یلصف هزات رد تابلاطم طیحم یتسیز

نیپمک نافلاخم« نیباکهلت رد لگنج »ناروخراهان زا نامزاس یسرزاب روشک کمک دناهتساوخ

Jameh Pouya - - یعامتجا طیحم زیتسی - ههلا یوسوم

نیباکهلت داجیا !؟درک یرادرهش ناگرگ زین یحیضوت رد هرابنیا .دادیمن

زوجم طورشم !میاهداد

سپ زا یدیماان زا خساپ طباور یمومع یرادرهش ،ناگرگ ماگ یدــعب یارب وجوسرپ هرابرد یاهزوجم نیباکهلت هرادا لک عبانم یعیبط ناتــسلگ ؛تسا اهنآ دنتفگ نیا حرط رد هرادا لک رد لاح یسررب تسا و زونه هنوگچیه یزوجم یارب نآ رداص هدشن و نامزاس یلوتم اهنت اب لصا عوضوم تقفاوم هدرک .تسا مشاهدیس ،داژنیوسوم نواعم روما لگنج هرادا لک عبانم یعیبط و یرادزیخبآ ناتسلگ رد هرابنیا هب اههناسر :تفگ تسایر« نامزاس اهلگنج اب تیلک عوضوم نیباکهلت رد ناگرــگ تقفاوم هدرک و ام زین هجیتنرد اب لصا نیا حرط تقفاوم ؛میاهدرک اما نیا ،تقفاوم طورشم هب هجیتن تاعلاطم ،یجنسناکم یجنسناکما و یبایزرا تاعلاطم تسیز یطیحم رد هلحرم تاعلاطم کینکتوئژ تسا هک دیاب یسررب .دوش رگا هجیتن نیا تاعلاطم ناــشن دهد هقطنم قوف زا رظن ینف و راتخاس کاخ و رگید یاهروتکاف ینوناق و ،یملع یارب یارجا نیا حرط بسانم تسین دیاب هطقن یرگید باختنا ».دوش اما یدنچ دعب لکریدم عبانم یعیبط ناتسلگ رد تفگ وگو اب رهم :تفگ نامزاس اهلگنج اب نیباکهلت تقفاوم هدرک و هب نآ زوجم طورشم هداد .تسا

نامزاس :اهلگنج زوجم !میاهدادن

خساپ نامزاس ،اهلگنج عتارم و یرادزیخبآ روشک شیب زا شیپ ندوبتــسرد یاهینارگن نلااعف طیحم تسیز ار تابثا درک و ناشن داد نیباکهلت زوجم هتشادن اما کیدزن دوب ینزگنلک .دوش انیقی رگا یاهتفلاخم یخرب نادنورهش و ناسانشراک و نلااعف رد ناگرگ و زین ینیپمک زا رسارس ناریا ،دوبن دیاش نیا حرط زین دننام عمتجم یمیشورتپ ناتسلگ هک نودب خساپ یبایزرا طیحم یتسیز رد لاس 85 ینزگنلک ،دش زاغآ .دشیم

یلعسابع ،تخبون نواعم روما یاهلگنج نامزاس اهلگنج و عتارم و یرادزیخبآ روــشک هب اههناــسر :تــفگ هرابرد« ،نیباکهلت ادتبا نلاوئــسم ناتسلگ یریــسم ار رد هقطنم ناروخراهان صخــشم دندرک هک رد تمس قرش هداج رارق تشاد و نوچ فلاتخا عافترا مک دوب و ششوپ یلگنج ابیرقت ،دایز رتفد یراکلگنج و اهکراپ و یاههاگهریخ­ذ نامزاــس هک یلوتم ریاخذ یلگنج ،تــسا سپ زا دیدزاب هتیمک ینف تفلاخم شدوخ ار ملاعا .درک هب نیمه لیلد ریــسم رییغت هداد دش و هطساوهب تساوخرد هرادا لک عبانم ،یعیبط رارق دش ناتسود زا یاروش« یلاع »لگنج و هزوح« تنواعم روما »لگنج نامزاس اهلگنج و هتیمک« ینف رتفد یراکلگنج و اهکراپ و یاههاگهریخ­ذ »یلگنج ،نامزاس دیدزاب یکرتشم زا هصرع هتــشاد .دنشاب نم رد نآ عطقم ناونعهب لکریدم نیا رتفد زا هصرع رظندم دیدزاب .مدرک دعب رارق دــش رواشم مرتحم مامت یاههــشقن طبترم اب ریسم دیدج نیباکهلت ار هب هتیمک ینف هرادا لک عبانم یعیبط ناتــسا ناتسلگ هئارا دهد و نآربهولاع تاعلاطم یسانشکاخ و تاعلاطم طبترم ار ناشن دهدب و دعب رگا دروم تقفاوم هتیمک ینف هرادا لک

