هلمح یکشوم هب هیروس تیاور رسپ پمارت زا تلع

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

لبق دوب هک یکی زا نیرتمهم رابخا هتفه هلمح یکــشوم اکیرمآ هب هیروس .داد هتفگ هنایمرواخ ار تحت ریثأت رارق دهاوخ یاهدمایپ نآ ناهج و صوصخهب شایجراخ رد ندادناشن تیعطق یاهتسایس دشیم هک دلانود پمارت یارب ار ماجنا هداد هب هلمح ییایمیــش نیا مادــقا نیا هقطنم و هب هناهب ضارتعا یم ؛دنک اما رد یتاراهظا نیا بلطم ار دییأت .تسا کیرا ،پمارت رسپ وا زین ریخا اکیرمآ یدحات هبنج یصخش تیاور وا ناشن دهدیم هک مادقا اب همانزور یلید فارگلت هتشاد .تسا رسپ پمارت رد یاهبحاصم نانخس ریمیدلاو ،نیتوپ رد هرابنیا هتفگ هک شردپ بوعرم گنج هدشن تسا و سکچیه روهمجسیئر هیــسور هرابرد رتدنمتردق دهاوخن .دوب شیب زا پمارت رد تروص ییورایور اکیرمآ یارب وا دییأت درک هک مــیمصت روهمجسیئر رد هیروس یارب هچنآ نارابمب هاگیاپ ییاوه تاریعــشلا هب مدرم هیروس فیصوت هک برغ نآ ار هلمح ییایمیش اکناویا پمارت هدوب هک ،دنکیم رد یپ شنکاو شرهاوخ و نیگمشخ هدش .»دوب زا نیا هعجاف« رایسب رطاخهدرزآ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.