شرفولبات یناریا هیده دلوت میک لیا گنوس

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

لاــسرا هیده دلوت یارــب ربهر هرک یلامش طــسوت بزح هفلتؤم یملاسا ربخ یبلاج دوب هک دروم هجوت اههناسر رارــق .تفرگ اضردیمح ،یــقرت نواعم للملانیب یاروش یزکرم بزح هفلتؤم رد ادتبا یعس تــشاد زا رانک نیا ربخ هداس روبع دنک و رد ییوگوتفگ تفگ هک بزح کــی هیده 20 اــی 30 رازه یناموت هب مــسر یاهرادید یمسر یارب ربهر هرک یلامش هداتسرف ؛تسا اما دعب زا هکنیا یدهم ،ییلاوج نواعم ریبد لک و مثیم ،یدنرز ریدم طباور یمومع بزح رد یــیاهوگوت­فگ دییأت دندرک هک کی شرفولبات سیفن ادها هدش ،تسا یقرت زین :تفگ کی« ولبات شرف کچوک .»دوب

لاحرههب راــشتنا ربخ لاسرا ،هیده بزح هفلتؤم یملاــسا ار روبجم درک اب راشتنا یاهینایب رد هرابنیا حیضوت .دهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.