موردنس یگدنز ربتعمان

Jameh Pouya - - یگنهرف باتک -

:هدنسیون مثیم هاوخریخ :تمیق ورازهتفه 500 ناموت دادعت :تاحفص 120

موردنــس« یــگدنز ،»رــبتعمان تشذگرس یندناوخ اضر ،یسراپ رسپ ییاهنت رد یادتبا یلاسنایم .تسا یو زا کی تیصخش لعفنم رد دنیارف ناتساد هب کی یغای لیدبت .دوشیم رد یشخب زا نیا باتک :میناوخیم هگرب« زارد پاچ ،دشیم مردپ شکنیع ار یور یناشیپ تــشاذگیم و هب راون دادعا لز .دزیم مردام رــه زور حبص شیاهوم ار سیگ درکیم و اهبش نآ ار زاب درکیم و هناش .دزیم نم هب همه نیا تارطاخ .مکوکشم یهاگ روــصت منکیم نآ ،درم اب کنیع یور ،یناشیپ زادرپراک تکرش تسا هک کی باــسحنیشام یمیدق گنرمرک دراد و عقوم باتکوباسح شکنیع ار یور یناشیپ ای یور شرس ،دراذگیم ای نآ نز هک هب یلکش مظنم ره زور حبص شیاهوم ار سیگ دنکیم و ره بش شیپ زا باوخ ناشزاب ،دنکیم نامرهق یکی زا یاهملیف هایس و دیفس لاکیزوم .تسا شمسا ار ماهتشاذگ موردنس تارطاخ !ربتعمان نکمم تسا یکی زا یاهیرامیب باذــج باصعا و ناور .»دــشاب مثیم هاوخریخ یاهدنسیون تسا هک رد رتشیب یاهناتساد دوخ موهفم ای یمیهافم ار رد زکرم هدراذگ و اب نابز هداس هب هدنناوخ هئارا .دهدیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.