ییویدار مه هدبعش ارجا !منکیم

وگتفگ اب زورهب ،یمیرک زابهدبعش راکهنهک

Jameh Pouya - - یعامتجا یگدنز - میرم یبلاط

،»نابلخ« ،»کشزپ« »ملعم« و ،»سدنهم« راهچ یلغش دندوب هک رگا رد یگچب زا ام دندیسرپیم یهاوخیم هچ هراک ،یوش لاومعم یکی زا نیا اهلغــش ار ،میتفگیم اما زورهب ،یمیرک مادکچیه زا نیا اهلغش ار تسود .تشادن وا تیاهنرد هب یوزرآ شایکدوک دیسر و زابهدبعش .دش زورهب نودب نتشاد چیه ،یبرم نیلوا یارجا یمــسر شاهدبعش ار رد 14 یگلاــس رد تیوک رازگرب درک و اهدعب هب کی هرهچ ینویزیولت لیدبت .دش لااح ومع زورهب 62 هلاس اب مان یرنه »وتسیرپ« هب یکی زا نیرتروهشم نازابهدبعش روشک لیدبت هدش هک رد لخاد و جراخ زا روشک زین یاهارجا یفلتخم هتشاد .تسا اب نیا دنمرنه ینادابآ وگوتفگ هدرک و زا لغش بیجع یزابهدبعش و شیاهیراکهز­یر ،میاهدیسرپ هکنیا رازاب هدبعش رد ناریا هب مادک تمس دوریم و هدنیآ نیا رنه رد روشک ام هب اجک متخ .دوشیم

کی راب رد نارود ،هسردم ملعم زا نم دیسرپ تسود« یراد رد هدنیآ هچ هراک »؟یوش باوج مداد »رگوداج« اب( .)هدنخ ملعم هب یاج هکنیا ارم اوعد ،دنک یتسد هب مرس دیشک و اب هدنخ :تفگ ،نیرفآ« اب سرد یناوتیمندن­اوخ رگوداج یبوخ .»یوش مدای تسه هک رطاخهب نیمه فرح ،ملعم ماهزیگنا یارب ندناوخسرد و هرمن لااب نتفرگ یلیخ رتشیب دش

دنتفریذپ و هب یقاتا رپ زا مزاول هدبعش دندرب هک رد نامه هظحل لوا دورو هب ،قاتا نامشچ بجعتم نم زا ندید نیا همه بابسا ،هدبعش درگ .دش هصلاخ هکنیا هــس زور اب نیا میت ارجا متشاد و رد ره ارجا اهنت 15 هقیقد هب نم تقو صاصتخا هداد .دشیم لاحنیااب یتقو هب ناریا

