وگوتفگ اب امیس« ،»تداعس رواشم هداوناخ و سردم هاگشناد ؛شزومآ نیرتهنلاوئ­سم راک یارب شهاکبیسآ

Jameh Pouya - - یدنورهش ناکدوک -

هراــبرد رامآ یرازآکدوــ­ک رد روــشک فلاتخا یاهرظن یناوارف دوجو ؛دراد اما ردقنآ دایز تــسا هک ینیپمک شیارب لکش .هتفرگ امش تساهلاس رد شقن رواشم هداوناخ اب نیا دراوم ورهبور ،دیاهدوب ساــسارب رایعم یملع و هبرجت یصخــش ناتلیلحت زا نازیم و عون اهیرازآکدو­ک ؟تسیچ هلب رامآ یرازآکدوک رایسب دایز تسا اما رتهب تــسا ادتبا هرابرد فیرعت یرازآکدوــ­ک حیضوت یهاتوک مهدب و دعب هرابرد عاونا نآ تبحص .منک رد موهفم یرازآکدوک یدرف هک هس ای راهچ لاس زا کدوک رتگرزب ،تسا کدوک ار روبجم دنکیم هب یراک نت دهد هک زا رظن یناور و یمسج هب ررض کدوک تسا و نیا راک جراخ زا بوچراچ نوناق رارق .دراد نیرتییادتب­ا عون ،یرازآکدوک عون یمسج نآ تــسا هک لاومعم رد اههناــسر رتشیب هرابرد نیمه عوــن زا یرازآکدوک فرح هدز .دوــشیم عون یرگید زا یرازآکدوک هک رد نیمه هتــسد یاهیرازآکد­وک یمسج رارق ؛دریگیم اما لیلدهب شتیمها دیاب نآ ار ادج ؛درک یرازآکدوک یسنج .تــسا هرابرد یرازآکدوک لاومعم دایز تبحص ،دوشیمن اریز اههداوناخ زا تبحص هرابنیارد زیهرپ .دننکیم اههداوناخ روصت دننکیم رگا هرابنیارد فرح دننزب ناشیوربآ .دوریم یرایسب زا اههداوناخ دعب زا هکنیا ناــشناکدو­ک دروم رازآ یسنج رارق ،دریگیم یعس دننکیم اب ییاجهباج لزنم لحم ناــشتنوکس نیا وربآ ار هب لوق ناشدوخ ظفح .دننک عون رگید ،یرازآکدوک یناجیه - یفطاع تــسا هک نیرتدب لکــش یرازآکدوک هب رامش ،دوریم اریز نکمم تــسا کــی کدوک برض و حرــج یندب ار دــعب زا یتدم شوــمارف ؛دنک اما ندشهتفرگهد­یدان زا یوس یاضعا هداوناخ نانچ یاهــبرض هب وا دنزیم هک شجیاتن اهلاــس دعب شدوخ ار رد راتفر درف زورب .دهدیم

رد ناریا ناوتیم کیکفت درک هک کیمادک زا عاونا یرازآکدوک یناوارف یرتشیب ؟دراد یرازآکدوک یمــسج رد یاهرامآ هدشملاعا رتشیب ؛تــسا اما رد تیعقاو روطنیا ،تسین اریز مدرم اساسا اب عاونا رگید یرازآکدوک انشآ ؛دنتسین یارب لاثم رتمک ردپ و یردام هرابرد یرازآکدوک یملاک و یفطاع تاعلاطا ،دنراد رد هجیتن یرامآ مه رد نیا هنیمز دوجو ،درادن اریز یتیاکش حرطم دوــشیمن ای لاثم هرابرد یرازآکدوک یــسنج اب یگنهرف ورهبور میتــسه هــک ندرکتبحص هرابنیارد ار .ددنسپیمن لاس هتشذگ اب یراکمه مناخ رتکد دنوفراعم و مناخ رتکد ،یدجام رد 29 هسردم ییادتبا 3هقطنم رهش نارهت تاسلج هورگ ینامرد ار لیکشت میداد ات هرابنیارد هب یاههچب یاهسلاک ،لوا مود و موس شزومآ .میهد هبرجت ام رد نیا اههاگراک ناشن داد اههچب هرابرد تبقارم

