابن نامتخاس دنچ هقبط ثادحا دینک راکاطخ ،دیتسه زا تیمها یرایسب رادروخرب .تسا هب نیمه لیلد نم مدقتعم دیابن اب راشقا هدیدبیسآ و دارفا دنمزاین تروصهب یتاساسحا دروخرب .مینک یکــش تسین هک هعماج یندم ار نودــب وا.یج.نا یاه دــنمورین ناوتیمن روصت درک و لاحنیعرد تیقفوم یخرب لامعا هیریخ یدرف دیابن ام ار هب هابتــشا .دزادنیب هچنآ ام دیاب هب لابند شتیوقت ،میــشاب یاهتیلاعف هیریخ یدرف ؛تــسین هکلب ،تــیندم دنمماظن ندوب و تیفافــش تسا هک دیاب تیوقت .دوــش هزرابم اب یاهتلع ندشریذپبیسآ ،دارفا ینعی یریگشیپ زا ندــشریذپبیسآ اهنآ لیلدهب یاهییوجدوس یصخش و بسک یاهدمآرد یصخش و روطهب یلک یهاگآ هرابرد هکنیا رد ۀعماج نردم فیرعت داسف رایــسب رتریگارف و رتمهم زا یاهراک هناراکوکین یدرف .تسا ار شنزرــس .مینک زورما ام رد یطیارــش هب رس میربیم هک هنافــسأتم نادجو یدنورهش هتفخ تسا و نینچ ییاهتیلاعف دناوتیم هدنهدناشن ندــشرادیب نیا نادجو رد هعماج یندم .دــشاب هنافسأتم یرایسب زا یاهتیلاعف هناهاوخریخ هک زورما ماجنا ،دوشیم هدیدنسپ .تسین یارب لاثم ایآ تسرد تسا هک دنورهــش هعماج زورما جرب دزاسیم و غاب ار ناریو ،دنکیم دعب مه یلوپ ار هک هب تسد ،هدروآ هب یناسک دهدیم هک یتحاران هیر ادیپ دناهدرک و رد ناتسرامیب یرتسب ؟دناهدش ایآ تسرد تسا هک درف زواجت هب یاهنیمز ،یمومع یشورفهوک و رییغت یاهیربراک تسردان رد حطس رهش و اتسور ار دییأت و سپس لوپ هدمآتسدهب ار جرخ یاهداینب هیریخ ؟دنک دیاب هجوت هتشاد میشاب هک نادجو یدنورهــش ددرگیمرب هب نیا لئاسم هک ایآ درف هب ظفح طیحم تسیز تیمها دــهدیم و اــیآ شیارب مهم تــسا زا هچ یهار لوپ هب تسد ؟دروآیم نادجو یدنورهش ینعی نادنورهش هعماج زا فیرعت لاملاتیب رد هعماج نردم هاگآ .دنشاب خساپ ییاهن نم هب نیا شسرپ نیا تــسا هک رد هعماج گرزب رارق تسا دامتعا کی لصا یداینب دــشاب و داــمتعا ار ناوتیمن تروصهب یدرف و نودب تیفافش داجیا .درک

یهیدب تسا هک ندادهقدص و تیلاعف ریخ کی تنــس هداتفااج و دنمشزرا رد روشک تسام و دیاش هب نیمه لیلد دارفا ره یلوپ ار زا ره ییاج هک هب تسد ،دنروآیم مهس ارقف و نادنمزاین ار زا نآ رانک .دنراذگیم نیا هلئسم ار ات هچ دح یــشان زا ندوبهتخانشان یخرب میهافم نردم لثم تیلوئسم یعامتجا رد هعماج دینادیم و هب رظن امش شزومآ رد نیا یاهتیلاعف ریخ نودب تراظن و اب یرگیساسحا و هاگن یدرف دناوتیمن رثؤم .دــشاب نم یتح اب هکنیا یدارفا عمج دنوــشیم ات یارب ناموکحم هــب مادعا ای ناراکهزب وفع ،دنریگب نادنچ قفاوم ؛متــسین هکارچ ام میراد یرسکی یاهلولعم یعامتجا ار نودب نتــشادرظنرد اهتلع رظندم رارق ،میهدیم نیا رد یلاح تسا هک دیاش رتهب دشاب نیریخ شلات دننک هک ناینابرق یعامتجا تحت یاهششوپ ینوناق رارق دنریگ و نیا مهم ار ناوــتیم تروصهب تابلاطم زا ماظن یعامتجا تساوخرد .درک

