یحلاس رایعمامت

Jameh Pouya - - يگنهرف -

فسینوی اهنیم و داوم هرجفنم هدناماجهب زا اهگنج ار ثاریم« »موــش .دمانیم رــگا هب نیا تیعقاو هجوت دوــش هک انب هب تاعلاطا یمسر نیا اهحلاس هنلااــس گرم دودح جنپ رازه و ندشحورجم نیب 15 ات 20 رازه رفن ار رد رــسارس ناهج مقر ،دننزیم هاگنآ نیا ریبعت نادــنچ فازگ دــهاوخن .دوب قبط رامآ ،یمــسر زا ره جنپ رازه ینیم هک یثنخ ،دوشیم کی درف هدننکیثنخ هتشک و ود رفن زین حورجم .دنوــشیم هب روط یلک دودح 85 دصرد زا ناینابرق و ناگدیدبیــسآ اهنیم ار نادرم و صوصخهب نازابرس لیکــشت .دنهدیم رد یاهلاــس ریخا هب دادعت اهنیم هدوزفا هدش .تسا هتفگ دوشیم رد کی ههد ریخا شیب زا کی نویلیم زا نیا اهنیم رد ریز کاخ ناهنپ .دناهدــش رگا دنور زا ندرــبنیب نیا اهنیم اب تعرس ینونک همادا هتشاد ،دــشاب کی رازه و دص لاــس لوط دــشکیم ات هرک نیمز یراع زا نیا یاهحلاس رابگرم .دوش نینچمه رگا چیه نیم یرگید رد نیمز راک هتشاذگ ،دوــشن هــنیزه ندرکیثنخ یاهنیم یــنونک نیب 50 ات 100 درایلیم رلاد دهاوخ .دوب

تسپ‌نوتگنیفاه‌:سکع

یاهنیم یگنج نلاتاق ناهنپ نرق 21 38

یارجام بیجع کی هدام ردخم 41

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.