هملاکم کشزپ و رامیب یایمیک ماظن تملاس

عطق طابترا یملاک نیب کشزپ و رامیب هب یاهصیخشت طلغ شیازفا یاههنیزه رامیب و یگتسکشرو ماظن تملاس رجنم دوشیم

Jameh Pouya - - زادنامشچ تملاس - دیعس یدهاز

لااــح زورهــبزور رد »یروــحمنام­رد« مه قرغ .میوــشیم ره راب مه هک کی هاگتــسد یصیخــشت دیدج ای کی یوراد »کتیاه« ینعی ییاهوراد اب یروانف تخاس لااب هب رازاب ،دــیآیم هرابود یاــههنیزه نامرد فعاضم دوشیم و تمیق یاههخسن هدشزیوجت رتلااب .دوریم ناسانشراک هربخ ماظن ،تملاس شخب نامرد ار هب یهاچ اهتنایب هیبــشت دننکیم هک ره ردقچ لوــپ و رابتعا رد نآ ،دیزیرب رپ .دوشیمن ،عقاورد تقوچیه یاههنیزه نامرد کی هعماج مک ،دوشیمن رگم هکنآ رد شخب تشادهب یراذگهیامر­س هدرک .دیشاب

بط یتنــس ام هک رب هیاپ تــشادهب و یریگشیپ انب هدش ،دوب لااح رد رصع دیدج هب بط ینیون لیدبت هدــش تسا هک طقف ماظن نامرد ار .دسانشیم رد بط نیون جیار رد ،ناریا ماظن تملاس رد راظتنا ندشرامیب دارفا دنیــشنیم اــت هب اهنآ کــمک ،دنک هــکیلاحرد بط نهک ام اب عاونا تاروتــسد ییاذغ و یاههیصوت یتملاس هب ،دارفا شلاــت درکیم یاهورین لاعف هعماج ضیرم .دنوشن

ات یتقو هک تازیهجت نیون یهاگشیامزآ و یاهیرادربر­یوصت هتفرشیپ هدماین دوب و عاونا و ماــسقا یاهوراد ییایمیــش مه رد یوشک اههناخ ادیپ ،دــشیمن فرــح لوا و رخآ رد نیمأت یتملاــس مدرم ار ینامیکح دندزیم هک ناــشهفیظو طقف یاوادم نارامیب .دوبن اهنآ دمتعم هعماج ناــشدوخ دندوب و مدرم یارب لئاــسم ینامردریغ مه هب اهنآ هعجارم .دندرکیم ،میکح یتلاــسر رتارف زا کــشزپ .تــشاد وا یاپ درد لد مدرم ،تــسشنیم تلاکشم ناشیعامتجا ار لح درکیم و یارب یتملاس مدرم لد .دنازوسیم یتح مسر دوب هک نامکاح کی ،دلاب تیلوئسم تملاس کی هقطنم ار هب میکح دندرپسیم و میکح هفیظو تشاد زا عویش یرامیب رد هقطنم یریگولج .دــنک ینعی رد هــلهو ،لوا هفیظو میکح رد یریگشیپ زا اهیرامیب هصلاخ .دشیم میکح ،بوخ یمیکح دوب هــک یرامیب یرتمک رد شاهقطنم دوجو تشاد و هب نیا هلئسم راختفا ،درکیم اما لااح لاماک سکعرب هدش .تسا

نــیا اهزور یارب لرــتنک یرامیب رد کی ،هقطنم یــشاداپ هب کشزپ .دنهدیمن ینعی اهنتهن نآ متــسیس یتــشادهب و هناریگشیپ یاهلــسن میدق ار زا تــسد ؛میاهداد هکلب

ار هب یلکــش رد نیب اهبطم و زکارم ینامرد عیزوت دندرکیم هک ماظن عاجرا و یدنبحطس تیاعر ،دشیم عقومنآ دشیم راظتنا تشاد هک کی کشزپ ،صصختم 20اعقاو هقیقد یارب شرامیب تقو دراذگب و اب شضیرم فرح ؛دنزب لاثم رد یاجهمه ،ایند بطم ناکــشزپ قوف ،صصخت رایسب تولخ تسا و طقف نارامیب اب تلاکشم رایسب هژیو هب اهنآ هعجارم ،دننکیم اما رد روشک ام یهاگ اج یارب نزوس نتخادنا رد یاهبطم قوف یصصخت ،تسین نوچ مک دنتسین نارامیب یاهدروخامر­س هک یارب نامرد کی تنوفع هداس ولگ مه میقتسم هب کشزپ قوف صصخت ینوفع هعجارم .دننکیم

