تاناویح و یژولونکت رد ریسم هزرابم اب نیم

Jameh Pouya - - ناهج تینما -

اب درف یفلتخم راک یباینیم ار ماجنا .دنهد یکی رگید زا یاهتیزم اهنآ نیا تــسا هک نزو رایسب ینییاپ دنراد و یتح نتفرگرارق اهنآ یور اهنیم ثعاب ندشرجفنم نیا داوم .دوشیمن

نیا اهشوم اب هزوپ دوخ هب تقد نیمز ار یــسرزاب .دننکیم ره ینامز هک یوب یتنایت ار ساسحا ،دننک یاهمدق دوخ ار رتهتسهآ هدرک و ناهگان هزوپ دوخ ار هب تمس نامسآ .دنریگیم دعب زا دنچ هظحل کی مدق هب ولج هتشاذگ و اب یاهتسد دوخ کاخ ار رانک .دننزیم نیا یاهناشن یارب یبرم تسا هک وا کی نیم ادیپ هدرک .تــسا رد یازا ندرکسح یوــب ره ،یتنایت یبرم هب اهنآ کی هزــیاج لثم زوم .دهدیم نیا اهشوم اب رارکت هجوتم دنوشیم هک اهنت رد تروص ندرکادیپ یتنایت هب هزیاج .دنــسریم یخرب زین تسد هب عارتخا هدز و اب کمک یروانف هب هزرابم هیلع اهنیم .دنزادرپیم یکی زا نیا ،دارفا دوعسم ینسح تسا هک رد لباک گرزب هدش و تاراــسخ ریذپانناربج یناج نیا اهنیم ار زا کیدزن لاماک سح هدرک .تــسا وا یداپهپ ار یحارط هدرک هک دناوتیم رد هس هلحرم فلتخم اهنیم ار نییعت ،لحم ییاسانش و سپس یثنخ .دنک وا دیوگیم اب هدافتسا زا نیا یروانف ناوتیم رد 10 لاــس زا رش نیا یاهحلاس رابگرم صلاخ .دــش ناحارط نیا داپهپ دنیوگیم هک تعرس لمع هاگتــسد اهنآ رد ییاسانش و ندرکیثنخ اهنیم 20 ربارب رتشیب زا یاهشور یتنس طسوت دارفا هدوب و رایسب رتهفرصهبنورقم .تسا

داپهپ اهنآ شــش خلم و کی شخب هناگهس .دراد نیا داپهپ رد ادتبا یاــهنیمز هدولآ هب نیم ار نییعت هدرک و سپس اب هدافتــسا زا کی بایجوم یزلف لحم قیقد اهنیم ار رد رایتخا دارفا رارق .دهدیم سپ زا نیا ،هلحرم داپهپ دزن درف هدننکتیاده هتــشگزاب و هب کی یوزاب کیتابور زهجم دوــشیم هک راک ندرکیثنخ اهنیم ار ماجنا .دهدیم رد ریز نیمز ار ادیپ .دننک ره شوم لوئــسم یزاسکاپ 200 رتم عبرم زا نیا یضارا .تسا کوسلاه گنیه هک تیلوئــسم شزومآ نیا اهشوم ار رب هدهع دراد اب نایب هکنیا نیا تاناویح رد راک دوخ رایــسب بوخ ،دنتسه :دیوگیم اهنآ دودح 200 رتم عبرم ار طقف رد 30 هقیقد یزاسکاپ دننکیم و نیا رد یلاح تسا هک رگا کی ناسنا دهاوخب نیا راک ار ماجنا ،دهد نیب ود ات هــس زور لوط .دشکیم درف هدننکیثنخ روبجم تسا مامت یازجا نیم ار زا نورد کاخ نوریب ،دروایب اما نیا اهشوم طقف یوب یتنایت ار سح و نیم ار یبایناکم .دننکیم

