یاههثداح ریزگان

Jameh Pouya - - یعامتجا -

تعیبط دــعاوق و نیناوق شدوخ ار ؛دراد هچ تــسود هتشاد ،میشاب هچ .هن اهییابیز و یاهیتشز شدوخ .ار هثداح و لاب یشخب زا تعیبط ؛تسا ،هلزلز ،لیــس شنار نیمز و ... نیا ام میتــسه هک دیاب نوناق تــعیبط ار مــیریذپب و دوخ ار اــب نآ قبطنم .مینک نیا ام میتــسه هک دیاب رد ربارب ره یاهثداح هدامآ و رایشوه .میشاب دیاب نامدوخ ار شیپاشیپ یارب یاهزور ینیگمشخ تعیبط هدامآ .مــینک نامیاههناخ ار مواقم میزاــسب ات هاگهب شزرل نیمز رب نامرس راوآ .دوشن هار و هداج و نامتخاس ار یروج یور هشقن مینیچب هک ناهگان بآ ام ار اب دوخ .دربن اما هــشیمه هب نیا ثداوح مییانتعایب و عوقو ریذپانبانت­جا اهنآ ار ات هظحل دادخر رواــب .مینکیمن هجیتن نیمه دوــشیم هک یلیس هک نادنچ مه میظع و هرظتنمریغ تــسین نامرادغاد دنکیم ای یشزرل فیفخ نامیاههناخ ار .ناریو رد نیا اهلاــس نانچ تعیبط ار یراکتسد میاهدرک هک لااــح رد ربارب مــشخ نآ عافدیب ،میاهدنام سپ ات عاضوا رتدب هدشن زا نیمه لااح دیاب هب رکف لحهار .میشاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.