یرادرهش ناگرگ نمهب 95 اب شخپ یاهتکارت یتاغیلبت هرابرد نیباکهلت ناگرگ رد نیب ،نادنورهش زا ینزگنلک نیرتهتفرشی­پ و نیرتابیز نیباکهلت ناهج ربخ .داد یدنچ دعب زین نیا ربخ یور تیاس یرادرهش زکرم ناتسا ناتسلگ رارق ؛تفرگ یناتسا هک کیدزن هب ود ههد هب لیلد دادخر یاهلیــس هناخ نکبارخ رد تسیل یاهناتسا« »ازنارحب رارق هتفرگ .تسا هب ضحم هکنیا نیا ربخ یور تیاــس یرادرهش ناگرگ و دنچ رنب تاغیلبت یرهش رارق ،تفرگ نلااعف طیحم تسیز زین هب وپاکت .دنداتفا اهنآ ادتبا هلئسم ار تاغیلبت فرص .دنتشادنپ همه زا دوخ دندیسرپیم رگم نکمم تسا نودب یاهزوجم زیر و یتشرد هک نوناق رب اهنآ دیکأت ،دراد رد یاهلگنج یناکریه هک تحت تیریدم نامزاس اهلگنج و عتارم و یرادزیخبآ روشک ،تسا

شوگ ییاونش رد ناتسلگ .تسین ناتسا رد ضرعم لیــس و یــبآیب و درگزیر و ییازنابایب تسا و نلاوئسم هب هار دوخ .دنوریم یارب ،ناتسا یاهباوخ گنشق دننیبیم و یاهحرط یزــتناف بیوصت .دننکیم هب ردام و یردپ دننامیم هک ناشدنزرف رد لاح زا ندادتسد شیاههیلک تسا و هب یاج نامرد ،وا ره زور تخر و یــسابل تمیقنارگ رب شنت دننکیم و ینشج .دنریگیم دیاش نیمه ثعاب هدــش هک رد نیرخآ یاهزور هامدنفسا 95 ینیپمک لیکشت دوش و یارب تاجن یاهلگنج یناکریه ناروخراهان ناگرگ زا رطخ ،نیباکهلت زا سیئر نامزاس یسرزاب لک روشک تساوخرد کمک ؛دنک هکارچ ییاهکمک هک زا نلاوئسم لخاد ناتسا هتساوخ و ییاههمان هک اضما و لاسرا ،هدش نونکات هجیتن هدادن .تسا

