زا هکسکس ات گرم

Jameh Pouya - - ذغاک رابخا -

یاهربخ ناوج نامروــشک یــکی زا توــف فراع ،یناتــسرل رگیزاب دوب یناتسرل هاگشناد مولع یکشزپ هتفگ هدننکهکوش .دوب نواعم نامرد هدرک و دعب هکــسکس هب ناتسرامیب هعجارم بــش لبق زا توف هب تلع هدش .تسا وا مئلاع یتایح بــسانم صخرم زاقیرزتیور­ادهطوبرماب لاحرههب لزنم راچد تسیا یبلق .دوشیم تعاــستشهح­بصادرفرد ،یچریرح گرم وا بجوم دــش هک جریا هیاس یاطخ یکــشزپ هرابرد .دهد وا :تفگ تشادهب رد هرابنیا حیضوت مئاق ماقم و یوگنخــس ترازو تلع گرم نفد دهاوخن ،دش رگم هکنیا ینامز« هک یدرف توف ،دنکیم دراوم یهاوگ توف رداص .دوش رد یخرب یو صیخشت هداد و یارب یو دعب زا و رگا یسک رتمک زا 24 تعاس تلع توف صخشم تــسین عاجرا هداد ،دنک دیاب هب یکشزپ ینوناق هعجارم هب ناتسرامیب توف لماش لحم ای رد نامزاس اب یتامادقا .دوــش یکشزپ ینوناق ای رد هرابرد ... للع توف ار یسررب .دنکیم ،یفاکشدبلاک یسانشمس و مزلا ماجنا هدش و یاهشیامزآ موحرم یناتسرل زین نیا تامادقا هطوبرم ملاعا ».دوشیم سپ زا یتدم طسوت عجارم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.