نانز ،هاتوکدق ناوج و رغلا رتمک زا همه هتکس دننکیم

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

نادرم ود ربارب نانز هتکس دننکیم اما سپ زا یگسئای رهودسنجربا­رب نازیملاتبا­رد .دوــشیم نیا ار نودیرف ،یحون قورعناریا سیئرنمجناب­لقو دیوگیم و دقتعم تــسا هک نادرم هب لیلد لامعتسا رتشیب راگیس و نتشادن کرحت یفاک و سرتسا رتشیب رد ضرعم یبلقرارقین­تفگ.دنراد لاتباهبهتک­س تسا هک ناققحم رد نیرخآ هجیتندناهد­یــسر تاعلاطمدوخ­هبنیا هک نانز دنلبدق هب نازیم لباق دق یهجوتشیبزا­نانزاب یلومعم راچد یاهیرامیب یبلق .دنوــشیم هب هتفگ رتدنلبدقیا­هزیلهد اهنآنانز بلق یرتگرزب دنراد هک نازیم مادــناار نابرضبلق نییعت دنکیم و ندوبرتگرزب نآ ثعاب زورب یرامیب طبترم اب بلق .دوشیم نینچمه نزو یلااب 76 مرگولیک رد نانز رطخ اهیرامیب و یاههتکــس یبلق ار شیازفا .دهدیم نادنمشناد هاگشناد گربنتوگ دندقتعم هک نانز اب ظفح نزو لداعتم دنناوتیم سناــش لاتبا هب یاهیرامیب یبلق ار دوخشهاک.دنهد رد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.