نــیا اهشوم راک یناوارف رد جوبماک .دنراد تلود نیا روــشک نیمخت دنزیم نیب راهچ ات شش نویلیم نیم ای رگید داوــم هرجفنم هدرکنلمع رد ریز یاهنیمز نیا روــشک دوجو دراد هک هجیتن اهههد گنج یلخاد .تسا یاهروشک هیاسمه نوچمه مانتیو و سوئلا زین هب لیلد گنج مانتیو اب نیا لکشم ورهبور .دنتسه اهدص رفن زا مدرم نیا اهروشک هنلااس هب لیلد راجفنا نیا اهنیم هتشک ای حورجم .دنوشیم دوجو نیا اهنیم و داوم هرجفنم کی تراسخ یداصتقا زین هب باسح ؛دیآیم اریز یاهنیمز یکدنا یارب تعارز رد رایتخا نازرواــشک رارق .دریگیم یارب هلباقم اب نیا لضعم هدافتسا زا ییاهشوم جاور ادیپ هدرــک هک یلکیه رتگرزب زا یاهشوم یداع دنراد و هب یاهشوم یجوبماک فورعم .دنتسه ییانیب اهنآ رایسب فیعض ؛تسا اما سح ییایوب رایسب یوق .دنراد اهنآ دنرداق دوجو یتح 20 هرگ یتنایت ار زین ییاسانش .دننک

یدارفا نوچمه کوــسلاه گنیه رب نیا دنرواب هک هدافتــسا زا اهشوم رد هسیاقم اب اهگــس رد نیا راک یاهتیزم یرتــشیب .دراد انب هب هتفگ ،وا یاهگــس باینیم هب درف هدنهدشزومآ دوخ رایسب هتسباو دنتسه و رگا کی زور اهنآ بیاغ ،دنــشاب نیا اهگس زین لامع چــیه یراک ماجنا .دنهدیمن اما نیا یگژیو ار ناوتیمن رد یاهشوم یجوبماک ادیپ درک و اهنآ دنناوتیم ره زور

رد یاهلاس هتشذگ و اب هجوت هب دشر هدنیازف دادعت ناگدشهتشک هب هلیــسو یاهنیم هدناماجهب زا نارود گنج رد یاهروــشک ،فلتخم اــهراکهار و یاهشور یفلتخم یارب یزاسیثنخ و ندربنیبزا نیا اهنیم رد قطانم یرهش و ییاتسور ذاختا هدش .تسا رد نیا نایم یخرب اب تیبرت تاناویح رد ریسم یزاسیثنخ نیا داوم هرجفنم تکرح هدرک و یخرب رگید زین اب یریگهرهب زا یاهداپهپ یعارتخا دوخ نیا راک ار ققحم .دننکیم

انــس کی گس 9 هلاس یکیژلب تسا هک ناسانشراک زا وا یارب ندرکنما یاهنیمز هدولآ هب یاهنیم یگنج هدافتسا .دننکیم انــس ار ناوتیم کی گس هتشکراک رد نیا دروم ؛تــسناد اریز رد مینولاــسجنپ هتشذگ و رد یراکمه اب یورین ییاوه اکیرمآ هتــسناوت کی و مین نویلیم رتم عبرم زا یضارا ناتسناغفا ار هدومیپ و یباینیم .دنک نیا اهگس هک تروصهب یمیت تیلاعف ،دننکیم تعرس ناشلمع رد ندرکادیپ یاهنیم هدشناهنپ رد ریز اهکاخ رتــشیب زا .تساهناسنا رضاحلاحرد 900 گس نوچمه انس رد 28 یروشک تیلاعف دننکیم هک اب لضعم نیا اهنیم ورهبور .دنتــسه هسسؤم ثاریم« »لاشرام هک کی نامزاــس یتلودریغ تسا و رد هنیمز ندربنیبزا اــهنیم تیلاعف دنکیم و رد اینیجریو رارق ،دراد بحاص انس و اههد گس رگید تسا هک راک شزومآ و مازعا اهنآ هب یاهروــشک هدزگــنج ار ماجنا .دهدیم ساسارب تاعلاطا نیا ،نامزاس رثکادح نامز دیفم نیا اهگس رد ییاسانش یاهنیم هدناماجهب زا گنج دودح شش لاس .تسا

هتبلا نیا اهنت اهگس دنتسین هک رد یاهلاس ریخا نیاهب روظنم شزومآ هداد هدــش و دروم هدافتــسا رارق .دناهتفرگ یاهنیمز هقطنم میس پیر رد روشک جوبماک ره زور زا نیلوا تاعاس حبص دهاش ییاهشوم تسا هک یاههزوپ دوخ ار هب یاهفلع سیخ کیدزن دننکیم و هب نیا فرط و نآ فرط دنوریم ات در داوم هرجفنم نوفدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.