ندرکریوصت رعش لثم یارجا مکح مادعا

لئاگ ایسراگ لانرب رگیزاب یکیزکم هیلع راوید یپمارت

Jameh Pouya - - یگنهرف یامنیس ناهج - نیدراگ‌:عبنم یردص‌ریما‌:همجرت

هتشاد .تسا وا مدآ یلصا دوب هک لابند ادورن دوب اما ام هیقب اهزیچ ار نامدوخ میتخاس و طسب ».میداد لانرب رد همادا شیاهفرح :دیوگیم ام« عورش هب ندادهعسوت تیصخش و طسب رتکاراک میدرک و یسک ار میتخاس هک عقاورد اتمه و هطقن لباقم رعاــش .دوب زا کی فرط ام تیصخش دازآ و لاحنیعرد ضقانتم و مهبم رعاــش ار میتشاد و زا یوس رگید کی سیلپ رطاخهدرزآ و یبصع هک امــش دیناوتیم دییوگب هک وا یتح یمک تسیشاف .»تسا

لاــنرب رد یــناوج رد عاونا یاــهشقن ناوج ،یبصع لایخیب و هدزادوــس یزاب هدرک و دمآرس ،هدوب یتح رد شقن هچ« »اراوگ رد تارطاخ تلکیــسروتوم وا رتــشیب دنمهقلاع هب ییوجارجام دوب ات صحفت رد یژولوئدیا نیا هرهچ بوبحم و زومرم خیرات،یِ اما رد تشپ ،هنحص هیوس رتیدج دوخ ار راکشآ :درک وا اب لیکشت کی تکرش دیلوت ملیف هب مان اناناک هارمه اب شیزابمه رد دنچ ملیف وگید ،انول یاهملیف هاتوک توافتم و یاهدنهدناکت یارب نامزاس وفع للملانیب تخاس و سپس هراونشج ملیف دنتسم تنلاوبمآ ار یراذگهیاپ .درک

« تیصخــش وــئونچلاپ یتحارهب دــناوتیم یکی زا ییاهرتکاراک دــشاب هک ادورن رد یاهناتساد ییانج دوخ قلخ .درکیم نیا یــکی زا فادها ملیف دوب هک ام ار راداو هب ندید ادورن ناونعهب یزیچ شیب زا کی رعاش کیتنامر ،دنکب وا نینچمه کی رهوــش درمتم و یردپ نابرهم و رتشیب زا نآ کی تیصخش یسایس و یسک دوب هک نکمم دوب همعط اهتسیلایسوس ».دشاب

هتبلا یعیبط تــسا هک نیا داعبا یدوجو و تیصخش رعاــش یارب لانرب هکینامز رابنیلوا اب وا انشآ ،دش یلیخ رتیاهفرح و رتغلاب ،دــش هکیلاحرد ندادتسدزا هرهچ ناوجون و شناوج ثعاب دشن هک وا اب شهاک تاداهنشیپ ورهبور .دوش ینامز هک متساوخیم هبحاصم ار اب وا عورش ،منک ناهگان اب ندینش نس شایعقاو هکوش ،مدش اعطق یارب امش مه شرواب تخس تسا هک وا لاس دعب 40 هلاس دهاوخ .دــش اعقاو یسح هک متشاد نیا :دوب نکممریغ« .»تسا

لانرب روــش و قوش یناوج ار لاماک ظفح هدرک تسا و دیاب فارتعا منک هک رد نایاپ هبحاصم وا اب روش و ناجیه ناوارف رد نفلت شدنمــشوه یــیویدیو زا یزاب لابتوف شدوخ اب وگید انودارام ار ناشن داد و تفگ نیا ملیف هاتوک لابتوف ار زا یلیخ زا یاهملیف شفورعم رتشیب تسود .دراد

هتبلا دیاب میوگب هک نم لاــماک رد نایرج هقلاع وا هب لابتوف ،مدوب ییانشآ ام هب دنچ لاس شیپ و کی هقباسم لابتوف ،تشگیمرب هکینامز رد مسارم Qumra رد ،هحود اــم رد کی میت لابتوف یزاب میدرک و دیاب میوگب لانرب رد زکرم طخ ینایم ینکیزاب رایسب راذگریثأت و قلاخ و دیفم ،دوب کبس یزاب وا ارم دای ،»رگوداج« نکیزاب قباس رتسچنم دتیانوی و ،یسلچ ینعی ناوخ نومار نورو .تخادنایم