ندرکهدایپ یاهحرط هطباضیب یاهعسوت رادشه .دناهداد

داوف ،داژنمتاح سانــشراک دــشرا یرادــلگنج و عبانم یعیبط هرابرد نیرتمهم لیلاد هدــشحرطم رد تفلاخم اب رارقتــسا نیباکهلت رد لگنج ناروخراهان هب هعماج« »ایوپ :دیوگیم ناتسبات« 93 یاهعلاطم رد بلاق هماننایاپ دشرا اب یسررب«ناونع یرادیاپ رهش ناگرگ اب شور یاپدر »یکیژولوکا ماجنا .دش نیا هعلاطم ناــشن داد هک ،ناگرگ مینوكي ربارب عبانم یتسیز زا نیا عبانم هدافتسا ؛دنکیم ینعی مینوكي ربارب رادقم یرسک یتخانشموب و یکیژولوکا ؛دراد هجیتنرد نوچ ام شیب زا تیفرظ یتسیز هقطنم یراذگراب مینکیم سپ هعسوت ام رد نآ هدودحم رادیاپان تسا و انیقی ثعاب زورب تلاضعم یدج یارب رهش و یتح ناتسا دهاوخ .دش اب نیا ،همدقم رد یاهقطنم دننام ناروخراهان هک زا کراپ یعیبط هب کراپ یرهش شلیدبت ،میاهدرک لااح میهاوخیم یاهزاس ثادحا مینک هک یاهراشف یرتنیگنس ار هب هقطنم لیمحت دهاوخ ».درک داژنمتاح رد همادا «:دیوگیم هب نامگ ام حرط نیباکهلت ناگرگ دقاف تاعلاطم یجنسناکما ینف-یداصتقا و نینچمه یبایناکمتا­علاطم ینف-یملع قباطم اب تاعلاطم« شیامآ »نیمزرس .تسا یارب هنومن ثحب شنار و شیاسرف کاخ رد یاهقطنم هک دروم یارجا یاهحرط یرادربهرهب زا یرس تشه ترایز هدوب و شنار هتشاد تسا و تاسیسأت و تامدخ نیباکهلت رارق تــسا زا نامه هداج روبع ،دنک هچ دهاوخ ؟دــش رد هچباتک یرس تشه ترایز مه هدمآ تسا هک رد« نآ هقطنم هب لیلد ،یکیژولوردی­ه ود هنماد قتشم هب هناخدور ،ترایز دیاب اب نیرتمک تلاخد و تیاعر لئاــسم ینف تروص .دریگب نــینچمه یثحابم دننام راب ،یکیفارت یگدولآ یتوص و هلابز دنناوتیم تلاکشم رایسب یدج ار یارب یاهلگنج ناروخراهان داجیا ».دننک

نیا سانــشراک دــشرا یرادــلگنج دــیکأت :دنکیم یجنــسناکم­ا« یداــصتقا حرط زین یکی رــگید زا لیلاد تفلاخم تسام هک اب هجوت هب دوبن رظنمفلاتخا و یاهتوافت ییاوهوبآ رد هقطنم رظندم یارب ،نیباکهلت زا یاهتیباذج نآ یارــب هدننیب زا لااب .دــهاکیم نیا حرط طقف هقطنم و اهلگنج ار یمخز دنکیم و رد رخآ دعب زا دنچ لاس دننام نیباکهلت دوربآکمن هب یهدنایز ».دسریم

داژــنمتاح رد همادا اب نایب هکنیا ناوتیم نیباکهلت ار رد یاهناکم یرگید هب زج یاهلگنج ساــسح ناروخراهان ثادــحا ،درک :دیوگیم هکروطنامه« رد نحص اروــش مه ،متفگ ناوتیم نیا حرــط ار رد ییاهناکم رگید لثم هپت« »چیپرازه داجیا .درک یاههنیزگ یرگید زین تسه هک ناوتیم هلمجزا هب هعلق« »ناروم ای ماما« هداز »وگنر هراشا ».درک

رد نیمه ،رادوریگ ناــسانشرا­ک کاخ زین یاهرادــشه یدج هرابرد ندوببسانما­ن نیا هقطنم یارب ثادحا نیباکهلت .دنداد اهنآ دنتفگیم ناکم هدشباختنا یارب نیباکهلت ناگرگ دناوتیم رایسب نیرفآرطخ هدوب و یتسس کاخ هقطنم ،هژورپ نودب یبایزرا ینف دناوتیم تارطخ یدج و لباقریغ یناربج ار یارب ینمیا مدرم و تایح یعیبط نآ هب راب .دروآ داژنمتاح رد هرابنیا :دیوگیم ،یرجم« نودب ماجنا یبایزرا ینف زا لیبق ،ناگرگ مینوكي ربارب عبانم یتسیز زا نیا عبانم هدافتسا ؛دنکیم ینعی مینوكي ربارب رادقم یرسک یتخانشموب و یکیژولوکا ؛دراد هجیتنرد نوچ ام شیب زا تیفرظ یتسیز هقطنم یراذگراب مینکیم سپ هعسوت ام رد نآ هدودحم رادیاپان تسا و انیقی ثعاب زورب تلاضعم یدج یارب رهش و یتح ناتسا دهاوخ دش

