یریذپتیلوئ­سمتیوقت یعمج اب یناسردادما یمدرم

مدرم رد نامز عوقو نارحب هچ یشقن ربهدهع ؟دنراد

Jameh Pouya - - یعامتجا طیحم تسیز - نیما لوش یناجریس

لمع ،دننک دیاب زا یاهویش یارب نیا راک هرهب ؟دنربب ایآ دیاب زا لدــم یصاخ یوریپ دننک ای هکنیا رــه سک ره یراک زا شتــسد دمآرب ماجنا ؟دهد اهنیا ییاهشــسرپ تــسا هک کمایس دنز ،یوضر وضع هریدمتئیه نمجنا یسانشهعماج ناریا ناشیارب ییاهخساپ نشور .دراد وا رد ادتبا دیکأت دنکیم هک نادنورهش رد ربارب عوقو یثداوح دننام لیس و یزوسشتآ و هلزلز تیلوئــسم یعامتجا دنراد و دیاب هب ناشتیلوئسم لمع دننک و یارب نآ لدم صخــشم داهنشیپ .دهدیم دنز یوضر دعب زا هلزلز مب یارب یتدم ینلاوط رد نیا رهش تیلاعف یشهوژپ و یــشزومآ ماجنا هداد تسا و زا نیمه ور ساسارب نآ تایبرجت :دیوگیم نیرتهب« لدم ققحت یریذپتیلوئ­سم نادنورهش لیکشت تاعامتجا یلحم رد حطس یاههلحم کی رهش .تسا مدوصقم زا هلحم ینتبم رب فیرعت یرادرهش ؛تسین هکلب روظنم هلحم هب یانعم یلماعت نآ تسا هک دارفا رگیدکی ار تروصهب هرهچهبهرهچ .دنسانشیم رگا زا لبق نیا اهعامتجا رد اههلحم لکش دنریگب و شزومآ هلباقم اب نارحب ار ،دننیبب رد نامز عوقو نارحب دنناوتیم یتحارهب میسقت تیلوئسم دننک و هب نارگید کمک .دننک یارب لیکــشت نینچ ییاههورگ ام دنمزاین یاهشزومآ یدنورهش میتسه ات نادنورهش دنمناوت و هاگآ دــنناوتب تروــصهب حیحص یناــسرداد­ما ».دننک نیا سانــشهعما­ج هرابرد شقن تلود رد یناسردادما یهاگدید تواــفتم :دراد نم« هدیقع مراد ًاــساسا تلود هب یانعم ماع نآ رد عقاوم یاهنارحب گرزب ناوتان ؛تسا شلاثم مه نامه هلزلز مب ؛تــسا سپ دیابن زیچهمه ار زا تلود راظتنا هتشاد میشاب و تکراــشم مدرم ار عونمم ای فیعضت .مینک هب رظن نم رگا مدرم زا لبق شزومآ هدید دنــشاب و ناشیاههورگ رد اهرهش لکش هتفرگ ،دشاب بتارمهب یناسردادما یرتتیفیکاب ماجنا ».دنهدیم نیا سانشهعماج دیکأت دنکیم هک رد نامز عوقو نارحب یاهلکشت یفنص مه دنناوتیم شقن یرثؤم افیا :دننک ییاههورگ« دننام هعماج ،ناملعم ،فانصا نایهاگشناد و لاثما اهنیا هب لیلد نآ رابتعا یعامتجا هک رد هعماج ،دنراد یتحارهب ناوت جیسب اهورین و تاناکما ار دنراد و ام دیاب هزاجا میهد اهنآ یاهلکشت یعقاو و یفنص ناشدوخ ار هتشاد .دنشاب نیا اهلکــشت دنناوتیم رد عقاوم نارحب رد لمع تیلوئسم یعامتجا ورشیپ ».دنشاب مدرم یتیلوئسم یارب یناسردادما ؟دنراد رگا مدرم نینچ یتیلوئسم ،دنراد هنوگچ دنناوتیم هب نآ لمع ؟دننک نیسح ،مدقمیعیفر لاعف یاهلکشت داهنمدرم هدیقع دراد تکراشم مدرم رد یناــسرداد­ما یلبنت تــلود و یاهداهن یاهفرح یناسردادما ار هب لابند .دراد یو :دیوگیم رد ناریا یاهداهن یاهفرح یناسردادما اب یاهدرادنات­سا یللملانیب میرادن و رتهب تسا نامزاس دادما و تاجن هب تمس یزاسدرادنا­تسا شدوخ تکرح .دنک ام دیاب کی نامزاس دادما و تاجن یاهفرح رد روشک هتشاد میشاب هک ناونعهب یداهن یمومع تیلاعف دنک و یلیخ ریگرد یــسارکورب یرادا مه .دشابن مدقمیعیفر لاحنیعرد دقتعم تسا هک یرایمه یمدرم ًافرص رد بلاق یاهلکشت داهنمدرم دیفم .تسا

