یملیف رتارف زا کی تیاور یخیرات

یهاگن هب ملیف یارجام« »زورمین

Jameh Pouya - - یگنهرف هدرپیور - یدمحم‌سیم‌اریمس

زا تیاور قیقد و لاماک دنتسم خیرات رتشیب اب مارد و اهتیصخش و یاهناتسادهدرخ اهنآ هارمه ،دوش اریز رگا هب لابند تیاور ینیع خیرات ،دوب هناــسر یرگید ار باــختنا .درکیم نایودهم اب داجیا کی ناتساد ییامعم و یــسیلپ و داجیا یاهتیصخش توافتم هک ره مادک رد لوط ناتساد یفرعم یهاتوک ،دنوشیم دصق دراد هویش یریگتسد یسوم ینابایخ زا نارس نیقفانم ار زین تیاور .دنک زاسملیف هب تیاور تاقافتا و ثداوح یخیرات نآ نارود اهنت اب یشیامن زا نویزیولت تعانق دنکیم و هب لابند مارد دوخ .تسا وا اــب داجیا یاضف ،سرت بارطضا و قیلعت بطاخم ار اب دوخ هارمه دنکیم و ناــشن دهدیم هک دارفا رضاح رد یاههورگ یتاعلاطا زین دنناوتیم تارکفت و تلایامت توافتم و یتح رود زا یمه هتشاد ،دنشاب لاثم هطبار دماح و هدیرف ای یتح هویــش توافتم ییوجزاب زا نامهتم اــی ندرکلغب دنزرف ینابایخ و شزاون وا رد یاهتنا تایلمع طسوت ،هدنامرف یگمه تللاد رب هوجو توافتم یاهتیصخش نیا ناتساد دراد و ثعاب هدــش بطاخم اب رثا یهارمه رتشیب و یرتبسانم هتشاد .دــشاب یکی زا هوجو زیامتم و تبثم ود ملیف ریخا نایودهم هدافتسا تسرد و یاجب وا زا یحارط هنحص و سابل .تسا وا اب هکنیا دلوتم ههد 60 ،تــسا اما اب هعلاطم یور نآ ،نارود یاضف صاخ یاهلاس تــسخن بلاقنا یملاسا ار ابیرقت تساکومکیب یحارط ،دنکیم یقافتا هک رد راثآ هباشم یخیرات رتمک یور دهدیم و نیا مهم ریثأت یزادرپناتــساد و هوحن تیاور نیا نادرگراک ار رتــشیب .دنکیم یزاب تسدکی و توافتم نارگیزاب نــیا ملیف زین توافتم زا ییاهاضف دوب هــک نونکات نانآ هبرجت هدرک دندوب و نیا مه رحبت نیا نادرگراک ناوج ار رد ینادرگراک رثا دوخ رتشیب هب شیامن .دراذگیم یداه رفیزاجح رد نیا رثا زین یزاب یراذگریثأت دراد و دادرهم ،نایقیدص داوج یتزع و دمحا رفنارهم زین دیاش نیرتتوافتم یزاب دوخ ار رد نیا ملیف هب شیامن .دنتشاذگ ینابطاخم هک هب یاــشامت نیا رثا ،دننیشنیم رگا اب ملع هب خــیرات رصاعم و اهنت هباثمهب کی ملیف ییامنیس هب یاشامت نیا رثا ،دننیشنب املسم رطاختیاضر یدایز زا یاــشامت نیا رثا ادیپ ؛دننکیم اریز نادرگراک یمامت لوــصا ینادرگراک رد امنیس ار اب یرادربهترگ تسرد زا یاهوگلا امنیس تیاعر هدرک و یاهمانملیف فیرظ و یتیاور باذج و مخوچیپرپ ار هب شیامن هتشاذگ .تسا اب زنل زا رود و نیبرود یور تــسد ریواصت ار ناشن ،دهدیم یعس دراد هب بطاخم دوخ ناشن دهد هک وا طقف رگتیاور کی تسارجام و یهاگن زا نوریب هب ناتساد .دراد هتبلا نیا لکش زا یرادربملیف بجوم دوــشیم بطاخم ساــسحا دنک هب یاشامت کی دنتسم یناتساد ،هتسشن اما ملیف یارجام« »زورمین اب تیاعر لوصا لماک یزاسملیف یماگ رتارف زا نیا لکش هتشاذگ و هغدغد زاسملیف تیاور ءزجهبءزج خیرات ؛تسین هکلب رد لوط نیا ناتساد اب زکرمت رب یگدنز و تلااوحا میت یتاعلاطا هک رد لاس 60 رومأم یریگولج زا رورت اهتیصخش و اهیراذگبمب ،دندوب یعــس رد ندرکریوصت و دیاش یعیبط ندادناشن تیصخــش نیا دارفا .دراد رد لوط نیا رثا دهاش یاههاگن توافتم و ثحب و یاهیریگرد ینورد نیا هورگ یتاعلاطا و تامیمصت اهنآ میتسه هک هاگ زین هابتشا .تسا نیا مهم ثعاب هدش هک بطاخم غراف

دمحم نیسح نایودهم دنچ لاس شیپ اب تخاس هعومجم نیرخآ« یاهزور »ناتسمز اب هویش یون دوخ و هاگن یدنتــسم هک هب یگدنز دیهش یرکاب ،تــشاد رد نویزیولت هجوت ناــبطاخم یدایز ار هب دوخراک بلج .درک وا رد همادا اب تخاــس ملیف هداتسیا« رد »رابغ ناــشن داد هک هب هویش تیاور ییامنیس هب لکش دنتسم صوصخهب هرابرد خیرات رصاعم ناریا دنمهقلاع تسا و تیقفوم وا رد دنتسم شلوا یقافتا هدوبن و لاماک دنمهقلاع هب تیلاعف رد یاههژورپ نیگنس و تاعوضوم صاخ .تسا نایودهم رد هرود یس مجنپو یرازگرب هراونشج ملیف رجف اب ملیف یارجام« »زورمین تکرش ؛تشاد یملیف هک زا نامز هراونشج نونکات هک یور هدرپ اهامنیس رارق ،دراد رایــسب دروم هجوت نادقتنم و نابطاخم رارق هتفرگ و یــشاوح یدایز ار مقر هدز و دهاش داقتنا یخرب هرابرد لکش تیاور یخیرات نآ هدوب .تسا

یارجام« »زورمین اب کی همانملیف کیسلاک و اب تئارق هیملاعا کهورگ نیدهاجم قلخ و ملاعا گنج نیا هورگ یتــسیرورت اب ماظن یروهمج یملاــسا ناریا رد لاــس 1360 زاغآ و رد نامه ماگ ،تسخن عوضوم و هغدغد ملیف صخــشم .دوشیم املسم بلغا یناسک هک هب یاــشامت نــیا ملیف ،دننیــشنیم زا عیاقو یخیرات نآ عطقم ینامز علطم دنتسه و یتح اب کی یوجتسج کچوک زین دــنناوتیم هجوتم تاقافتا و تانایرج نآ نارود .دنوــش یزیچ هک دیاــش فلاخرب رظن یخرب زا ،نادقتنم ملیف یارجام« »زورــمین ار تواــفتم هدرک و ثعاب دوــشیم رگاــشامت رد لوط رثا اب راک هارمه ،دوش عون یزادرپناتساد و لکش تیاور توافتم دمحم نیسح نایودهم .تسا نیا زاــسملیف شیب زا هکنآ هغدغد تیاور خیرات رصاعم ار هتشاد ،دــشاب هکروطنامه رد یمامت یاههنحص یرادربملیف هدــش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.