یزاب وا رد ادورن هدنبیرف .تسا ناتساد ملیف هس لاس سپ زا نایاپ گنج یناهج مود خر دهدیم و لانرب شقن کی رومأم ،سیلپ راکسا وئونچلاپ ار یزاب دنکیم هک رومأم وجتــسج و نتفای ادورن ،دوشیم هتبلا سپ زا هکنآ رعاش بوبحم و وضع بزح تسینومک و روتانس قباس تروصهب یفخم و مغرهب تیعونمم هب دهم مسینومک ینعی داحتا ریهامج یوروش هتفر .تسا

نیا« ،مدآ ینعی نیمه راکــسا وئونچلاپ اعقاو دوجو

لئاگ ایــسراگ لانرب رد ملیف شدیدج »ادورن« شقن سیئر تاقیقحت سیلپ یلیــش هرابرد لتق رعاش فورعم نیا روــشک ار یزاب هدرک .تسا نیا رگیزاب یکیزکم هک اب «‪Y tu Mamá También‬ » ترهش یناهج ،تفای هرابرد رعاش روهشم و ملیف شدیدج و هتبلا دلانود پمارت تبحص هدرک .تسا

نم« یاههمان یاهناقشاع ماهتشون هک لاماک تحت ریثأت یاهراک ولباپ ادورن رارق دنتشاد و یتح یکی مراد هک رد نآ کی رعش زا ادورن لاماک هدناجنگ هدش »دوب نیا یاهفرح لئاگ ایسراگ لانرب ،تسا یرگیزاب هک لااح یترهش یناهج :دراد « یعــس مدرکیم هب دیلقت زا وا رعش ،میوگب یهیدب تسا هک میاهرعش یلیخ دب ».دندوب

یعیبط تسا هک نیمه لااح اهیلیخ دنتسه هک رضاح دنشاب نامه یاهرعش دب ار زا نیا رگیزاب تفایرد ،دننک اما وا دیوگیم یلیخ لاس شیپ رگید یرعاش ار رانک ؛هتشاذگ هکارچ رد نآ یدادعتــسا هتشادن .تسا هرابرد نیا رگیزاب یکیزکم دنیوگیم وا نیلوا هراتس هرازه دیدج ؛تسا هکارچ اب ملیف ‪Amores Perros‬ رد ضرع دنچ هتفه زا یرگیزاب هدــشهتخانش رد یکی ود روشک هب یاهرهچ یناهج لدب .دش وا رد شقن شتوافتم رد نیا ملیف هدننکهکوش یزاب یاهدننکهریخ هئارا داد و سپس رد ‪Y tu Mamá Tam�‬ bién ناشن داد هک ششخرد یفداصت هدوبن و زا نآ هتسد ینارگیزاب تسا هک هب قامعا نیریز کی شقن ذوفن و نآ ار بحاصت .دننکیم

رد یاهلاــس دعب تــلاخد وا ناونعهب کــی رگیزاب

نآ رعــش ای نآ گنهآ .میراد رعش امش ار روبجم هب قفاوت رد کی ریسفت صاخ ؛دنکیمن هکلب نیا هزاجا ار دهدیم ات امش و ناتنهذ زاورپ .دینک نم رکف منکیم نیا ملیف امش ار اب نیا ساسحا هک ره مادک زا ام میناوتیم ریباعت توافتم و یصخش زا کی رعش هتشاد ،میشاب ورهبور دنکیم و نیا یلیخ بوخ .تسا ره یزیچ نکمم .»تسا

