هغدغد یزاب متشاد

وگوتفگ اب شرآ یسابع هب هناهب نیمراهچ هرود یارجا هدنسیون« هدرم ؛»تسا زا ایلاتیا ات نارهت

Jameh Pouya - - یگنهرف یاپ فرح -

ارجا میتشادن و طقف اب شورف هشیگ شیامن شورفرپ لاــس ؛میدــش اما نونکا نیا لکش دیرخ تیلب رد رتائت موسرم تسین و رگاشامت یتنرتنیا تیلب دنکیمهیهت و زیچهمه تارییغت یدایز هدرک .تسا زا یفرط لسن یدیدج رد شش لاس هتشذگ هب رتائت هفاضا هدش هک نآ نامز لاصا دوجو .تشادن رکف مدرک دب تسین اهنآ مه نیا شیامن ار .دننیبب

حیضوت دیدادن هک ارــچ هرابود دوخ امش یزاب رد شقن »هدنسیون« ار رب هدهع ،دیتفرگ هکیلاحرد هدنسیون و نادرگراک راک ؟دیتسه تــساهلاس هک هــغدغد نــیا راک ار مراد و هغدغد یزاب شندرک هــشیمه اب نم هارمه هدوب .تــسا ادتبا هک نآ ار ،متشون ییاههدیا یارــب شندرکیزاب .متــشاد نآ نامز مدوخ یزاب مدرکن و هــشیمه شترسح اب نم .دنام هناتخبشوخ مناخ یفوتسم ناونعهب رگیزاب نیا شیامن تفریذپ هک نم شقن هدنسیون ار یزاب منک و رگیزاب شیامن رییغت دنک و ابیرقت کی رگیزابان هب ارجا .دیایب

هتبلا اهلاــس شیپ زین نیا هبرجت ار .دیتشاد .هلب لاــس 90 رد شیامن باــتفآ« زا نلایم عولط »دنکیم مدوــخ زین یزاب ؛مدرک اما رد نآ اهلاس زیچهمه ار هب عفن یسیونهمانشیامن رانک .متــشاذگ یهتنم شقن یاهدنسیون هک هغدغد ندــشرگیزاب دراد مــیارب باذج ؛دوب اریز ساسحا مدرکیم نیا تیصخش هدنسیون تسا و رگیزاب تسین و شقن یمدآ هک شدوخ دیوگیم نم رگیزاب متسین و طقف مهاوخیم یرگیزاب ار هبرجت ،منک یارب نم بوخ .تسا دیاــش رگا رگیزاب یعقاو نیا شــقن ار یزاب ،درکیم باوج .دادیمن

هــتبلا رد یارجا ددــجم نیا شیامن ییاهههبش یارب نارگاشامت هب دوجو هدمآ ؛تسا اریز شقن هدنسیون ناتساد ار امش یزاب دینکیم و شقن راتسارپوس نز امنیس ار هک دصق یزاسملیف ،دراد ندلا یفوتسم رب هدهع .دراد نیا هنوگ ناتساد یمک یعقاو هب رظن !دسریم یارب اهیلیخ نیا ههبش شیپ ،هدمآ یتح رد یاهبــش ارجا یاهارجام یدایز مونشیم ات یــیاج هک یاهیزاب شیامن راگنا سپ زا ارجا زین یارب نارگاــشامت مامت هدــشن و اهنآ رد هرابنیا یفابهفسلف .دننکیم نیا زین هب مرظن ءزج یاهتیباذج راک تسا و یارب نیا سنج راک مزلا .تسا

هدیا شراگن نیا نــتم ایوگ زا نارود یناوجون امش تئشن هتفرگ ؟تسا نتم ار لاک کاپ ،منک رــکف مدرکیم هک رد نیا نتم هب هجیتن مهاوخلد مسریمن ات هکنیا یکینکت یارب همادا شراگن نآ ادیپ مدرک و نآ کینکت ثعاب یاهارجا ددجم نیا رثا .دش زا نآ نامز اب هکنیا لوغــشم لیصحت رد ایلاتیا ؛مدوب اما هشیمه منهذ لوغشم دوب ات نیا رثا ار ددجم ارجا ،منک اریز مادکچیه زا یاهارجا یلبق نیا رــثا یاهارجا یلماک دندوبن و مامت و لامک نآ یفیط هک دیاب نیا راک ار ،دننیبب اشامت .دندرکن زا هچ ؟تهج

