رد یوجوتسج تیوه

یشرازگ زا یگدنز یلاها ییاتسور رد زرم ناریا و قارع

Jameh Pouya - - یعامتجا شرازگ ینادیم - اریمس ینیسح

ناکیدزن رود

زا نارومأم زا رود دیآیم و دایرف :دنزیم اجنآ هچ ربخ ؟تــسا نیژور ار .دسانشیم همانسانش ار دریگیم و :دیوگیم طقف دنچ ،تعاس رید .دینکن

دنخبل یور تروص نیژور شقن .ددنبیم تــسد شرسپ ار دریگیم و زا زرم روبع لاومعم«.دنکیم هــس هام کی راب هب ندید مردام .موریم نوچ مدوخ همانسانش یناریا ،مرادن رابره مروبجم یارب روبع زا زرم همانــسانش رهوــش ای مرسپ ار ورگ .مراذگب رتشیب مدرم نیا ود اتسور اب رگیدکی هطبار یلیماف .دنراد ناشرتشیب یارب ندید ناشماوقا زا اجنیمه روبع دننکیم و ناــشیاههم­انسانش ار رد کجرب ینابهگن ورگ ؛دنراذگیم اما نارومأم هشیمه هب مدرم هزاجا روبع زا زرم ار .دنهدیمن یتدم شیپ هدازومع یکی زا یلاها اجنیا ؛درم اما نارومأم هزاجا دندادن مدرم یارب مــسارم متخ هب نآ فرط زرم ؛دنورب یارب نیمه هداوناخ بحاص ازع روبجم دندش هب بل زرم ».دنیایب

نیژور توکــس .دنکیم نامــشچ شایبآ رت دوشیم و همادا :دهدیم کیدزن« هب 28 لاــس تسا هک هب ناریا .ماهدمآ هن یاهمانسانش مراد و هن مجاودزا اب مرسمه تبث هدش .تسا رد 25 لاــس یگدنز کرتــشم لاحهبات میاهتسناوت­ن مهاب هب ترفاسم .میورب دنچ راب یارب نتفرگ همانسانش مادقا ؛میاهدرک اما میتسناوتن همانسانش .میریگب هام هتشذگ هکیماگنه یارب یتامادقا یارب همانسانش هارمه اب مرسمه هب هاشنامرک ،میتفر نایم هار ام ار دنتفرگ و هب مرسمه :دنتفگ نیا مناخ اب امش هچ یتبسن ؟دراد :تفگ مرسمه ؛تسا اما یکردم میتشادن هک تابثا .مینک ماــن یدرف هک لحارم ینوناق میاهراک ار ماجنا ،دهدیم .مــیدروآ یرومأم هک ام ار هتفرگ ،دوــب رد نایرج نیا عوضوم دوب و ام ار اهر .درک زج دنچ رهش فارطا نامیاتسور لاحهبات میاهتسناوت­ن هب ییاج رفس مینک و یاهرهش ناریا ار رد نویزیولت و سکع .ماهدید یکی زا منارهاوخ هک طیارش نم ار ،دراد روبجم تسا دنچره هام کی راب یارب نتفر هب رتکد هب نارهت رفس ،دنک یماگنه هک رد نیمز لوغــشم راک ،دوب شیاپ یور نیم تفر و هکتهکت .دــش کی راب اهنیم ار یروآعمج ؛دناهدرک اما زونه لاماک زا نیم یزاسکاپ هدشن .تسا اجنیا نیمز یزرواشک مک .تــسا ییاهنیا مه هک ،دینیبیم رد نایلاس ینلاوط اهردپ و نامیاهگرزب­ردپ دناهتخاس ات میناوتب جاتحیام نامیگدنز ار یارــب فرصم یگناخ رد نآ .میراکب یلیخ مک شیپ هدمآ هک میناوتب یمک زا نامتلاوصحم ار یارب شورف .میراذگب اب مامت نیا تلاکشم میناوتیمن هناخ و نامیگدنز ار اهر ».مینک

»نیژور« رد دمک ار زاب ،دنکیم هشوپ رادهمکد یگنرزبس ار درادیمرب و یاههگرب لخاد نآ ار اجهباج .دنکیم هگرب زبس روبع دوخ و همانسانش رــسپ شکچوک »ناژار« ار .درادیمرب تسد شکرسپ ار دریگیم و هب تمس کجرب ینابهگن یهار دوشیم ات دناوتب یارب ندید شردام زا زرم روبع .دنک