رد ناتیاهتبحص هب هاگن یدرف .دیتخادرپ ایآ امــش یاهتیلاعف هناراکوکین ار هک رد یبلاق زــج یاهداینب هــیریخ و وا.یج.نا ماجنا ،دریگیم یحطس و دودحم هب هقدص ؟دینادیم ،هلب نیا تــسد اهتیلاعف لاومعم رد دح هقدص تــسا و هب نــیمه لیلد نم رب یهدنامزاــس یاهتیلاعف هناراکوکین دیکأت ؛مراد هکارچ ره داینب هیریخ دیاب رد یاهمانساسا هک هب بیوصت یاهداهن یئارجا ،دــسریم شنیب و تیرومأم دوخ ار رکذ دنک ات شتیلاعف دودحم هب ندادیهام ؛دشابن هکلب شزومآ یریگیهام ار لماش ؛دوش لاثم هکنیا دارفا یارب اــهسورعهزات هیزیهج هیهت ،دننکیم راک یاهدیدنسپ ؛تسا اما ایآ هب نیا مه هجوت دننکیم هک نیا سورعون اب هچ یدرف جاودزا دنکیم و ایآ تقد دننکیم نس رتخد بسانم جاودزا تسه ای ؟رــیخ اهمدآ دنناوتیم رد یاضف یزاجم نیب یناــسک هک اهنآ ار ،دنسانشیم یدامتعا داجیا هدرک و یاهکمک اــهنآ ار یروآعمج دننک هک نیا رد دح عامتجا کچوک یقاب دنامیم و لاومعم یحطس و یعطقم .تسا عقاورد ریثأت تبثم نینچ یتیلاعف طورشم رب نیا تسا هک نیا تاعامتجا کچوک دنناوتب ناــشدوخ ار اب تائاضتقا هعماج نردم گنهامه دننک و نآ نامز تسا هک ناوتیم زا کی عامتجا چوککِ هیریخ دیــسرپ هک روصت امــش زا هچب میتی ؟تــسیچ کرد امش زا درف هدیدبیسآ ؟تسیچ هچ یرییغت دیهاوخیم رد یگدنز نیا دارفا داجیا دینک و تیاهنرد تیرومأم دوخ ار رد هچ ؟دینادیم دیابن شومارف مینک هک رد مامت ایند دارفا هاوــخریخ یگرزب دناهدوب هک یاهراک یدنمشزرا ..دناهدرک یلو یگمه زا کی تیلاعف یاهیریخ یدرف هک ساسارب یاهشنیب یدرــف و اب یاهتیدودحم رکفت یدرف لکــش هتفرگ ،تسا لیدبت هب یاهداهن یسو عِ ریذپتراظن و وگخساپ .دناهدش

نیاربانب هب داقتعا امش نینچ یدارفا ار دیاب هب یتمس قوس میهد هک یاهتیلاعف دوخ ار ینوناق و دنمداهن ؟دننک ،هلب نم مدقتعم هــک هجوچیههب دیابن نیا دارفا

رد هعماج ام هچ رد رهش و هچ ،اتسور طباور یاهیریخ دناوتیمن ریثأت ینادنچ رد عفر لئاسم و هعسوت قطانم ییاتسور هتشاد ؛دشاب هکارچ هقدص ای هیریخ یصخش و وگخساپریغ ار ناوتیمن کی داهن یندم هب باسح .دروآ ینعی هچ رد حطس ،رهش هچ رد حطس اتسور دیاب اب ییاهداهن راکورس هتشاد میشاب هک همانساسا ،دنراد زا فیاظو هدشنییعت و یصخشم ،دنرادروخرب دمآرد و جراخم اهنآ نیعم تسا و رد لابق یلوپ هک زا مدرم تفایرد ،دننکیم هب یاهداهن یتراظن وگخساپ دنتسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.