،متشگرب متسناوت اب دمآرد نیمه دنچ ،بش کی هناخ .مرخب

ینعی کی ناوجون 14 هلاس اب هس زور یارجا ،هدبعش تسناوت کی هناخ ؟درخب دیاش نم مه رگا یاج امش ،مدوب یزابهدبعش ار اهر .مدرکیمن روطنیمه تــسا .)هدنخ( هتبلا هداوناخ نم اب ماجنا هدبعــش تفلاخم .دندرکیم لاحنیااب نم هب نیا رنه همادا .مداد هتبلا رد رانک رنه هدبعش ،یزاب رد تکرش تفن مه هب ناونع دنمراک لوغشم .مدوب نم مدقتعم ره یدنمرنه هرود صوصخم هب دوخ ار دراد و سپ زا نآ هرود ،جوا رانک هتشاذگ ؛دوشیم نیاربانب کی دنمرنه دیاب رد رانک ،شرنه کی لغش یمئاد مه هتشاد دــشاب ات شاعمرارما دوخ و شاهداوناخ لتخم رد.دوــشن ،ناریا رد یاههاگشاب تفن نادابآ یاهارجا یددعتم .متشاد هشیمه همه اهطیلب هب شورف .دیسریم رد نامه نامز دوب هک تاعوبطم اــب نیا رتیت ارم باطخ :دندرک نیا« ناوج یناریا اب تردق شنامشچ هشیش ار دنکشیم و تازلف ار مخ ».دنکیم یارب رابنیلوا هک رد یکی زا یاههاگــشا­ب تفن نادابآ ارجا ،مدرــک مامت دمآرد لصاح زا نیا ،ارجا فرص روما هیریخ .دشیم سپ زا ،ارجا سیئر هاگــشاب دزن نم دمآ و نآ ناــمز 50 ناموت هب نم .داد یتقو لوپ ار لوبق ،مدرکن :تفگ سپ یزیچ زا نم هاوخب هک ناونعهب هیده هب وت .مهدب زا ییاجنآ هک هشیمه وزرآ متشاد دنمراک تکرش تفن ،موش نیا راک ار نیدنچ راب یارب هداوناخ ماجنا مداد و ره راب زا هعفد ،لبق رتهنارهام .دوب ابیرقت 9 هلاس مدوب هک رد کی مسارم ،یسورع نیا هدبعش ار ارجا مدرک و یتح نآ ،نامز جنپ ناموت مه هب ناونع هیده ای دیاش ناونعهب دزمتسد .متفرگ Ï

ســپ نیلوا دمآرد ناتیزابهدب­عــش ار رد 9 یگلاس ؟دیتفرگ .هلب مکمک رتــشیب مه .دش هداوناخ ام تیعمجرپ دوب و مردپ اب راــشف یدایز راک .درکیم اب نیا لاح فلاــخرب موــمع اهینادابآ هک رد هاگــشیلاا­پ راک دننکیم و عضو یلام یــبوخ ،دنراد ام عضو یلام یبسانم .میتشادن 14 هلاس مدوب هک میمصت متفرگ هب روشک تیوک مورب ات مناوتب یراک ار اپوتسد .منک هدینش مدوب هک یکریس زا اکیرمآ هب تیوک هدمآ و دنچ بــش ارجا .دنراد نآ عقوم ،تیوک نابزیسراف یدایز ،تشاد اما نیا یمیت هک زا اکیرمآ هدمآ ،دندوب یسک ار دنتشادن هک دناوتب یسراف تبحص .دنک نم ولج متفر و اب ره یشلات هک هدش هب اهنآ نیا موهفم ار مدناــسر هک نم مناوتیم نلاف شیامن هدبعش ار یزاب .منک دعب زا یمک شسرپ و ،خساپ هرخلااب ارم

یرابنیلوا هک غارس یزابهدبعــ­ش ،دیتفر ناتدای ؟تسه لاصا هچ دش هک میمصت دیتفرگ زابهدبعش ؟دیوش هقلاع نم هب ،هدبعــش هب نارود لبق زا ناتــسبد .ددرــگیمرب رد نآ نامز یاــهملیف یدنه یدایز اشامت مدرکیم هک رد بلغا ،اهنآ ییاهرگوداج دوجو دنتشاد هک رظن ارم رایسب بلج .دندرکیم کی راب رد نارود ،هسردم ملعم زا نم دیسرپ تسود« یراد رد هدنیآ هچ هراک »؟یوــش باوج مداد »رگوداج« اب( .)هدنخ ملعم هب یاج هکنیا ارم اوعد ،دنک یتــسد هب مرس دیــشک و اب هدنخ :تفگ ،نیرفآ« اب سرد ندناوخ یــناوتیم رگوداج یبوخ .»یوــش مدای تسه هک رطاخهب نیمه فرح ،ملعم ماهزیگنا یارب ندناوخسرد و هرمن لااب نتفرگ یلیخ رتشیب .دش هب داــی مراد هک رد نآ نامز اهریگهکرعم رد یخرب ،اههلحم دارفا یدایز ار رود دوخ عمج هدرک و یهاگ هدبعش مه ارجا .دندرکیم یزور دعب زا ندید هکنیا کاخ نورد هلاک نیا ،زابهدبعش هب لاط لیدبت ،دش هب هناخ متفر و سپ زا یلک ،شلات متسناوت یدنفرت مبایب هک کاخ نورد مهلاک ار هب لاط لیدبت .منک