رصان ،یسدقم سیئر یاروــش یلاع لگنج و عترم زین :تفگ مرطاخ« تــسه دنچ لاــس شیپ یتقو حرط ار هب یرادرهش هلاحا تیریدم ،دندرک داهنشیپ نیباکهلت ار ؛تشاد اما نوچ هارمه عطق تخرد ،دوب تفلاخم .دش دعب اهنآ ریسم یدیدج ار داهنشیپ دنداد و اعدا دندرک نیا ریسم نودب عطق تخرد تسا هک ام مه میتفگ رگا یحرط ،دنراد هئارا دننک هک زونه هئارا .دناهدرکن یحرط دننام نیباکهلت دیاب تاعلاطم لماک هتشاد دشاب و رد یاروش لگنج و عترم یسررب دوش ات نامزاس اهلگنج ملاعا تفلاخم ای تقفاوم .دنک ات نیا هظحل زونه کیچیه زا نیا لعف و تلااعفنا ماجنا هدشن ».تسا

وا هدزتفگش زا هکنیا هنوگچ همهنیا رد هرابنیا هیشاح داجیا هدش و ندشمامت زوجم نآ زین ملاعا ،هدش :تفگ نم« مه زا ندناوخ رابخا نیباکهلت ناگرگ بجعتم ؛مدــش حرط نیباکهلت نوچ حرط نلاک و يگرزب بوــسحم ،دوشیم رد دح ناتــسا تــسین هک باوج دهدب و دیاب رد یاروش یلاع لگنج هرابرد نآ میمصت هتفرگ .دوــش رگا رد یاروش یلاع بیوصت ،دوش ام یراکناهنپ میرادن و نآ ار ملاعا .مینکیم اما ات زورما نینچ یتقفاوم هداد هدشن اریز اساسا زونه یحرط هب ام هئارا هدشن ».تسا مرکادخ ،یللاج سیئر نامزاس ،اهلگنج عتارم و یرادزیخبآ روشک زین «:تفگ هب یاروش یلاع ماهتفگ هک هرابرد نیباکهلت ناگرگ یسررب قیقد هتشاد دشاب و رگا اجنآ هب ره یلکش یاراد ثحب شنار ای بیرخت لگنج ،تسا زوجم هداد .دوشن یاروــش یلاع کی راب نیا حرط ار یسررب هدرک و ررقم دــش لماوع رثؤم رد بیرخت تقدهب رد یاروش یلاع یسررب دوش و رگا لکشم هتشاد ،دشاب فقوتم ».مینک وا رد شنکاو هب هکنیا یرادرهش نامز ینزگنلک ار »یدوزهب« ملاعا ،هدرک :تفگ گنلک« مه ،دننزب میراذگیمن راک همادا دبای و ات تقفاوم یاروــش یلاع لگنج و عترم هک نیرتلااب عجرم یقوقح و یــسانشراک نامزاــس ،اهلگنج عتارم و یرادزیخبآ تسا ،دشابن هزاجا یارجا چیه یاهژورپ رد لگنج هداد ».دوشیمن

یدوبان یاهلگنج یناتساب یناکریه ناروخراهان

هژاو یاهلگنج یناکریه هب نامه نازیم هک یارب یخرب تیمها دراد و دایز رارکت ،دوشیم یارب یخرب ناریدم ناتسا ناتسلگ هتخانشان .تسا دیاش یارب نیمه تسا هک رد هس ههد هتشذگ رد ره یراک یاپ یاهلگنج یناکریه ار هب نایم .دناهدیشک رهــش ،یزاب یاهلته گنراگنر و یاهناروتسر ،گرزــب هزوم و لااح .نیباکهلت اــهنیا همه رد یلاح ماجنا دریگیم هک ناسانشراک طیحم تسیز اهراب زا تیمها نیا اهلگنج یارب تایح هقطنم و یاهبیسآ یدج اهنآ رد رثا رارق ،تفرگ رد هتیمک« ینف رتفد اههاگهریخذ و یاهکراپ »یلگنج هعلاطم دوــش و رگا هتفریذپ ،دش هزات هب یاروش« یلاع »لگنج دورب و رد اجنآ دیاب لئاسم ینف نآ دروم یسررب قیقد رارق .دریگب رگا نیا ریسم یط دوشب و تیاهنرد خساپ تبثم ،دریگب تقونآ دناوتیم ییارجا ».دوشب