رد هرابنیا مه ابیرقت قافتا رظن دوجو دراد هک نیرتهب یاهراک ریخا لانرب ییاهنآ هدوب هک اب نئیارلا رد یلیــش یراکمه هدرک .تــسا یامنیس یلیش رد یاهلاس ریخا دشر یسوسحم هتشاد و لااح هباشم یتیعضو ار دراد هک یامنیس کیزکم رد زاغآ هرازه دیدج .تشاد ناونعهب کی رگیزاب و نادرگراک زا لسن یون یامنیس کیزکم هک راک اب هیامرس ییاکیرمآ ار زاغآ هدرک ،دندوب لانرب یکی زا نارگیزاب لایرس بوبحم ترازوم« رد »لگنج نوزامآ ،دوب لااح یاج یلاخ وا رد یامنیس کیزکم تدشهب سح .دوشیم

لاــنرب زا نــیا تیعقاو هک چیه یادــص یدیدج رد یامنیس کیزکم روهظ هدرکن تسا هک یلیامت هب یناوخزاب ای هئارا یتیاور دیدج زا خیرات یسایس و یگنهرف کیزکم هب یاهویش هک نئیارلا و نادرگراک ملیف یژلاتسون« یارب »رون ویسیرتاپ نمزاگ رد یلیــش اریخا ماــجنا ،دناهداد زاربا فسأت :دنکیم ،هلب« نم وزرآ منکیم هک یسک هباــشم اهنیا رد کیزکم دــشاب هک اب یگتفیش هب هتشذگ هاگن و زا خیرات ناونعهب کی هطقن تمیزع هدافتسا .دنک یاهملیف نئیارلا یخیرات ،دنتــسه اما لاحنیعرد و نامزمه ییاهملیف لاــماک لانیجروا و صاخ .»دنتسه

لانرب رایــسب لــها هعلاطم و لاک داوساب .تسا وا یاهلوقلقن یرایسب زا نارعاش و ناگدنسیون دراد و رد نیا هبحاصم مه دنچ راب نیا راک ار ،درک لاحنیااب ناعذا «:دنکیم نم رد ود لاس ریخا یتح کی نامر .ماهدناوخن رضاحلاحرد ماهلصوح اب ندناوخ نامر رــس .»دوریم وا یاهباتک یناتسادریغ ار ییاهباتک،دهدیمحیجرت هرابرد ،ملع ،رعش یسانشهعماج و تلااقم :یفــسلف اب« ندناوخ کــی نامر رضاحلاحرد ساسحا یدیماان .منکیم اما دیاش هرابود یزور ندناوخ نامر ار عورش منک و عورش هب ندناوخ راثآ یدراه .»منکب

لانرب رد مسارم لاسما ،راکسا هیلع تخاس یراوید رد زرم کیزکم و تلاایا هدحتم اکیرمآ نخس .تفگ یراوید هک دلانود پمارت هرابرد نآ یاهفرح یدایز هدز و دیوگیم مصصم تــسا نآ ار .دزاــسب لانرب رد یاهتنا هبحاصم زا نهیم دوخ :دیوگیم رگا« کیزکم هکردقنآ رابخا دیوگیم دب ،تــسا لااح سکچیه رد کیزکم دیابن هدنز .دوب همه هداوناخ نم اجنآ یگدنز دننکیم وا( یاراد ود دنزرف )تسا دوخ نم مه اجنآ یگدنز .منکیم لاحرههب زا یلیخ تاهج اجنآ کانرطخ تسا و زا یلیخ تاهج کانرطخ .تسین نم رد کیزکم اجهمه موریم و یرطخ مدیدهت .دنکیمن اجنآ یگدنز رد نایرج .»تسا باذج ،دوبن لاــنرب ناوجون زومآشناد یناتــسریبد رد یتیسوکیزکم دوب هک اب راثآ ادورن انشآ :دش یتقو« رد کی روشک نابزییایناپــسا گرزب ،یوشیم اعطق هرابرد ادورن یهاوخ دینش و یرایــسب اهزیچ هرابرد وا یهاوخ .دناوخ لاصا رد هــسردم یاهراک وا ار سیردت .دننکیم نارعاش گرزب نابزییایناپــسا یرایــسب رد نرق متسیب یگدنز ؛دندرکیم اما اعطق ادورن نیرتصخاــش اهنآ .دوب رد نیا عوضوم یکــش تسین و همه نآ ار لوبق .دنراد دیاش مه لاصا ناوتب هب نیا هجیتن دیــسر هک وا نیرتگرزب رعاش ناهج رد نرق متسیب هدوب .»تسا

