نیناوق تعیبط ار میاهدیدن

یسررب لیلاد لیس رابگرم رد لامش برغ روشک

Jameh Pouya - - یعامتجا تسیزطیحم - ههلا یوسوم

هــشیمه سکچیه هب نآ یهجوت .درکن یلع یدارمریپ هب اههناــسر :تفگ دوجو« غلاب 2رب نویلیم ماد دازام رب تیفرظ عتارم ناجیابرذآ یبرغ رد رانک یارچ سردوز زا یوــس یخرب نارادماد ،ناتسا راشف یفعاضم رب عتارم ینغ ناتــسا دراو هدرک و گنز رادشه بیرخت نیا عبانم یعیبط شزرااب ار هب ادص هدروآرد ».تسا

وا ماد دازام رد عتارم ار یکی زا تلاکــشم یــساسا عتارم ناجیابرذآ یبرغ ناونع درک و :تفگ نونکامه« شیب زا راهچ نویلیم و 500 رازه دحاو یماد هتسباو هب عتارم دوجو دراد و نیا رد یلاح تسا هک تیفرظ یماد عتارم ود نویلیم و 500 رازه دحاو ».تسا

نینچمه رتشیپ لضفلاوبا ،یروای لکریدم رتفد روما عتارم نامزاــس ،اهلگنج عتارم و یرادزیخبآ روشک ملاعا :درک تیفرظ« زاجم یارــچ ماد رد ناریا شــیب زا 37 دحاو یماد ؛تسا اما نونکا شیب زا ود ربارب نیا تیفرظ زا عتارم روــشک هدافتسا .دوــشیم وا :تفگ رضاحلاحرد شیب زا 75 نویلیم دحاو یماد رد عتارم ناریا ارچ دننکیم و تــشیعم 996 رازه راوناخ هک نوزــفا رب جنپ نویلیم رفن ار لیکشت ،دهدیم زا عتارم روشک نیمأت دوشیم هک نیا رامآ هدننکنارگن .تــسا حطس عتارم روــشک ناریا 84 نویلیم و 600 رازه راتکه تسا هک حرط یرادعترم رد 14 نویلیم راتکه زا نیا عتارم ماجنا هدــش و یارب 33 نویلیم راتکه رگید نیا حرط رد تسد هیهت ».تسا

یواکندعم هطباضیب

نیمهدجه زور زا هامنیدرورف لاــس 94 دوب هک نیسح ،یتاجن سیئر نامزاس ،تعنص ندعم و تراجت ناجیابرذآ یقرــش ملاعا درک لضاف زاربا .دش سیئر قباس هاگشناد طیحم تــسیز روــشک یارب«:تفگ ام ناسانشراک طــیحم تــسیز رتکاندرد نیا تــسا هک تــساهلاس زورب نیا تاــقافتا ار ینیبشیپ میاهدرک و هزورما مه میدقتعم زونه نیرتدب اهویرانس خر هدادن ».تسا

یارچ شیب زا تیفرظ ماد رد عتارم

زا رتکد نموه ،شخبناور صصختم عبانم یعیبط و یارتکد یژولوکا ،لگنج یاهتلع لیــس ریخا 4 ناتسا لامــش برغ ناریا ار .میدیسرپ وا یکی زا نیرتمهم لماوع ار یارچ شیب زا تیفرظ ماد رد عتارم و قطانم یعیبط درمشرب و هب هعماج« »ایوپ یتقو«:تفگ شیب زا ناوت نیمزرــس ماد ار هب قطانم میربیم ات ارچ ،دــننک نیمز تخل و شــشوپ یهایگ فیعض ؛دوــشیم نیمه ثعاب دوشیم کی ناراب هداس هب بلایس لیدبت ؛دوش نوچ رگید یهایگ تسین هک بآ ناراب ار بذج دنک و بآ دناوتیمن هب یاههیلا نیریز کاخ ذوفن .دنک یارب نیمه دینیبیم هک اهبلایــس هراومه دولآلگ ؛دنتــسه اریز یــکاخ هک دناوتیمن ناراب ار بذج ،دنک هارمه نآ هتــسش هدش و لیدبت هب یلاولگ و بلاگ هدــش و هب تمس تسدنییاپ ریزارس .دوشیم تساجنیا هک مه حطس یاهبآ ینیمزریز تفا ادیپ ؛دنکیم مه شیاسرف کاخ دایز دوــشیم و مه بلایس خر دهدیم و هچره رد شریسم دشاب ناریو ».دنکیم