نواعم روما لگنج نامزاــس اهلگنج و عتارم روشک رد خساپ هب نیا شسرپ هک ایآ یارب هژورپ نیباکهلت ناگرگ نیا ریسم یط هدش ای ؟هن :تفگ ات« نیا هظحل هک نم رد تمدخ امش متــسه و ملاعتسا ،ماهتــشاد نینچ یدراوم هب رتفد یراکلگنج و اهکراپ و یاههاگهریخ­ذ یلگنج لاسرا هدشن .تسا هنوگنیا تسین اب ره یاهتساوخ هک یخرب دنراد و ره یناکم ار هک یارب یاهژورپ حرطم ،دننک تقفاوم .دوش دنچره تسایس ینامزاس ام رب نیا تسا هک مدرم ام رد یاههصرع عبانم یعیبط اب لقادح ،بیرخت رثکادح هرهب ار ».دنربب

تخبون هرابرد یناکم هک یرادرهش ناگرگ دیوگیم طسوت نلاوئــسم نامزاس اهلگنج دیدزاب ،هدــش :تفگ ام« چیه یتقفاوم اب عوضوم ؛میاهتــشاد­ن هکلب سپ زا دیدزاب زا ناکم یداهنشیپ یرجم نیباکهلت ناگرگ رد لگنج ،ناروخراهان ییاهطرــش ار هــب ناگدنهدتــ­ساوخرد میاهداد هک زونه یحیضوت دناهدادن و هزات دعب زا هکنیا خــساپ دنهدب زین دیاب خــساپ اهنآ یسررب .دوش دیدزاب و هئارا ،داهنشیپ هب یانعم شریذپ و تقفاوم اب حرط تــسین و دیاب خساپ اهنآ یسررب دوــش نوچ لگنج رد ره یاج ناریا کی هیامرس یلم تسا و یتح قلعتم هب مامت نانکاــس نیمز .تسا ام میفظوم اب هجوت هب تارییغت یمیلقا هک مامت روشک ام ار دیدهت دنکیم و ثحابم یلصا تکلمم هك تیریدم نارحب و لئاسم تسیز یطیحم تــسا و نامزاس اهلگنج هك تیلوئسم یشخب زا تینما یتسیز روشک ينعي نیرتیلصا هخاشریز تینما یلم ار رب هدهع ،دراد نیا لوق ار هب مدرم زیزع میهد هک زا عبانم یلم تظافح ».مینک

تخبون دیکأت :درک اب« هجوت هب طیارــش ینارحب ناتسا ناتسلگ هک مه اهدرگزیر نآ ار دیدهت دننکیم و مه ،یبآمک خساپ نینچ ییاهتــساو­خرد هب نیا اهیگداــس هدوبن و طورشم هب ماجنا تاعلاطم یدج .تسا لاس هتشذگ نازیم ترارح رد ناتــسبات رد یاههصرع یلگنج ناتسلگ هب 47 هجرد دارگیتناــ­س .دیسر رب نیا ساسا متسیسوکا یلگنج ناتسلگ رایسب هدننکش تسا و تبقارم زا نآ یارب نامزاس ام و یتح مامت داحآ مدرم و نلاوئسم ناتسا ناتسلگ هفیظو ؛تــسا نانچمه هک ماقم مظعم یربهر زین همهنیا دیکأت هدرک و روتسد دناهداد هک دیابن تشاذگ هب هناهب یرگشدرگ لگنج بیسآ ».دنیبب

وا :تفگ یلوتم« ام ؛میتــسه روــطچ نامدوخ زا زوجم هدــشهداد ربخ »؟میرادن و رد خــساپ هب نیا لاؤس هک رگا یرادرهش ناگرگ دهاوخب گنلک هژورپ ار لبق زا ذخا زوجم ییاهن رب نیمز ،دنزب نامزاس اب اهنآ دروخرب دهاوخ درک ای ،هن :تفگ اعطق« هدنیامن ام رد ناتسا هک هرادا لک عبانم یعیبط ناتسا ناتسلگ ،تــسا انوناق نینچ یاهزاجا ار هب یرادرهش ناگرگ ».دهدیمن

رد 25 95هامدنفسا نیپمک نافلاخم نیباکهلت رد لگنج ناروخراهان ناگرگ لیکشت دش و رد نامه ود زور ،تسخن کیدزن هب ود رازه یاضما یتنرتنیا یروآدرگ .دش نیا نیپمک اب لاسرا یاهمان باطخ هب سیئر نامزاس یسرزاب لک روشک و تبث نآ رد هناخریبد نیا ،نامزاس زا وا تساوخ ات هب هلئسم یگدیسر دنک

