یاهارجام سامت یتوص مارگلت

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

دــعب زا هکنآ لماعریدم مارگلت رد هحفص رتییوت دوخ زا ندــشلاعف سامت یتوص مارگلت یارب ناربراک یناریا ربخ ،داد یرایسب زا مدرم یناــسرزور­هبنیاشیکیل­پا ریگرد دندــش و شلات دندرک زا نیا رگیدکیسامت.دنریگب قیرطاب یتلاکــشم دوجو تشاد و .دشیمن اهسامترارق­رب هب رظن دیــسریم هک نیا یزاسدودسم زا یوس یاهروتارپا لیابوم و یخرب یاهتکرش هدنهدهئارا تنرتنیا یگناخ (ADSL+2 ) تروص هتفرگ ؛تــسا اما تیاهنرد نــشور دش نیا گنیرتلیف هب روتسد هوق هیئاضق ماجنا هدش .تــسا دومحم ،یظعاو ریزو تاطابترا رد هرابنیا حیضوت :داد « نیا هلئــسم هب هوق هیئاضق طوبرم تسا و نیا هزوح دیاب رد نیا دروم یناسرعلاطا ؛دنک اهروتارپا ساسارب مکح هوق هیئاضق هک هب اهنآ غلابا هدش ،تسا نیا راک ار ماجنا ».دناهداد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.