یمشاه هب سیلگنا رفس هیشاحرپ رسمه و رتخد للهاتیآ

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

تفع یــشعرم و همطاف یمشاه حبص هبنشکی نارهت ار هب دصقم ندنل کرت .دندرک یخرب زا اههناــسر هک روصت دندرکیم نیا تصرف یبوخ یارب یزاسهعیاش ،تسا ماجنا نیا رفس ار رد رانک رفس هزئاف لاس 94 لبق( زا تاباختنا سلجم )مهد یمشاه رد لاس 92 هب ندنل و رد هب نیا رفس و شلات یارب یزاساضف هب اکیرمآ رارق .دنداد هجوت شیب زا هزادنا رد ،ییوگوتفگ هرابنیارد حیضوت دهد هیلع نآ بجوم دش همطاف یمشاه نم« زا دودح 20 لاــس لبق هب تلع و ارجام ار مامت .دنک وا حیضوت :داد وضع تئیه هریدم داینب یمسلاات و تیلاعف رد هزوح یاهیرامیب ،صاخ رد تئیه هریدم نیا داینب هک لاسما فظوم هب تکرــش رد هسلج هنلااس هکیلاحرد زونه رد امیپاوه ،مدوب ندنل رازگرب ،دوشیم .متسه زور هتشذگ هک زا للهاتیآ یمشاه یناجنسفر یاههناــسر رگبیرخت هطساوهب یاهنیک و یکاته هب ناشیا تسناوتن هب نانآ دناهتــشاد و اهلاــس نیهوت و تمهت هب یمشاه زین رد یپ بیرخت و تمهت شمارآ ،دهد سپ زا تلحر تیآ للها یاهرفس یراک یدایز طسوت دارفا هداوناخ ناشیا ،دنتسه هکیلاحرد هنازور ار هنوراو هولج .دنداد رد نیا رفس مردام تروص ،دریگیم رفــس یراک نم و یناهگان ار لمحتم ،دش تهج ار هک لاس هتشذگ لمع یحارج نیگنس .مدرب یارب نیا رفس هنوگچیه یاهنیزه لرتنک لحارم نامرد هارمه مدوخ زا لاملاتیب هدشن ».تسا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.