تفلاخم یاهنمجنا داهنمدرم

بلغا یاهنمجنا طیحم یتسیز ناتسلگ اب ناکم نیا هژورپ فلاخم دنتــسه و اهراب زین نآ ار ملاعا .دناهدرک ورــسخیک ،ینادزی هدنیامن نمجنا نادرونهوک ناریا رد هرابنیا هتفگ ییامناج«:تسا هژورپ نیباکهلت ناگرگ دروم ضارتعا تسام و ناکم نآ تامدص یریذپاننار­بج ار هب یاهلگنج یناکریه نویلیمدنچ هلاس ناریا دراو .دنکیم ام اب لصا نیباکهلت یلکــشم میرادن و دوشیم نآ ار رد طاقن رگید لثم ”چیپرازه“ارجا .»درک وا روآدای :دوشیم ربهولاع« تارطاخم تسیز یطیحم لثم بیرخت لگنج و هیلخت هلابز نارگــشدرگ رد ،نآ نآ ناکم یتح زا رظن یداصتقا مه یارب راذگهیامرس یهددوس ؛درادن هکارچ بطاخم زادنامشچ یصاخ ار دناوتیمن .دنیبب رگم هکنیا یاهتنا ریسم هب تشد و ایرد دسرب هک اجنآ .»تسین ینادزی دیکأت :دنکیم نلاا« نیباکهلت دوربآکمن مه هک همهنیا هقباــس دراد و رد یلااب ایرد ثادحا ،هدش هب یهدررض هدیــسر و راذگهیامرـ­ـس نیا ار ملاعا زین ،هدرک لااح ام میهاوخیم هب تمیق نتفرتسدزا نیرتمهم یاهلگنج هقطنم نیا حرط هدنایز ار رد اجنآ ارجا »؟مینک نیا لاعف طیحم تسیز لیس هلاــسهمه ناتسلگ ار اهنت یکی زا جیاتن یشارتلگنج رد تسدلااب رکذ دنکیم هک یگدنز مدرم ناتــسا ار اب تلاکــشم یدج هجاوم هدرک .تسا ینادزی زا نلاوئسم ناتسا اضاقت دنکیم هک اب یرکفمه اب ناسانشراک عبانم ،یعیبط طیحم تسیز و یاهلکشت داهنمدرم یاههنیزگ نیزگیاج ار یارب نیباکهلت ناگرگ ادیپ .دننک

ینیپمک اب راهچ رازه اضما

دعب زا نیا همه وهایه نوماریپ نیباکهلت و سپ زا هکنیا نادنورهش ناگرگ و نلااعف طیحم تسیز هب یخرب نلاوئسم ناتسا یراگنهمان و تساوخرد ییاجهباج هژورپ ار ،دندرک میمصت دنتفرگ ات اب یزادناهار کی شیوپ یلم یارب تفلاخم اب ،نیباکهلت زا یاهنامزاس یتراظن یروشک کمک .دنهاوخب رب نیا ساسا رد 25 هامدنفسا 95 نیپمک نافلاخم نیباکهلت رد لگنج ناروخراهان ناگرگ لیکــشت دش و رد نامه ود زور ،تسخن کیدزن هب ود رازه یاضما یتنرتنیا یروآدرگ .دش نیا نیپمک اب لاسرا یاهمان باطخ هب سیئر نامزاس یسرزاب لک روشک و تبث نآ رد هناخریبد نیا ،نامزاس زا وا تساوخ ات هب هلئسم یگدیسر .دنک ینیپمک هک یرایسب زا ناریدم و نلاوئسم و دیتاسا گرزب روشک رد هزوح طیحم تسیز و عبانم ،یعیبط یسانشهعماج و ،هفسلف ،یقیسوم ،رتائت تایبدا و خیرات هب نآ .دنتسویپ

دیاــش ناوتب نیپمک نافلاخم نــیباکهلت رد لگنج ناروخراهان ار زا نیا رظن درفهبرصحنم .تــسناد یشیوپ هک روسفورپ یلع ،یشکخی رتکد لیعامسا مرهک و دمحم شیورد ار رد رانک داوجدیس ییابطابط و ناسحا یتعیرش رارق .داد نیا دــناوتیم رگزاغآ لصف یدیدج زا تابلاطم طیحم یتسیز نایناریا دشاب هب طرش هکنآ زیچهمه ار یادف هعسوت رادیاپان و هنلاوجع !مینکن