نیرتگرزب یاهبرض هک ندشعطق طابترا یملاک نیب کــشزپ و راــمیب دناوتیم هب راب ،دروایب شیازفا یاهصیخــشت طلغ یکشزپ .تسا دیابن زا رطاخ درب هک دیلک کی دنیآرف ینامرد ،قفوم صیخــشت یلوصا و تــسرد یرامیب ،تــسا اما یتقو یتح کشزپ ردقنآ تقو دراذگیمن هک دنچ ملاک اب شرامیب فرح ،دــنزب رد نآ تروص مولعم تــسا هک نازیم یاهاطخ یکشزپ شیازفا ادیپ .دنکیم

تقو نتــشاذگن کــشزپ یارب رامیب ار ناوتیم أشنم رتشیب یاهاطخ یکشزپ .تسناد لااــح یهاگ نیا تقو نتــشاذگن هب لکــش ندزنفرح اب ،رامیب شدوخ ار ناشن دهدیم و یهاگ مه هب لکش یراکمک رد دنیآرف ؛نامرد لاثم رد هدنورپ یکشزپ سابع« ،»یمتسرایک لکشم یتقو رتداح دش هک کشزپ جلاعم یارب شرامیب تقو تــشاذگن و رد نیرتساــسح ینامز هک رامیب هب کشزپ شجلاعم زاین ،تشاد کشزپ هب رفس تفر و شرامیب ار رد مایا زورون اهنت .تشاذگ یوس ناکشزپ یمومع نامرد دنوش و هجیتنرد رامیب یرتمک هب بطم کــشزپ صصختم و قوف صصخت عاجرا هداد .دوشیم رد روشک ام لاماک سکعرب ،تسا یروط هک بطم رتشیب ناکــشزپ ،یمومع رایسب تولخ ،تسا اما رد بطم یرایــسب زا ناکشزپ صصختم و قوف ،صصخت یهوبنا زا ناراــمیب رد فص راظتنا .دناهداتسیا یعیبط تسا هک یتقو کی کشزپ ،صصختم 100هنازور رامیب ار تیزیو ،دنک رد نیا تروص دناوتیمن یارب تیزیو ره ،رامیب 20 هقیقد تقو .دراذگب یتح رگا مه ،دناوتب لاومعم کشزپ نیا راک ار ماجنا ،دهدیمن نوچ مــه فص راظتنا نارامیب و یتیاضران اهنآ لااب دوریم و مه دمآرد دوخ کــشزپ صصختم مک هب.دوــشیم نیمه یگداس مینیبیم هک عیزوت یملعریغ رامیب رد ماظن تملاس روطچ دناوتیم ثعاب دوــش هک یتح ،کشزپ تقو ندزفرح اب شرامیب ار هتشادن .دشاب

رتکد نیــسحدمحم ،ینابرق بان سیئر نویــسیمک تشادهب و نامرد سلجم مه رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ دیکأت دراد هک کی کــشزپ صصختم رد لوط زور دیابن شیب زا 20 رامیب ار تیزیو ،دنک اریز رد تروصنیاریغ قح رامیب لامیاپ هدش .تسا هب هتفگ ،ینابرق ربهولاع هکنیا دیاب تاحلاصا یراتخاس یارب لح نیا لکشم ماجنا ،دوش زاین تسا هک هنماد اهتراظن زین یارب تیاعر ندش درادناتسا نامز تیزیو دیدشت .دوش

نــیا هدــنیامن سلجم ناوــنع دنکیم اهتراظن طقف اب یراکمه یشخبارف نیب همه یاهداهن ،لوئسم نوچمه ترازو تشادهب و نامزاس ماظن یکشزپ رسیم دهاوخ .دش

کشیب رگا نایلوتم ماظن ،تملاس نارامیب دننکیم هک اب ندمآ یاهرازبا نیون یصیخشت و ،ینامرد رگید زاین ینادنچ هب وگتفگ اب رامیب ،دنرادن هکیلاحرد نیا روصت لاماک هابتــشا و یملعریغ یدادادخ.تــسا رد همادا هب یخرب زا یاهرامآ هدشهئارا زا یوس ترازو تشادهب هراــشا دنکیم و :دیوگیم ترازو تــشادهب ملاعا هدرک هک رد یاتسار یارجا حرط لوحت ،تملاس یهاگ یخرب ،ناکشزپ شیب زا 500 لمع یحارج رد هام ماــجنا ،دناهداد اما هتکن تساجنیا هک یتقو یکشزپ رد لوط ،هام نیا نازــیم لامعا یحارج ار یارب نیا همه رامیب ماجنا هداد ،دــشاب مولعم تسا هک نآ کشزپ هتسناوتن تــسا یارب ره شرامیب 20 هقیقد تقو ؛دراذگب هنرگو تسناوتیمن نیا همه لمع یحارج ار رد لوط کی هام ماجنا .دهد