یریذپتیلوئ­سم ،مدرم هیامرس یعامتجا تسا

للهاناما ،مدقمییارق ،سانشهعماج هب تکراشم یعمج هاگن یرگید .دراد هب هتفگ یو هاگره رد نامز عوقو نارحب مدرم تبــسن هب عوقو نآ تیساسح ناشن دنهد و یارب کمک ،دنباتشب هدنهدناــش­ن یگتسبمه یعامتجا و یریذپتیلوئ­ــسم یعمج رد هعماج .تسا مدقمییارق :دیوگیم هتبلا« نیا ساــسحا یگتسبمه رد یاهرهش کچوک رتشیب ؛تسا اما روطهب یلک نیا هصیصخ یگنهرف هعماج تسام هک رد نامز اهنارحب و تلاکشم هب کمک رگیدکی دنیایب و ام دیاب نیا ار تیوقت ؛مینک اریز یکی زا عاونا یاههیامرس یعامتجا ».تسا هب هتفگ مدقمییارق نینچ یتکراشم یارب هعماج یمایپ مه هب هارمه :دراد یاهمدآ« هدیدتراسخ ساسحا دننکیمن اهنت دنتسه و یدمایپ رتدیفم زا نیا میرادن هک یاهمدآ هدزتبیصم ساــسحا ییاهنت ».دننکن یسانشهعماج­داتسا هاگشناد یمزراوخ نیا عون اهیناسرکمک ار بجوم ندشریذپانت­یلوئسم تلود :دنادیمن ام« ود هتسد یراکددم هتفاینامزا­س و یراکددم هتفایننامز­اــس .میراد تکراــشم مدرم لدم یراکددم هتفایننامز­اــس تسا و تکراــشم تلود لدم یراکددم .هتفاینامزا­س رارق تسین نیا ود رگیدکی ار یفن ؛دننک سپ دیابن یارب ندرککمک مدرم طرش نییعت ».مینک

تیوقت یریذپتیلوئ­سم اب لیکشت یاهعامتجا یلحم

مدرم یقاتشم هک دنهاوخیم هب تیلوئسم ناشیعامتجا

مدرم یاهرهــش رهشرذآ و ریــشبجع 25 نیدرورف هام 1396 ار زا دای ؛دنربیمن یزور هک یلیس رگناریو هب ناشهناخ تخات و بجوم نتخابناج یدادعت زا نادنورهــش .دش نیا لیس رد یاهناتــسا ناجیابرذآ یقرش و یبرغ و ناردنزام و ناتسدرک یاهتراــسخ یدایز اجرب .تشاذگ ٤٢ رفن رب رثا نیا هثداح هتشک .دندش نیرتشیب رامآ تافلت مه قلعتم هب یاهناتسرهش ریشبجع و رهشرذآ .دوب سپ زا عوقو نیا لیس یاهورین للاه ،رمحا یاهورین شترا و یاهنامزاس یدادما رگید هب کمک ناگدزلیس .دنتفر هویش یناسردادما یاهورین یدادما ینادقتنم مه .دراد رتشیب نادقتنم یاهنایرج یسایس بیقر تلود دنتسه هک رد ناشیاههناس­ر رب یراکمک تلود رد یگدیسر هب قطانم هدزلیس دیکأت .دننکیم نیا دیکأت رد یلاح تروص تفرگ هک رد نیلوا ،مادقا یتئیه هب یگدنیامن زا تلود هب قطانم هدزلیس هتفر دندوب ات رب یناسردادما تراظن دننک و سپ زا نآ نــسح یناحور مه هبنشراهچ هتشذگ هب ناتسا ناجیابرذآ یقرش رفس درک و زا نیا قطانم دیدزاب .درک لااح سپ زا دنچ زور ناوتیم زا داعبا یرگید مه هب نیا هثداح و یثداوح زا نیا تسد .تسیرگن

تکراشم یمدرم یرآ ای ؟ریخ

رد لاس 82 یتقو هلزلز مب خر داد هرابکیهب یجوم لکش تفرگ هک رد رسارس روــشک یاههورگ یددعتم تروصهب شوجدوخ یارب ناگدزهلزلز یاهکمک یدقن و یدقنریغ یروآعــمج دندرکیم و یاههورگ یددــعتم زا مدرم مه هنابلطواد یهار مب دندــش ات رد یناــسرداد­ما تکراــشم .دــننک مجح نیا اهراک ردقنآ دایز دوب هک ًاضعب رد دنیآرف یناسردادما للاخا و یمظنیب مه داجیا .درکیم دنچ لاس لــبق رد نامز عوقو هلزلز ناقزرو مه یاههورگ یددعتم زا مدرم ششوک دندرک هب ناگدزهلزلز یناسرکمک .دننک اما ،»یلع« یکی زا نلااعف یعامتجا نکاــس زیربت هب راگنربخ هعماج« »ایوپ :تفگ رد یارجام عوقو لیس ریخا اهکمک و یاهتکراشم یمدرم تبسن هب دراوم هباشم رتمک هدوب .تسا غراف زا هکنیا تیاور دنورهش یزیربت ردقچ قیقد ،تسا دیاب مینیبب هک رد نامز عوقو نینچ یثداوح زج داهن تلود ایآ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.