رداــم نیژور رد هلیوهت یگدنز دنکیم و نیژور هــس هام تــسا هک شردام ار هدیدن :تــسا مردپ« لها یاتسور روآزد و مردام لها یاتسور هلیوهت رد یرتمدصدنچ .تساجنیا مردپ هکیماگنه اب مردام لیکشت هداوناخ ،داد رد هلیوهت راگدنام دش و نم و رهاوخ و مناردارب اجنامه دلوتم .میدش هکینامز مادص هچبلح ار نارابمب ،درک اب ماهداوناخ هب یاتسور مایردپ ترجاهم .میدرک نم زین اب یکی زا نادرم نیمه اتسور هک زا ماوقا نامرود ،تسا جاودزا .مدرک اما دنچ لاس شیپ مردام هارمه اب مناردارب هب هلیوهت دنتشگرب و نم رابره یارب ناشندید دیاب زا زرم روبع ».منک

دنچ زابرس حلــسم کیدزن کجرب ینابهگن هژر .دنوریم نیژور همانــسانش ناژور و گرب زبس دوخ ار هب نارومأم ناشن دهدیم و زا اهنآ دهاوخیم اــت هب وا هزاجا دنهدب یارب ندید شرداــم زا زرم روبع .دنک زابرــس ناوج یمک هبل شهلاک ار لااب دهدیم و شرس ار دناراخیم و هزاجا روبع .دهدیمن یکی

»ناوریس« اب یادص یبوچهکت هک یمک ،رتفرطنآ ریز اپ ،دنکــشیم زا اج .درپیم قرع مامت شایناشیپ ار رپ .دنکیم شنامشچ درگ دوشیم و یاهتنا غاب ار .دفاکشیم یهارهروک ار هک نیب ناتخرد ودرگ هدیشک ،هدش ات اهتنا .دیاپیم :دیوگیم نازابرس یتشگ هشیمه حلسم .دنیآیم همرن یداب رب تروص شــکورچونی­چرپ دروخیم و قرع شایناــشیپ ار .دریگیم یربخ زا نازابرــس .تــسین لیب ار یور ششود دراذگیم و هکنآیب یسک هجوتم ،دوــش یقاچاق دراو غاب .دوشیم یادص ییاههخاشهک­ریزشیاپیم ییاههک رد تباقر اب رگیدکی یرتــسکرا هب هار ،دناهتخادنا مگ .دوشیم ناتخرد ودرگ طقف دنچ مدق اب کاخ قارع هلصاف .دنراد ییودرگ یور نیمز لق دروخیم و دوخ ار هب کاخ قارع .دناسریم اجنیا یاتسور یزرم »روآزد« عقاو رد ناتسا هاشنامرک ناریا تسا هک یشخب زا یاهنیمز شمدرم نآ فرط زرم ینعی رد یاتسور »هلیوهت« قارع .تسا

یخرب« زا یاهنیمز مدرم یاتسور روآزد« » لخاد کاخ قارع تــسا و یــشخب زا یاهنیمز مدرم یاتسور »هلیوهت« لخاد کاخ .ناریا یضعب زا ناییاتسور هب لیلد هکنیا دمآوتفر رد ناــشیاهغا­ب تخس ،دوب نآ ار هب مدرم یاتسور »هلیوهت« .دنتخورف یخرب زا نارومأم هک مدرم اجنیا ار ،دنــسانشیم هب اهنآ هزاجا دمآوتفر رد ناشیاهغاب ار ؛دنهدیم اما هب لیلد هکنیا نازابرس ره 6 هام رابکی رد نیا هقطنم اجهباج ،دنوشیم رد یرایــسب زا عقاوم روبجم میوــشیم تروصهب قاچاق دراو نامیاهغاب ،میوشب هب نامیاهتخرد میسرب و یاههویم نامغاب ار تشادرب ».مینک

یهآ ،دــشکیم یاهمــشچ شگنریلــسع رت :دنوشیم اجنیا« رپ زا نیم .تــسا نیمه دنچ لاس شیپ دوب هک »اناز«

ار هک ناشکریژآ زا لحم رود ،دوشیم لابند .دنکیم :دیوگیم کی« راب رگید زین نیا قافتا هداتفا .تسا یکی زا نانز روآزد هتکس هدرک .دوب اب سناژروا سامت ؛میتفرگ اما نارومأم هزاورد ار ناشیارب زاب هدرکن و دنتشاذگن سنلاوبمآ دراو اتسور .دوش یاربنیمهمد­رموااراتکی­دزنهلیم زایلااههلی­م روبع دنداد ات هب ناتسرامیب .دورب هنحص یاهدننکتحا­ران .دوب رد نآ نامز هک ام مامت نامرکف تاجن کی ناسنا ،دوب نارومأم هب ام :دنتفگیم بقارم دیشاب یسنج ار یقاچاق زا اجنیا در .دننکن 70 شلاس دوب ات وا ار هب هواپ ،دندناسر ».درم