ییاشگهرگ یملع

رد یاــهماظن هتفایهعــس­وت ،تملاــس یاهلحهار یملع یارب تیریدم یاهتیزیو یکــشزپ هئارا ؛دناهداد یروط هک کــشزپ هب یاهلحرم دسریم هک هاوخانهاوخ یارب شرامیب تقو دراذگیم و اب وا فرح .دنزیم

یارجا ماظن« عاجرا رامیب و یدنبحطــس تامدخ ،»ینامرد لحهار یملع هدــشهئارا زا یوس یاهروشک هتفایهعــس­وت یارب لح نیا تلاکشم .تسا رد ماظن عاجرا و ،یدنبحطس رامیب رگا دــهاوخیم زا یاهتیامح یاهمیب رادروخرب ،دوش رد هلهو تسخن دیاب هب کشزپ هداوناخ هک لاومعم کــشزپ یمومع ،تــسا هعجارم دنک و سپــس رد یتروص هک کشزپ هداوناخ صیخــشت ،دهدب رامیب هب کــشزپ صصختم عاجرا هداد .دوشیم

نیا شور ثعاب دوــشیم رتشیب نارامیب رد نامه حطــس لوا هئارا تامدخ ینامرد زا

یاهتیزیو ینوئلپان

یتقو بط ،هناریگشیپ یاج دوخ ار هب بط روحمنامرد دهدیم و کشزپ مه یاج میکح ار ،درــیگیم طباور نیب رامیب و کــشزپ مه رییغت .دنکیم رد نیا ،طیارش یاهنامرد اجیب و یدئاز شیپ دیآیم هــک رد حلاطصا ماظن تملاــس هب نآ یاهزاین« »ییاقلا ؛دنیوگیم لاثم نکمم تــسا رامیب یارــب نامرد کی یرامیب هداس زا ریسم هنیزهرپ یاهشیامزآ یتمیقنارگ رد.درذگب نیا یاضف ،بلاغ یرایسب زا ،ناکــشزپ ناــشرامیب ار اب هرامش شتخت دنسانشیم و ره رامیب هباثمهب یاهنومن زا کی »یرامیب« و هن کی »رامیب« یقلت .دوــشیم یخرب ناکــشزپ هب ضحم هــکنیا نارامیب ار ،دــننیبیم نودب هکنآ اب وا تبحص دننک و هب حلاطصا دوخ ،ناکــشزپ حرش« لاح »رامیب ار ،دنریگب اروــف وا ار یارب ماجنا یاهشیامزآ یصصخت و یاهیرادربر­یوصت یکشزپ عاجرا دنهدیم هک ،هجیتنرد یاههنیزه یتفگنه هب رامیب و ماظن تملاس لیمحت .دوشیم

اما رگا زا رظنم ینوناق هب عوضوم هاگن ،مینک کشزپ فظوم تسا اب شرامیب فرح دنزب و شیارب تقو .دراذگب هب هتفگ دمحم ،یناجاقآ نواعم نامرد ریزو ،تشادهب درادناتسا تیزیو یارب ناکــشزپ 15یمومع ،هقیقد ناکــشزپ صصختم 20 ،هقیقد ناکشزپ قوف صصخت 25 هقیقد و ناکشزپناور مه 30 هقیقد نییعت و غلابا هدش ؛تسا اما رگا زا یایند ینوناق نوریب مییایب و تیعقاو ار کلام ناملیلحت رارق ،میهد یخرب ناکشزپ رضاح دنتسین نینچ ینامز ار یارب رامیب فرص ،دننک اریز رگا دنهاوخب نامز درادناتسا تیزیو ار تیاعر ،دننک نآ تقو رگید دنناوتیمن هنازور اههد ضیرم ار تیزیو .دننک

ناملــس ،یدادادخ سیئر نویسیمک یعامتجا ســلجم رد وگوتفگ اب هعماج« »اــیوپ هیلاگ :دنکیم یــکی زا نیرتهدمع تلاکــشم ماظن ،تملاــس ندشنتیاعر نیمه یاهدرادنات­سا نامز تیزیو ناکشزپ تــسا هک ،هجیتنرد قوــقح رامیب لامیاپ دوــشیم و یهاگ هب رطاخ نیمه ،هلئسم رامیب روبجم دوــشیم هب نیدنچ کشزپ فلتخم هعجارم ،دنک هکیلاحرد رگا کشزپ یارب ،شرامیب تقو یفاک دراذگب و رامیب ار تبسن هب یرامیب و دنیارف نامرد هاگآ ،دنک رامیب اب شمارآ یرتــشیب لحارم نامرد ار یط دنکیم و رگید یزاین دنیبیمن هک هب نیدنچ کشزپ هعجارم .دنک

نــیا هدنیامن سلجم اب داــقتنا زا شهاک طابترا یملاک نیب کــشزپ و رامیب یروآدای :دنکیم نیا اهزور یرایسب زا ناکشزپ ساسحا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.