بلس دهاوخ .دش کبس یخرب زا یاهارجا ،نم هب یاهنوگ تسا هک نلادنشور زیزع مه دنناوتیم اب ندینــش نآ هب ناجیه دنیایب و تذل زا.دنربب لاــس 1351 مه متسناوت یزابهدبعش »لاتنم« ار بــیترت .مهد ییاهتیلاعف لثم ندرکفقوتم ،مضبن مزیتونپیه ندرک یچاشامت و ندرکمخ تازلف اب زکرمت زا نــیا .دنالیبق یتح یهاگ اب ناهد هتسب مه فرح منزیم .)هدنخاب( نومیم یکــسورع مراد هب مان .یدوج یتقو رد نابایخ نآ ار یور مــشود مراذگیم و مدــق ،منزیم اب ناهد هتسب فرح .منزیم یناسک هک زا مرانک در ،دنوشیم اب بجعت هب نم و یدوج هاگن دننکیم .)ددنخیمدنلب(

اب هجوت هب یاهارجا یددعتم هک رد جراخ زا روشک ،دیاهتشاد رکف دینکیم رد نیح یارجا کی ،هدبعــش هچ یقرف نیب بطاخم یناریا اب یجراخ دوجو ؟دراد روطهب ،یلک نم تــسود مراد مدرــم و منابطاخم .دندنخب هشیمه یتقو شیامن یزیگناناجی­ه ارجا ،مــنکیم رد یلاهبلا ،شــیامن یاهگولاید زنط مه دراو ؛منکیم هکارچ زا ندینــش یادص هدنخ نایچاــشام­ت تذل .مربیم اهیناریا یلیخ تخس ،دندنخیم هکیلاحرد اهیجراخ روطنیا .دنتسین زا فرط رگید اهیناریا یلیخ هلجع دنراد هک دننیبب رخآ هدبعش هچ .دوشیم هکیلاحرد کی درف یجراخ لاومعم زا دنیارف کی شیامن تذل .دربیم هب نیمه ،رطاخ کی دنمرنه دیاب بطاخم دوخ ار .دسانشب

یزابهدبعش رد مادک یاهروــشک ،ناهج هاگیاج رتهب و یرتبوبحم ؟دراد رگا هب یاهروــشک یــیاپورا و ییاکیرمآ هاگن ،دینک دینیبیم هک هب ناکدوــک رد سرادــم و رد تاقوا ،تغارف هدبعــش و یتسدرت دای .دنهدیم رگا رد نیا اهروشک هب یاههاگــشو­رف شورف مزاول یزابهدبعش یهاگن ،دیزادنیب مدرم یداع ار دینیبیم هک هتــسب هب ،ناشهدیا نیا مزاول ار یرادیرخ .دننکیم ربهولاع ،اهنیا رد یاهروشک یبرع زین یزابهدبعش نارادفرط یدایز .دراد

رگا تــسود دیراد دیناوتیم نیا لاؤس ار باوــج ،دیهدن اما لااــمتحا نابطاخم نیا هبحاصم مه تــسود دنراد دننادب هک ی»وتــسیرپ« فورعم تباب یارجا ره همانرب ،یزابهدبعش ردقچ دمآرد ؟دراد

نم یارــب رــه ارجا رد نارهت مینوهــس نویلیم ناموت و رد اهناتسرهش مینوراهچ نویلیم ناموت تفایرد .منکیم نامز ره همانرب مه نیب 30 ات 45 هقیقد .تسا وجرنه تیبرت .مدرک دودح 23 لاس تسا هک رد هس زکرم فلتخم روضح .مراد یکی نمجنا« نادنمرنه یاهیمرگرس ،»یشیامن هسسؤم« یگنهرف ـ یرنه طاشن »زورهب و نیرتیمیدق اهنآ مه هک هسسؤم« یگنهرف ـ یرنه »وتــسیرپ تــسا هک رد نآ هب شزومآ هدبعش هب نایوجرنه لوغشم .متسه