نیمه یدنچ شیپ لکریدم عبانم یعیبط ناجیابرذآ یبرغ هرابرد راشف فعاضم رب عتارم نیا ناتسا و بیرخت عبانم یعیبط رد رثا یارچ ماگنهدوز ماد رادــشه ؛داد یرادشه هک لثم هعجاف .درک للهادی ،یرایهلا رادنامرف رهــشرذآ هب اههناسر :تفگ تدش« لیس دایز دوب و رد ضرع کی هیناث 150 بعکمرتم بآ زا ریز لپ هیلخت دشیم و نیمه تلع لیس هدوب ؛تسا اما نیا راک ینف و یسانشراک تسا و هرادا هار و روما ،بآ هرابرد یریسم هک رد تیکلام نانآ ،تــسا دیاب حیضوت دنهد و ینف یسررب دوش هک رصقم ؟تسیک ام لابق تلاکشم ددرت رد ریز لپ رازهلغ ار هب لماوع طبریذ رادشه هداد میدوب و یورین ،یماظتنا هرادا هار و نینچمه روما بآ نیا ناکما ار دنتشاد هک نیا هقطنم ار دودــسم ،دننک رگا نــیا عوضوم هب ظاحل ینف و یسانشراک یسررب ،دوش لماوع هثداح صخشم دنهاوخ ».دش

لیعامــسا ،هدازراــبج رادناتــسا یقرــشناجی­ابرذآ زین رد رادید اب ریبد عمجم صیخشت تحلصم ماظن تافلت«:تفگ ام رد نیا ناتسرهش رد هدودحم ریز لپ رازهلغ دوب هک نیا ،ریــسم هداج یمسر دوبن و رد لوط نامز هب هار یروبع لیدبت هدش .دوب لاحرههب یــیاهوردو­خ هک دصق روبع زا نیا ریــسم ار ،دنتشاد راچد هثداح ».دندش

اما کیچیه زا نیا لئاــسم لماع دادخر لیس یاهناتــسا لامش برغ روشک هدوبن و .تسین لکشم یاج یرگید هتفهن ؛تسا نامه ییاج هک کیدزن هب 20 لاس تسا یاهناتسا یلامش و رتشرابرپ ار ریگرد هدرک و یلاسدنچ تسا هب ملایا و ناتسزوخ و ناتسدرک و ... زین هدیسر .تسا نیا لوغ لااح یاج یاهاپ دوخ ار رد ناجیابرذآ ناریا زاب هدرک .تسا

نیتــسخن شــنکاو هرابرد تلع لیــس ناجیابرذآ و ناتسدرک زا یوس رغصا یدمحم

لیس ،ناجیابرذآ یاهدیدپ هزات ؛دوب یدادخر هک دیاش رد نرقمین ریخا دننامیب ؛دوب یلیس هــک کیدزن هب 50 ینابرق تفرگ و ماد و هناخ و نابایخ و عرازم نامدرم ار دوبان .درک هچرگا یارب لیــس یاهتلع یددعتم دناهدرمش و یخرب زین زا یوس نلاوئسم ییارجا یاهناتسا ریگرد در ای دییأت ؛دش اما سکچیه هب لماع لیس یاهراشا ؛درکن ینعی یاهتکن هک دیاب رد ره یعوضوم رتشیب هب نآ هتخادرپ دوش و یارب نیا ،شسرپ یخساپ ،دشاب هکنیا هچ میاهدرک هــک زا ره فرط رب نامرــس هثداح ؟دزیریم ایآ لیس ریخا یاهناتسا لامش برغ روشک یطابترا اب یهجوتیب هــب نیناوق کیژولوکا قطانم !؟دراد