رد نآ اهلاس تیعضو رتائت اب زورما یاهتوافت یدایز .تشاد یاضف یتاغیلبت و یزاجم هب نیا لکش ،دوبن طیارش توافتم دوب و یتاغیلبت یارب

رد نامز یارجا نیا شیامن رد هراونشج رتائت رجف ناگرگ رد نآ یزاب .دیتــشاد روطچ دــش هک رد رود مود یارجا نآ رد نارهت زین اددجم دوــخ هب یور هنحص ؟دیتفر بویا یناخاقآ یراکــمه اب نیا شیامن ار همادا ؟دادن هب تساوخرد مدوخ بویا یناخاقآ رد یارجا ددــجم یزاب درادن و مدوخ رد اهنت شقن درم نیا شیامن یزاب .منکیم

روطچ دش هک سپ زا شش لاس هب رکف یارجا ددجم نیا رثا رد نارهت ؟دیداتفا رد لاس 87 هک عورش هب شراگن نیا همانشیامن ،مدرک ءزج دودعم ییاهراک دوب هک رد شراگن نآ هب تسبنب مدیسر ات ییاج هک دصق متشاد

شیامن هدنسیون« هدرم »تسا رد لاس 90 اب یزاب ندلا یفوتسم و بویا یناخاقآ رد نلاس هیاس یور هنحص تفر و رد نآ لاس نیرتشورفرپ شیامن هعومجم رتائت رهش .دش نیا رد یلاح دوب هک یارجا تسخن نیا رثا رد نیمایس هراونشج رتائت رجف ناگرگ ماجنا دش و سپ زا نآ هب یارجا مومع هتشاذگ .دش یسابع هتبلا هب نیا ود هرود ارجا هدنسب درکن و نیا شیامن ار رد یاهرهش ،مر زینو و اینولب رد ایلاتیا زین ارجا .درک نیا اهزور شیامن هدنسیون« هدرم »تسا هب یگدنسیون و ینادرگراک شرآ یسابع اددجم رد رلاات ظفاح هب یور هنحص هتفر .تسا نیا یارجا ددجم رد یلاح تسا هک نیا راب یسابع رد ماقم رگیزاب زین رد نیا رثا تکرش .دراد نیا شیامن ات مهدزیس تشهبیدرا ره بش تعاــس 19 رد رلاات ظفاح یور هنحص .تسا اب هدنسیون و نادرگراک نیا شیامن ییوگوتفگ هرابرد یارجا ددجم نیا رثا میتشاد هک رد همادا .دیناوخیم

شقن یاهدنسیون هک هغدغد ندشرگیزاب دراد میارب باذج ؛دوب اریز ساسحا مدرکیم نیا تیصخش هدنسیون تسا و رگیزاب تسین و شقن یمدآ هک شدوخ دیوگیم نم رگیزاب متسین و طقف مهاوخیم یرگیزاب ار هبرجت ،منک یارب نم بوخ .تسا دیاش رگا رگیزاب یعقاو نیا شقن ار یزاب ،درکیم باوج دادیمن

یارب نم نیا نتم مامت ،دوــشن تسود مرادن یسک نآ ار راک .دنک ؟ارچ

بخ متــساوخیمن راک .دوش هشیمه نارگن نیا مدوب هــک ینادرگراک دهاوخب نیا نتم ار ینادرگراک .دنک هب نیا لکــش هک دنیشنب و یحارط تکرح و نسنازیم ماجنا .دهد نم زا نیا اهراک رد نیا ارجا رارف .مدرکیم رگا یاهرذ رتشیب تراسج ،متشاد یلیخ زا نیا تاکرح و یاهنــسنازیم یور هــنحص ار مه فذح .مدرکیم ملد تــساوخیم دوخ یعقاو نیا اهمدآ هتسشن دنشاب یور یلدنص و رد فیرعت ناشیداع هب نیا هطقن .میسرب

