هدنسیون هدنز تسا

یهاگن هب هدنسیون«شیامن هدرم »تسا

Jameh Pouya - - یگنهرف یور هنحص - یدمحم‌سیم‌اریمس

هکلب مادم وا ار دراو یاهیزاب دوخ دنکیم و هچره رثا شیپ ،دوریم بطاخم ریزگان تسا لمأت یرتشیب یارب ندربیپ هب تیعقاو رد یاهگولاید نارگیزاب هتشاد .دشاب اب نتفرشیپ ارجا و ود یکوش هک طسوت داهرف و یلیل هب بطاخم دراو ،دوــشیم بطاخم راظتنا نایاپ ناتساد و ندیسر هب تیعقاو و یاهتنا نیا بش ار ،دراد اما اقیقد رد نیمه نامز تسا هک اب یزاب ددجم ،داهرف گرب یرگید یارب بطاخم نشور دوشیم هک تیاکح زا نآ دراد هک نیا یزادرپایؤر و یرادربهدرپ زا نآ و ندادناشن یچوپ نآ ات نایاپ همادا دراد و لاصا هدنسیون ینایاپ یارب نیا لکش زا یزادرپناتساد لئاق .تسین

یــکی زا تاکــن مــهم رد نیا ارجا هویــش یسیونگولاید زجوم یسابع تسا هک یبوخهب ناشن دهدیم کی نتم یوق دناوتیم رد یتلاح هک ریاس یازجا ارجا طسوتم ،دنتسه شیامن ار ظفح هدرک و ات نایاپ رد جوا هگن .دراد رد نایاپ نیا ارجا ود رگیزاب ددجم هب هنحص ییادتبا شیامن دندرگیمرب و نیا ناشن دهدیم هک هدنسیون زا ادتبا اب یهاگآ تبسن هب نایاپ ارجا نودب هغدغد یزادرپناتــساد یارب ندیسر هب ،هجیتن یعس تشاد کی ناتساد یلومعم ار هب لکش یتوافتم تیاور .دنک فلاخرب ناونع نیا ،رثا هدنسیون شقن یسوسحم رد نیا رثا تشاد و رد نایاپ زین اب یدنبنایاپ زیگناربلمأت دوخ نیا ساسحا ار داجیا دنکیم هک هدنسیون لاماک هدنز .تسا روکد ناکما یرتــشیب ار یارب هئارا یزاب نارگیزاب مهارف ؛درکیم اما نیا صقن زین دناوتیمن یریثأت یدج رب هرکیپ شیامن ،دراذــگب اریز دنچ هقیقد سپ زا یاهوگوتفگ یداع ود تیصخش شیامن هک ره ود فلاخرب نوتم کیسلاک هک کی تیصخش نامرهق ،دنراد تیصخــش یلصا نیا ناتــساد ،دنتسه بطاخم دراو کی ناتساد کیتامارد هدش و اب رثا هارمه .دوشیم نیا کوش هیلوا هک تینهذ بطاخم ار رییغت ،دهدیم یلیخ دوز اب نداتفا هدرپ و ندــشرهاظ تیعقاو زا نیب دوریم و بطاخم ات یاهتنا ارجا و یتح سپ زا نآ راچد قیلعت .دوشیم نیا شیامن اب هاگن یلائر هک هب ناسنا زورما ،دراد رد یاضف یطخ یعس دراد رد لوط ارجا رد کی حطس ،دنامب اقیقد رد نامه یاهنحص هک بطاخم راظتنا ندیسر هب جوا ار ،دراد ناتساد تفا .دنکیم هتبلا نیا تفا هب یانعم نتخیر بطاخم و ییاهر ارجا ؛تسین هکلب یعونهب رد لوط ارجا لیدبت هب یدادرارق نایم نارگیزاب و بطاخم دوشیم هک ییوگ زا نامتخاس یورهبور نیا سارت دهاش نیا تاقافتا .تسا هرهوج یلصا ناتساد ار ندوبیعقاوریغ تاقافتا رد نیع تیعقاو لیکشت ،دهدیم تسرد لثم یگدنز ناــسنا نردم هک ریذپانینیبشیپ .تسا هکروطنامه رد ادتبا زین هراشا ،دش نیا شیامن لاــماک رــب گولاید راوتسا تسا و مدع یرابتلاــسک نیا شیامن زین یاهگولاید رصتخم و هاتوک رثا تسا هک اهنتهن بطاخم ار لسک ؛دنکیمن

شرآ یــسابع هلمجزا ییاهنادرگراک تــسا هک رد رتائت اب شراگن یاههمانــشیامن فلتخم و زیگناربلمأت هب ترهش هدیسر .تسا نیا هدنسیون اب هغدغد یرادافو هب شیاهنتم بلغا شراثآ ار دوخ ینادرگراک ،دنکیم هب نیمه لیلد تسا هک بلغا رد شیاهشیامن دهاش یرترب نتم تبسن هب ینادرگراک میتسه هک نیا رما هژیوهب رد هدنسیون« هدرم »تسا یتح تبــسن هب یزاب ود رگیزاب یور هنحص مه دوهشم .تسا

شیامن اــب یاهگولاید ود رــگیزاب نز و درم ناتساد رد سارت هناخ یلیل راتسارپوس( و نادرگراک )امنیس و داهرف هدنسیون( )همانملیف زاغآ دوشیم و رد یاههجاوم هداــس و ،هیلوا بطاخم دهاــش یاهگولاید رایسب یداع ود تیصخش رب رس زیم ماش و تبحص هرابرد یزادرپناتساد همانملیف .تسا یسابع اب یرادافو تبسن هب راتخاس مارد کیسلاک ناتــساد دوخ ار زاغآ ؛دنکیم اما رد همادا اب هویش یــسیونگولاید صاخ دوخ هک روحم و ساسا نیا همانشیامن ار لکش ،دهدیم کی رثا کیسلاک لائر ار هب بطاخم ناشن .دهدیم راذگهیاپ نیا کبس رد ناریا ربکا یدار ؛تسا اما یسابع رد نیا رثا یعس دراد ربهولاع ظفح هویــش یسیونمارد کیسلاک هجوتیب هب رصع کیتامارداسپ و تسیلائر رد رتائت زین .دشابن

روکد و یاضف یلصا ،شیامن سارت کی هناخ و زیم ماش یاهرفنود تسا هک اب کی رون تباث و تخت ات یاهتنا ،رثا نیرتکچوک یرییغت .دنکیمن دیاش رگا هدنــسیون رد ماقم نادرگراک زین رد نیا ارجا روضح یرتسوــسحم ،تشاد اب رییغت رد راتخاس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.