هب کی راتکه نیمز جایتحا تسا هک تاسیسأت ینف حرط نــیباکهلت ار .دننزب شگنیکراپ ار اجک دیهاوخیم فیرعت ؟دینک یاهصرع هک هاگتسیا نیباکهلت لاغشا ،دنکیم هب نیا یگداس .تسین لکد ار اجک ؟دنراذگیم لکد کی میرح مه .دراد یاههیاپ ینوتب ار لاثم دوشیمن ود رتم رد رظن .تفرگ عقاورد کی بیرخت و لاغشا حطس ینیمز دراد هک لباقریغ رواب .تسا گنیکراپ مه یم .دهاوخ حطس لگنج و اهنیمز یروطنیمه لاغشا ».دوشیم

هلابز و یزوسشتآ لگنج

یکی زا نیرتمهم یاهبیسآ لباق ،ینیبشیپ یزوسشتآ لگنج طسوت ینارگشدرگ تسا هک اب نیباکهلت لااب دنوریم و نکمم تسا رد لگنج یشدرگ مه هتشاد .دنشاب یکیبرد رد هرابنیا :دیوگیم امش« کی یتیعمج ار هک لابق یگداسهب تسناوتیمن لااب ،دورب اب نیباکهلت دیربیم و رد لگنج رارق .دــیهدیم ایآ دیناوتیم نیا تــیعمج ار تیریدم ؟دینک یاههلابز نیا تیعمج هچ ؟دوــشیم دینیبب یاهلگنج رسمار و دوربآکمن رد فارطا نیباکهلت هنوگچ هب ینادهلابز لیدبت .دناهدــش ثــحب یزوــسشتآ ار هنوگچ تیریدم ؟دینکیم ناتسبات و زییاپ هک یاهگرب کشخ ناتخرد لثم توراب دوشیم و ام نیمه نلاا رد یاجیاج یاهلگنج رد سرتسد نادنورهش رد لامش روشک و ناتسا ناتسلگ نیا لضعم ار .میراد دیناوتیم نیا هلئسم ار لرتنک ؟دینک نلاا هب رطاخ روبع کی هداج زا طسو کراپ یلم ناتسلگ هک لگنج ار رد سرتسد نارفاسم یروبع رارق ،هداد هلاسهمه لضعم شتآ ار میراد و نارازه راتکه لگنج رتسکاخ دوشیم و اب دوجو هبوصم هــس ،تلود زونه میاهتسناوت­ن هداج ار نوریب کراپ یلم ؛مــیربب لااح زاب مییایب رد لد لگنج نیباکهلت ؟مینزب ایآ نیا یقطنم و یملع »؟تــسا نیا وضع تئیه یملع هاگــشناد دازآ تیاهنرد داهنشیپ دنکیم هک رواشم نیباکهلت ناگرگ کی شرازگ لصفم «GIS» و ساــسارب یاهرتماراپ یملع دروم دییات مامت ناسانشراک دهدب و دیوگب مادک هطقن هب درد نیا راک .دروخیم دعب دوــشیم یور نآ طاقن تبحص یملع و یسانشراک .درک وا نینچمه دیکأت دنکیم ناتسلگ یکی زا ود ناتسا روشک تسا هک تاعلاطم« شیامآ »نیمزرس نآ هیهت و هدامآ هدش و قبط نوناق دیاب رد نینچ یدراوم زا نآ هدافتسا .دوش وا «:دیوگیم اب هدافتسا زا شیامآ نیمزرس دوشیم یتحارهب یبایناکم ره حرط و یاهژورپ ار ماجنا داد و اساسا نیا تاعلاطم یارب نیمه تسا و منادیمن ارچ زا نآ هدافتسا دننکیمن و همه اهحرط ار رد کی هطقن نآ مه ناروخراهان زوجم ».دنهدیم ثحب یمهم لثم کیناکم ،کاخ رارصا رب یارجا نیا حرط .دراد یارــب لمحت نزو ،اههیاپ هجوچیههب ناوتیمن نودب هعلاطم اب نیا حرط تقفاوم ؛درک هکلب دیاب جیاتن ینف لثم تاعلاطم کاخ دوجو هتشاد ».دشاب