ادورن شیب زا ره زیچ کی رعاــش تــسا و اب ندینش مان وا نیلوا یاهژاو هک هب نهذ ،دــسریم نیمه هژاو رعش .تــسا یعیبط تــسا هک رد ملیف مه رعش دوجو هتشاد ،دــشاب اما رعش رصنع یلصا و بلاغ نیا ملیف ،تسین نیا ملیف راتخاس ییاور یاهریاد دراد و یرایسب زا تاظحل نآ ار یاههنحص عیدب و یاهزادنامشچ یابیز روشک یلیش لیکشت .دنهدیم رد یخرب تاظحل نیبرود هب رود دوخ دخرچیم و ام یخرب راعــشا ادورن ار ،میونشیم عیطقت راعشا و ریواصت شلات دنکیم ات تلاح یگنارعاش ار داجیا ؛دنک اما لاحرههب نیا یراک هداس .تسین لانرب رد هرابنیا رظن یبلاج :دراد یارجا« رعش و شلات یارب هب ریوصت ندیشک رعش رد امنیس لثم یارجا مکح مادعا .»تسا

اما رگا یسک دناوتب نیا مکح مادعا ار یبوخهب ارجا ،دنک وا یــسک تسین زج نادرگراک ناــشخرد یلیش ولباپ نیئارلا هک لدب هب شیاضما هدش تسا هک لکش شیاهملیف هب رعش دننامیم و راگنا یاوتحم اهنآ ییاهرعــش رد هنیئآ .دنتــسه یماگنه هک لانرب اب نیئارلا رد لاــس 2013 رد ملیف راکسادزمان No ، هرابرد نیپمک یتاغیلبت هب یسرپهمه یارب لزع روتاتکید یلیش لارنژ هشونیپ رد 1988لاس راک ،درکیم ملیف اب مرف وئدیو تساک هک رد ههد داتشه بوبحم هدش ،دوب یرادربملیف دش و عقاورد دیاــش یکی زا لیلاد ندشدزمان نآ نیمه هویش یرادربملیف نآ لانرب.دوب هرابرد نیا ملیف :دیوگیم نیا« ملیف رصانع صخاش یرگید مه تشاد و نینچمه هراــبرد نارود یکدوک ام .دوب ام عــقاورد شقن ناردپ و نامناردام رد ههد داتشه ار یزاب میدرکیم هک نیا یراک ،هزماب هدننکمرگرس و رپ زا يژرنا .»دوب

نیا رتکاراک سیلپ لانرب تسا هک یادص جراخ زا باق ادورن ،دوشیم دیاش رد نآ نامز وا کی یوار دامتعالباقریغ ،دــشاب اما نیا عوضوم اتدمع یــشان زا نیا تــسا هک وا دناوتیمن لاماک هب نیا کرد دسرب هک ادورن اعقاو .تسیک عقاورد ملیف تروصهب هتسج و هتخیرگ یتاعلاطا هرابرد رعاش ؛دهدیم اما هب رظن دسریم وا بلغا ریذپانذوفن .تسا نیا هتکن و نیا کینکت یراذگهلصاف تــسا هک لانرب ار هتفیش ملیف هدرک :تسا لثم« ره یرعش هک تسود میراد ای لثم ره گنهآ ،یبوبحم ره مادک ام ریسافت یفلتخم زا

یامنیس یلیش رد یاهلاس ریخا دشر یسوسحم هتشاد و لااح هباشم یتیعضو ار دراد هک یامنیس کیزکم رد زاغآ هرازه دیدج .تشاد ناونعهب کی رگیزاب و نادرگراک زا لسن یون یامنیس کیزکم هک راک اب هیامرس ییاکیرمآ ار زاغآ هدرک ،دندوب لانرب یکی زا نارگیزاب لایرس بوبحم ترازوم« رد »لگنج نوزامآ ،دوب لااح یاج یلاخ وا رد یامنیس کیزکم تدشهب سح دوشیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.