ینعی زونه ناتدوخ وجرنه تیبرت ؟دینکیم رگا یــسک یزابهدبعش ماجنا ،دهدیم اما هب لابند یاقترا شراک ،دــشاب ییاهییامنه­ار هــب وا هئارا ،منکیم اما هــکنیا کی یوجرنه رفص رتمولیک ار شزومآ ،مهد دیاب میوگب .ریخ

دیراذگب یمک ثحب ار هب تمس صصخت امش .میناشکب شور ای دنفرت ماجنا کی یزاب طسوت اهزابهدبعش ناونعهب گرب هدنرب ناششیامن ،تسا اما یرــسکی زا یاهیزاب یمیدق لثم ندــشبیغ لامتسد رد تــشم ،تسد نیب مومع ول هتفر .تــسا نیا اهنتفرول هب تیلاعف اهزابهدبعش همطل ؟دنزیمن رد نمجنا یللملانیب یزابهدبعش هک رد اکیرمآ ریاد ،تسا ینوناق دوجو دراد هک هب اهزابهدبعش دیوگیم دــیاب هب رطاخ شیازفا یروآوــن و ،تیقلاخ دنفرت یاهیزاب یمیدق ار ول .دیهد یزابهدبعش راشرس زا نیناوق ،کیزیف یمیــش و یضایر هب هارمه تعرس لمع و تردق نایب .تــسا زابهدبعش دیاب تیقلاخ ییلااب یارب هیهت یاهیزاب دیدج هتشاد .دشاب

ایآ ات هب لاح شیپ هدمآ تــسا هک رد طسو ،ارجا دنفرت کی یزاب ار ول ؟دیهدب .ریخ رگم هکنیا یارب یاههچب سرادم یزاب یصاخ ار ارجا هدرک .مشاب لاثم رگا رد کی یزاب زا ریشمش هدافتــسا ،منک کدوک یاهــسردم هک شیامن ارم ،دنیبیم قشاع نیا راک ؛دوشیم نیاربانب نم دوخ ار فظوم منادیم هک یرسکی اهزیچ ار هب وا حیضوت مهد ای یــتح دنفرت یزاب ار ول مهدب ات هب شدوخ بیسآ .دنزن

رتــشیب زا هچ ییاهرازبا یارب یزابهدبعش هدافتسا ؟دینکیم 25 لاس تــسا هک یتقو یارب ارجا رد نلاف همانرب توعد ،موشیم نودب چیه هنوگ یرازبا یور هنحص موریم هک نیمه هلئــسم بجعت ناگمه ار .دزیگنایمرب یتح رایــسب شیپ هدمآ هک یور هنحص ای تشپ ویدار هب روط لاماک ،ههادب یزاب ار یحارط و ارــجا .ماهدرک یتقو رد ویدار همانرب ارجا ،منکیم لبق زا ،عورش هب یناگدننار هک یادص ارــم ،دنونــشیم رکذت مهدیم هک ادتبا نیشام ار کراپ ؛دننک هکارچ هجوت و ناــشزکرمت زا یگدننار زا وا نیمه تساوخرد ار مدرک و یلوط دیشکن هک نم رد شخب یراکشوج یاههلول یتفن لوغشم هب راک .مدش