یناتسا اب نارحب يبآ

ساسارب ياههشقن يدنبهنهپ يلاسكشخ يسانشاوه رد حطس ود ناتسا ناتسلگ هك طسوت زكرم« يلم يلاسكشخ و تــيريدم »نارحب رد هامدادرم ١٣٩٤ هب پاچ هديــسر ،تسا ناتسا ناتسلگ رد هس هطقن دابآيلع« ،»لوتك قآ« »لاق و »نمكرتردنب« رد طيارش يلاسكشخ رايسب ديدش و رد يخرب طاقن زين رد تیعضو طسوتم يبآ هب رس .دربيم زا يوس رگيد هشقن يدنبهقبط ياهناتسا روشك ساسارب صخاش شياپ عبانم بآ يط هامرهم ات هامنيدرورف رد لاس يبآ ‪٩٣ -٩٤‬ هك طــسوت رتفد« تاعلاطم هياپ عبانم »بآ هيهت و رشتنم هدش و راهچ تيعضو دوبمك« ،»يبآ شنت« ديدش ،»يبآ شنت« »يبآ و لباق« »لمحت ار نييعت هدرك ،تسا ناتسلگ ار راچد دوبمك بآ ينعي نيرتميخو تيعضو و زارتمه اب ياهناتسا ،رهشوب ،سراف ناگزمره صخشم هدرك .تسا

زا یوس ،رگید تساهلاس هک اهناتسبات ییاههلحم زا ،ناگرگ یدنبهریج بآ و دوبمک نآ ار هبرجت دننکیم و رگا اهرکنات و اهپمپ رد یلااب یاهعمتجم ینوکسم و لزانم نادنورهش بصن ،دشیمن اسبهچ دادعت یتیعمج هک یبآمک ار سمل ،دندرکیم دنچ ربارب زورما .دوب

ناسانشراک دیکأت دننکیم رد نینچ یطیارش ره هنوگ یهجوتیب هب یاهلگنج یــناکریه هک هدننکنیمأت بآ اهرهش و یتح یاهناتسا نوماریپ دوخ ،دنتسه دناوتیم بجوم رتمیخو ندــش لضعم یبآیب رد ناتــسا .دشاب یناتــسلگ هک مه شیاهلگنج رد رطخ شهاک شراب و تبوطر رارق ،دراد مه شکاخ رد ضرعم شیاسرف تسا و مه یزرواشک لغش شخب یگرزب زا شنامدرم .تسا

اــما اهیلیخ رب نــیا دنرواب بــلغا ییاهحرط هک رد ناروخراهان و راولب نآ ارجا ،دوشیم اب فده عافتنا صاخشا رد نآ هقطنم .تــسا کدزم ،یکیبرد ارتکد و رگشهوژپ طیحم تــسیز هب هــعماج« »ایوپ :دیوگیم لاکــشا« زا حرط عماج یرهش تسا هک لاسدنچ شیپ نودب تارظن یسانشراک و طسوت رواشم صصختمریغ رد هزوح لگنج و طیحم تسیز هیهت هدش ات ریز راشبآ ترایز ار رد لخاد میرح یرهش ناگرگ .دندروآ ثحب نیباکهلت رد ناگرگ کی شیامن دنــسپمدرم .تسا رگا نیمه یعبانم ار هک ،میراد ظــفح ،دننک رازه ربارب هنوگنیا اــهحرط و اههژورپ شزرا ؛دراد یلو نوچ ظفح عبانم یعیبط یزیچ تسین هک ناوتب ناونعهب درکلمع هیارا ،داد یسک هب نآ یتیمها ».دهدیمن

نیا وضع تئیه یملع هاگــشناد دازآ یملاسا رد همادا :دیوگیم نیباکهلت« طقف کی هاگتــسیا و دنچ ات نیباک تــسین هک دنیوگیم اهنت 6 تخرد عطق دوــشیم ای رد رادقم یصخــشم زا لگنج اضف لاغشا .دنکیم نیباکهلت طقف کی هاگتــسیا 50 ای 100 رتم یعبرم .تسین لقادح

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.