لیس هک عورــش ،دش سکچیه شرکف ار درکیمن هک رد رتمک زا دنچ ،تعاس 4 ناتسا ناجیابرذآ ،یقرش ،یبرغ ناتسدرک و لیبدرا ار ریگرد دنک و ناج همهنآ دنورهــش ار .دریگب بآ دوــلآلگ و بلایــس و یلاولگ دوب هک ؛دمآیم راوه ؛دیشکیم تسکشیم و .دربیم شلوا سکچیه رواب تشادن بلایس ؛ار رخآ رد ییاهناتسا هک همهنآ عتارم عیسو و ششوپ یهایگ ینغ ،دراد ارچ دیاب لیــس ؟دیایب اما یلیخ لوط دیشکن ات بآ نامه ینامدرم ار هک رد هرانک لپ هداتسیا ،دندوب اب دوخ ؛درب یتح ییاهنآ هک راوس رب ناشیاهلیبم­وتا دندوب و یارب ناینابرق هصغ .دندروخیم

یخرب دنتفگ تلع نتفرلااب رامش ناینابرق لیس رد ناجیابرذآ ،یقرش فلخت یگدننار دوب هک نتــسکش لپ رازهلغ نآ ار لیدبت هب کی

رــغصا لــضافیدمح­م زین اــب دیکأت رب ندرکنتیاعر نیناوق نــیمز ناونعهب لماع یرایــسب زا تلاکــشم اهرهــش و ،تیرشب یزاــسدس ار یکی زا لماوع لیس درامشیم و رترابفــسا«:دیوگیم هکنآ یاطخ یدربهار دنچ ههد هتشذگ و لایرس نایاپیب یزاسدس اب لایخ راهم ،بآ ره زور شیب زا شیپ ینابرق ،درــیگیم لاح هکنآ چیه یروــشک اب داجیا یاههزاس میظع ینوتب و لرتنک ،بآ هب هعسوت و یتخبشوخ و تینما هدیسرن .تسا نیا ،رارصا اب یراکتــسد رد ،تعیبط ییاهباناور ار هک رد لوط اهنرق رد نامز یاهیگدنراب دیدــش رد یانهپ نیمز عیزوت ،دندشیم هب اهرهش و اهاتسور ریزارس .دنکیم هتبلا رگا یمک فاصنا هب جرخ ،میهد دیابن طقف نلاوئسم ار رصقم مینادب و تیلوئسم یعامتجا دوخ ار شومارف ».مینک

وا اب هراشا هب باختنا ناریدم یرهش نودب هجوت هب نیزاوم یملع و شناد طیحم تسیز یاهدــنیآ رتخلت ار زین نامیارب ییوگــشیپ :دنکیم ات« هکیماگنه اــم یاهرایعم طلغ ار کلام باختنا یاضعا یاروــش اهرهش رارق مــیهدیم ای هب یاج هــبلاطم قوقح یلم و هعسوت ،ینیمزرس زا نابختنم دوخ رد تلود و سلجم یاهتساوخرد« »یلحم یارب نتخاس کی ،لپ دــس و هداج هبلاطم ،مینکیم رد رب نیمه هنشاپ دهاوخ ».دیخرچ

وا زا یوگلا تسردان یزاسرهش و هعسوت و تیریدم یرهــش رد رسارس ناریا دای دنکیم هک رب نیمه ساــسا لکش هتفرگ .تسا نیا وضع تئیه یملع هاگشناد نانمس :دیوگیم اهیزاسکرهش« و شرتسگ اهرهش نیا ایلاب ار دیدپ .دروآیــم هنرگو ارچ یگدنراب یلیخ رتشیب رد هتشذگ لیس داجیا ؟درکیمن نونکا رد لامــش برغ ،نارهت یرادرهــش اهجرب و یاهعمتجم ینوکــسم ار شرتــسگ هداد و رهــش دراد زا اجنآ هب جرک .دسریم رد قرش نارهت زین اهیزاسکرهش لثم سیدرپ و رگید اهزاسوتخاس و اهیزاسلایو هب یاههنماد زربلا هدیــسر .تسا تشد ،نیمارو ،راسمرگ جرک و یاههیاپهوک زربلا زین زا نیا تخاس یاهزاسو نودب شیامآ« »نیمزرــس رثأتم هدش .تسا یعیبط تــسا هک نیا یوگلا رادیاپان هعسوت یرهــش رجنم هب تلاکــشم یدایز هلمجزا لیس ».دوش شخبناور دیکأت :دنکیم یتقو« یراذگتسایس نامیاهرهش ار هب تسد دارفا هاگآان ای وجدوس و راوخنیمز ،میاهدرپس دیاب رظتنم یاهقافتا رتدب و یرتخلت »!میــشاب وا راکهار مامت نیا تلاکشم ار هناخترازو« ندش نامزاس عبانم »یعیبط و نتفایتردق نآ یارب دروخرب اب ناــفلختم نیا هزوح و جورخ نآ زا هعومجمریز نامزاس داهج یزرواشک .دنادیم نینچمه شزومآ و یارجا نوناق یارب همه زا رگید یاهراکهار نیا .تساهلضعم یهایگ نآ ایحا ؛دوــش اما نیا قافتا رد لمع یندش تسین و نونکات زین زگره ایحا هدشن ؛تسا هکارچ بلغا سپ زا ،یواکندعم یکاخ یقاب هدــنامن ات یاههنوگ یلگنج و یعترم ار رقتسم و ایحا .دنک زا یوس رگید اهیواکندعم تروصهب رایــسب راوهتخلــش ماجنا هدــش و تــعیبط ار یمخز دــنکیم و امومع ماگنه یزاسهداج یارب نداعم و اهددرت یاههصرع رایسب یرتگرزب زا نازیم هدشرکذ رد اهزوجم بیرخت .دنوــشیم نیا اهفلخت و اهبیرخت دودحم هب نداعم تــسین و رد یرایــسب زا اهحرط لثم یزاسهار و ثادحا طخ هلول ...و قافتا .دتفایم