زا مان ناتیرنه نامیارب .دییوگب »وتسیرپ« هب هچ ؟تسانعم یتقو یــسک زا نم دیسرپیم ارچ ،وتسیرپ باوج مدادیم نم رد هدنیآ میمصت مراد ود رتخد هتشاد مشاب هب یاهمان اسیرپ و .وتسرپ وتسیرپ یقیفلت زا مان .تــساهنآ هتبلا نامه مه .دش رد لاح رضاح ود رتخد هب نیمه اهمان .مراد نینچمه وتسرپ هب نابز ییایلاتیا مه یانعم نامه هملک ییوداج یجا« یجم »یجرتلا .تسا

تیعضو یزابهدبعش رد نامروشک ار روطچ یبایزرا ؟دینکیم اــیآ ناوتیم ناونعهب کی ،دنمرنه دمآرد یبوخ اب یزابهدبعش اپوتسد ؟درک ات دودح 10 ات 15 لاس ،شیپ تیعضو یلیخ یبوخ یارب نیا رنه رد نامروشک دوجو .تشاد رد نآ نامز یتح تصرف میدرکیمن نامیاهلوپ ار میرامــشب ؛)هدنخاب( اما هزورما فیرعت ینادنچ .درادن

نوچ تدم یدایز تــسا هک یزابهدبعــ­ش هب کی تراجت لیدبت هدش .تسا یاهدع هک زیچ یدایز زا نیا رنه ،دننادیمن اهنت اب ندیشوپ سابل ،زابهدبعش رهاظ دوخ ار هدامآ دننکیم و اب لیاــسو ینیچ هب هنحص .دنوریم دیاهدینــش هک دنیوگیم فرط« دنادیم اما »؟دناوتیمن نیا هلئــسم تیاکح لاح بلغا یاهزابهدبع­ش نیا راگزور هتکن.تسا رگید مان یزابهدبعش .تــسا نیا هژاو ،»یزاب« زابهدبعش ار بارخ هدرک .تسا یارب کی نشج لاومعم هب لابند کی یرجم حرطم و هدــنناوخ فورعم .دندرگیم یتقو مه هک هب یمرگرــس هدننیب رکف ،دننکیم یهاگ هب غارس زابهدبعش .دنوریم رد نیا ،اهنشج یلوپ هک هب یرجم و هدنناوخ ،دنهدیم یلیخ رتشیب زا یلوپ تــسا هک هب زابهدبعــش .دنهدیم نیمه هلئسم شیارگ ناناوج ار هب یزابهدبعش مک .دنکیم

لاس 62 دوب هک رد ،نارهت نیلوا هاگشزومآ یمسر یزابهدبعش ار روطهب یمسر یزادناهار .مدرک رد نآ نامز رد ناریا دادعت یاهزابهدبع­ش ،یاهفرح رتمک زا دادعت ناتــشگنا کی تسد .دوب نیا هاگشزومآ اب لابقتسا یاهژیو هارمه .دش راهچ رازه وجرنه دراو نیا هاگشزومآ دندــش هک رضاحلاحرد بلغا اهنآ رد طاقن فلتخم ،ناهج داتــسا لاثم.دنتسه یکی زا میاهوجرنه هک لها درگتشه ،دوب رضاحلاحرد رد یکی زا یاهروــشک ییاپورا ناونعهب نیرتگرزب هدبعش زاب نآ روشک تیلاعف .دنکیم یکی رگید زا ،اههچب رد دئوس رد کی همانرب ینویزیولت همانرب ارجا دنکیم و نامزمه یکشزپ مه هدناوخ .تسا مدوخ مه نونکات رد همه یاهرهش ناریا ارجا ماهتشاد و

؟ارچ شزومآ یزابهدبعش مه ؟دیراد اهیناریا یلیخ تخس ،دندنخیم هکیلاحرد اهیجراخ روطنیا .دنتسین زا فرط رگید اهیناریا یلیخ هلجع دنراد هک دننیبب رخآ هدبعش هچ .دوشیم هکیلاحرد کی درف یجراخ لاومعم زا دنیارف کی شیامن تذل .دربیم هب نیمه ،رطاخ کی دنمرنه دیاب بطاخم دوخ ار دسانشب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.