یارب ارجا رد رلاات ظفاح یاهنیزهکمک زا زکرم یاهرنه یشیامن تفایرد ؟دیدرک ،هن یتح هراجا نیا نلاس ار زین شیپ زا عورش ارجا هب داــینب یکدور تــخادرپ .میدرک رد هتشذگ ییاهتیامح دوجو ؛تشاد اما زورما طیارش رایسب تخس هدش تسا و ام هب یاج هکنیا سپ زا ارجا هب رکف میمرت رثا ،میــشاب دیاب باسح مینک هک ادرف بش دنچ رگاشامت میهاوخ !تشاد

رگاشامت ار اب رثا هارمه هدرک .تسا هلب ظفح متیر مهم ،دوب اریز رگاشامت دیاب 80 هقیقد نودب رییغت رون و هنحص طقف اب تاقافتا ینابز ود رفن هک یورهبور مه ،دنتــسه اب رثا هارمه .دوــش اهگولاید دیاب هب یردق هاتوک و هصلاخ دنشاب هک رگاشامت هتسخ .دوشن

هب یحارط هنحص هراــشا .دیدرک ارچ یحارط هنحص نیا رثا ردقنآ هتــسب و قمعمک ؟تسا رد یاــهارجا یلبق اضف یلیخ رتدودحم ؛دوب اریز ساسحا مدرکیم نیا راک زاین هب تاکرح یور هنحص .درادن قافتا رد یتکرحیب نیا ود رتکاراک دتفایم و رثا لکش .دریگیم رد یگدنز یعقاو مه ردقچ یور سارت هناخ دوــشیم هار تفر و تکرح !؟تــشاد متساوخیم نیا اهزیچ فذح .دوــش هــتبلا مدقتعم یحارط هنحص هتسباو هب ینلاــس تسا هک رد نآ رثا ارجا .دوشیم یحارط نیا ارجا رد نلاس هیاس اب نیا نلاس هک نس یگرزب دراد و زا هس فرط رگاشامت فارشا هب هنحص ،دراد یلیخ توافت هدرک .تسا هب نیمه لیلد زا اضر یدهم ،هداز حارط ،هنحص متــساوخ رد نیا نلاس یاضف یرتشیب یارب روکد داجیا دنک و روکد هکتود هدش .تسا

ندلا یفوتسم رد یاهلاس یلیخ رود رد رتائت یزاب .تشاد رد لاس 90 نارگیزاب امنیس فلاخرب نونکا یروضح رد رتائت .دنتشادن ارچ یارب یزاب رد نیا شقن وا ار باختنا ؟دیدرک ندلا یفوتــسم ناونعهب کی رگیزاب امنیس هب تینهذ نم زا تیصخــش یلیل هک وا زین رگیزاب ،تسامنیس یلیخ کیدزن .دوب هرابرد کی راتسارپوس رد شیامن تبحص دوشیم و یتح کیزیف و رهاظ وا زین صخشم .دوشیم هب مرظن رد نیا رگیزاب زیچهمه یارب یزاب رد نیا شقن دوجو تشاد و ندادقیبطت وا اب نیا تیصخش میارب تحار .دوب هب رطاخ مراد هک هب مناخ یفوتسم متفگ وت تدوخ شاب و اهنت روصت نک هک دصق یراد کی ملیف .یزاسب اب دیکأت تسود متشاد رد نیا ارجا ره یود نیا اهشقن ار ییاهمدآ هک هب نیا اهتیصخــش تهابش ،دنراد یزاب .دننک