هس یرتمولیک یاتــسور روآزد رد هس هار ادهش نارومأم تعاس 7 بش هزاورد ار دندنبیم و هزاجا دنهدیمن یسک ات تعاس 7 حبص زا نآ .درذگب

نامار زا طیارش دوجوم تحاران تسا و :دیوگیم یلیخ زا یدارفا هک یارب رتکد هب هاشنامرک ،دنوریم هکیماگنه بش تقورید ،دندرگیمرب هزاجا دنرادن هب ناشیاههناخ دندرگرب و راچان دنوشیم بش ار رد هناخ یکی زا ناتسود ای ناشناگتسب رد ،هواپ هشدون ای وسون ».دننارذگب اههناخ یکییکی زاب دوشیم و ره هظحل هب تیعمج یولج هناخ مام اویه ومع( )اویه هدوزفا .دوــشیم درم 60 یاهلاس یور نیمز هداتفا و شرــسمه شرس ار رد شوغآ هتفرگ و یعــس دنکیم وا ار هب شوه .دروایب یکی زا نادرم اتسور اب سناژروا سامت هتفرگ ؛تسا اما اب تشذگ شیب زا تعاسمین زونه یربخ زا سناژروا .تسین راب رگید یکی زا نادرم اتسور اب سناژروا سامت دریگیم و :دیوگیم لاح اویه دب .تسا یدرف هک تــشپ طخ ،تسا هب اهنآ :دیوگیم نارومأم هزاجا دورو سناژروا هب لخاد اتسور ار دنهدیمن و دیاب ناتدوخ وا ار هب کیدزن تسیا یسرزاب رد هس یرتمولیک اتسور .دیربب نادرم اویه ار دنلب دننکیم و لخاد نیشام دنراذگیم و هب تسیا یسرزاب یدورو اتسور .دنربیم رد« ار زاب .دینک اویه شلاح دب .تسا دیاب هچره رتدوز هب ناتسرامیب ».دورب اما نارومأم رد ار زاــب دننکیمن و :دنیوگیم دیاب« وا ار زا نیب اههلیم در .دینک یارب ام تیلوئسم ».دراد نادرم اب ره یتمحز هدش اویه ار زا یلا اههلیم در دننکیم و نارومأم سنلاوبمآ نآ ار راوس سنلاوبمآ دننکیم و اب دوخ .دنربیم

نامار نارگن مام تساویه و رد نیا فرط اههلیم سنلاوبمآ ره راب اب سرت و زرل هب نارهت دوریم و .ددرگیمرب وا و شرسمه دنروبجم یتدم هک رد نارهت ،دنتسه هب هناخ ناتسود و نایانشآ .دنورب رگا یزور نیا اهانــشآ هناخ ،دنشابن بش ار رد نابایخ رس .دننکیم نارتخد یاهلیوهت هک سورع اهیروآزد ؛دنوشیم نوچ همانسانش ،دنرادن رد اجنیا سبح ».دنوشیم

هرطق یکشا زا هشوگ مشچ یور شاهنوگ ریزارس :دوشیم ام« ییاهناسنا نودب نیمزرس .میتسه هب چیه اجک قلعت .میرادن رد قارع اههمانسانش رییغت هدرک و مدرم اجنآ ییاهتراک دننام تراک یلم ناریا ؛دنراد اما ام رد گنج نامزیچهمه ار زا تسد .میداد یکردم میرادن هک ناشن دهد ام یقارع .میتسه یرایسب زا نامیاهلیما­ف رد قارع یگدنز .دننکیم ردپ نم یناریا .دوب هس ات زا میاهومع رد ناریا یگدنز دننکیم و همانسانش یناریا ؛دنراد اما اب هکنیا مردپ لاسود یارب نتفرگ همانسانش شلات ،درک قفوم هب نیا راک ».دشن

اجنیا ناییاتسور تعاس دورو و جورخ دنراد

اوــه ور هب یکیرات .دوریم یادص هیرگ و دایرف دنچ نز و درم توکــس بش ار .دنکــشیم هو نامراواه هگب ،نی هو نامراواه هگب نی هب( نامداد ،دیــسرب هب نامداد )دیسرب رد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.