یاهتسایس تسردان یرهش

اهیزاسکرهش و شرتــسگ زرمودحیب اهرهــش و یوگلا هعسوت یرهــش رد ناریا هب یلکش تــسا هک بجوم شهاک یریذپذوفن کاــخ و شــیازفا دادخر بلایــس و باناور .دوشیم نموه شخبناور رد هرابنیا :دیوگیم یزاسهارهدا­یپ« زا ییاهحرط تسا هک یارجا دحیب و دودح نآ رجنم هب ندشیراج بلایس رد یاهلاس ریخا و هیشاح یاهرهش تیعمجرپ هدش .تسا مامت یاههصرع یعیبط ار تلافسآ و کییازوم مــیاهدرک و هزاجا میهدیمن نیا اههصرع بآ ناراب ار بذج .دننک یعیبط تسا هک ناراب یتقو دناوتن رد نیمز ورف ،دور یراج و هب لیس لیدبت ».دوشیم هک رد لاــس 93 نیا ناتــسا اب رودص 330 هرقف هناورپ یرادربهرهب ،یتعنص هبتر تسخن ار رد نایم ریاــس اهناتــسا رد نیا شخب هب دوــخ صاــصتخا هداد .تــسا وا زا یراذگاو شیب زا 100 هدودحم یفاــشتکا و ندعم رد ناجیابرذآ یقرــش یط لاــس 93 ربخ داد و ناجیابرذآ«:تفگ یقرــش یکی زا یاهناتسا ینغ زا ظاحل دوجو نداعم تسا هک هدافتسا زا نیا عبانم دناوتیم هب شخب داصتقا ناتسا کمک ینایاــش ».دنک نیا رد یلاح تسا هک ناسانشراک نیمه یاهیواکندع­م هیوریب ار یکی زا لماوع یلصا و یساسا لیس رد قطانم هلمجزافلتخ­م ناجیابرذآ .دنرامشیمرب

نموه شــخبناور رد هرابنیا هب هعماج« »ایوپ :تــفگ اهیواکندعم« زا لماوع یلصا ندشیراج اهلیس .دنتسه یتقو کی هنماد ای هوک یارب تشادرب ندعم بیرخت ،دوشیم عــقاورد اههد نت کاخ ار رد اههرد و اههنماد اهر .دننکیم ماگنه یــگدنراب و شزیر ،بآ رد اــهههاربآ و اهرهن بلاگ رد ریــسم دوخ یراج دوشیم و ربهولاع بیرخت متسیسوکا یبآ بلایــس دزاسیم و یاهتراسخ یناج و یلام یناوارف ار هب ،اهناــسنا اهرهش و عرازم و هچره رد شریــسم ،دشاب دراو ».دنکیم نیا یارتکد عبانم یعیبط رد همادا دیکأت دنکیم هک ساــسارب نیناوق هکیماگنه یواکندعم مامت ،دوشیم هصرع دیاب حلاصا هدش و ششوپ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.