همانشیامن یرترب یسوسحم تبسن هب ینادرگراک و یرگیزاب .دراد ارچ ینادرگراک رثا ار هب صخــش یرگید دیدرپسن ات زا نوریب هاگن یدیدج هب رثا هتشاد ؟دشاب ینادرگراک نیا نتم طسوت نارگید یارب نم زین باذج ؛تسا اما نیا راک ار تسود .متشادن رد مامت نیا اهلاس تیاهنیب تساوخرد متشاد هک نیا نتم ار راک ؛دننک اما متفگ ات هکینامز ،هلب یــیاهشخب زا یاــهگولاید رثا یعقاو ،دنتسه یتح نونکا هک یور هنحص متسه یضعب ریواصت ار زا مایناوجون مسجت منکیم و نیا عوضوم هــب میارجا کمک .دنکیم نیا شیامن یبیکرت زا تیعقاو و لایخ تــسا و ساسا هیلوا نآ یعیبط تسا هک یعقاو .دشاب یتح ییاهناکم هک رد لوط ارجا زا اهنآ مان ،مربیم امامت یعقاو دنتسه و اعقاو دوجو .دنراد

نیا شیامن یاهارجا یفلتخم ار تشپ رس ،هتشاذگ رد لک رد نتم و لکش ارجا یتارییغت ؟دیتشاد هلب تارییغت یدایز .میتشاد

کبس شراگن نیا همانشیامن تهابش یداــیز هب راثآ داتــسا یدار .دراد هتبلا لاحنیعرد زا یگدیچیپ رد تیاور و کی ناتساد یطخ زین یراددوخ هدش و شیامن یاضف لائر و یعامتجا .دراد نم یسیونهمانشیامن ار اب یاهراک یتسیلائر عورش مدرک و یاهنتم نم همه لائر ؛دندوب اما ادعب لکــش یرگید زا رتائت میارب تیباذج ادیپ .درک « هدنسیون هدرم »تسا ءزج نیرخآ ییاهراک دوب هک شیپ زا نتفر زا ناریا متشون و شیاضف میارب باذج .تسا تسود مراد زاب مه نیا اضف ار هبرجت .منک مسیلائر فرص زگره میارب یتیباذج ،درادن هکنیا لکش یعقاو یگدنز یور هنحص قافتا دتفیب رگید باذج .تسین اب هکنیا رد نیا اضف راثآ یدایز متشون اما لااح هب مرظن رتائت یگدنز یعقاو دناوتیمن .دشاب رتائت دنمزاین یاهزیچ یرگید تــسا هک اهنآ مه دیاب دوجو هتشاد .دنشاب تسود مراد رگاشامت سح دنک هک رتائت .دنیبیم رد نیا راک اب هکنیا یاضف یتــسیلائر مکاح ،تسا ییاهکینکت یحارط مدرک هک زا تیعقاو فرص رود .موش هب کینکت رد رتائت یلیخ ؛مدقتعم اریز تخاسریز کی همانشیامن ار لکش دهدیم و رگا کینکت دشابن راک یصاخ لکش .دریگیمن

هب مرظن رگاــشامت طابترا یتسرد اب شیامن صوصخهب سپ زا هنحص لوا ادیپ دنکیم و یارب اهتیصخش ءازاهبام ینوریب زین .دنراد رگاــشامت اب راک هارمه دوــشیم نوچ نتم اهراب یسیونزاب هدــش و یارجا نونکا یارجا یرتتوافتم تبــسن هب یاهارجا نیشیپ نیا راک .تسا یاهتوافت یدایز رد همه داعبا نیا شیامن داجیا ؛مدرک زا همانشیامن هک اددجم یسیونزاب دش ات فذح یرایــسب زا .نتم رد یسیونزاب لیامت رتشیبمراد یاهتمسق یفاضا نتم ار فذح .منک

رد نیا رــثا نارگیزاب کرحت و ییاضف یارب تکرح دنرادن اــما متیر دنت ،نتم

مسیلائر فرص زگره میارب یتیباذج ،درادن هکنیا لکش یعقاو یگدنز یور هنحص قافتا دتفیب رگید باذج .تسین اب هکنیا رد نیا اضف راثآ یدایز متشون اما لااح هب مرظن رتائت یگدنز یعقاو دناوتیمن .دشاب رتائت دنمزاین یاهزیچ یرگید تسا هک اهنآ مه دیاب دوجو هتشاد .دنشاب تسود مراد رگاشامت سح دنک هک رتائت دنیبیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.