یاهبیسآ یعامتجا زورهبزور هرهچ یدیدج زا دوخ زورب ،دنهدیم زا دایتعا ات یاهدمایپ قلاط و یرازآکدوک و اههد هلئــسم یعامتجا رگید همه و همه اهیگدیچیپ و یاهمبوریز صاخ ناشدوخ ار .دنراد یکی زا یاهبیسآ یدج یرازآکدوک .تسا ساسارب ملاعا نامزاس یتسیزهب رد لاس 95 عوضوم شیب زا 12 رازه سامت اب سناژروا یعامتجا رد روشک یرازآکدوک هدوب ،تسا نیا رامآ هتبلا قیقد .تسین هکیروطهب لااح نادنمرنه راکهبتسد دناهدش و اب داجیا نیپمک تسرپرسدب« رتاهنت ،»تسا یعس دننکیم نیا رامآ ار شهاک .دنهد امیس« ،»تداعس رواشم هداوناخ و سردم هاگشناد مه رد وگوتفگ اب هعماج« »ایوپ حیرصت دنکیم رامآ یرازآکدوک رب عون یمسج نآ زکرمتم ؛تسا اما یرازآکدوک عون یرتمهم مه دراد هک مع لاً رد چیه یرامآ رکذ .دوشیمن هب هتفگ تداعس یرازآکدوک یفطاع عیاش ؛تسا اما لیلدهب هکنآ اهردپ و اهردام هرابنیارد شزومآ ،دناهدیدن هجوتم راتفر ناــشطلغ .دنوشیمن امیس تداعس 11 لاس تسا هک رد شقن هورگ رگنامرد و رواشم رد زکارم فلتخم تیلاعف ،دنکیم وا شیپ زا نیا لوئسمریدم لکشت یتلودریغ شسر« »باتفآ مه دوب هک عوضوم تیلاعف نآ شزومآ نانز و نارتخد رد ضرعم بیسآ هدوب .تسا وگوتفگ اب تداعس زا یرازآکدوک زاغآ و هب موزل شزومآ تراهم یسانشدوخ یارب دارفا متخ .دش دیکأت هرابدنچ تداعس رب موزل هعسوت یاهشزومآ یاهتراهم یعامتجا هب دارفا ناونعهب یلمع ،هنلاوئسم زیگناربلمأ­ت .تسا نیما یناجریسلوش

یاهیرازآکد­وک دیدش یمسج و یسنج لاومعم لیلدهب یعون للاتخا یتیصخش درف هدنهدرازآ قافتا ؛دتفایم اما یرازآکدوک یفطاع هجیتن دوبن یهاگآ ؛تسا ینعی نکمم تسا درف للاتخا یناور هتشادن دشاب و روصت دنک یلیخ شدنزرف ار تسود ؛دراد اما لامع تزع سفن شدنزرف ار بیرخت دنک

.دنشاب امــش لابق رد لکشت شــسر« »باــتفآ شزومآ نانز ار لاــبند ؛دیدرکیم اما راگنا نیا شلات فقوتم دــش و لکشت هب شراک نایاپ .داد هنوگچ ناوتیم نیا اهتکرح ار رارمتسا ؟دیشخب

ام رد لکشت شسر لابندهب شزومآ نانز و نارتخد رد لاح بیسآ و هدیدبیــسآ ؛میدوب کیدزن هب هس لاــس مه ماود .میدروآ لکــشت اــم لیلدهب دوــبمک عبانم یــلام شراک فقوتم ،دــش اریز شراتخاس یــتئیه دوــب و تلایکــشت یدنمتردق میتشادن هک دناوتب زا رظن یلام شدوــخ ار هرادا ؛دنک اما اصخش مراک ار فقوتم مدرکن و ره هتفه شزومآ نانز ار رد کراپ ناوناب لابند .منکیم ییاهینامرد­هورگ هک رد کراپ ناوناب اب نانز ماجنا ،مهدیم یاهبرجت تسا هک ناشن دهدیم رگا ام میناوتب شزومآ قیقد ار روطهب رمتسم لابند ،مینک میناوتیم تیعضو یگدنز اهمدآ ار رییغت .میهد نیا اهشزومآ ار راهچ لاس تسا هک اب نیرتمک تاناکما لابند ؛منکیم اما رد ثحب یاهلکــشت یتلودریغ هدیقع مراد یلکشت دناوتیم شتکرح رمتسم دشاب هک دناوتب شدوخ ار هب لکــش کی نامزاــس هرادا دنک و زا لدم یاههیریخ یتنس یوریپ .دنکن دوجو نینچ ییاهلکشت دناوتیم رد یاتسار لمع هب تیلوئسم یعامتجا شخبهجیتن .دشاب

هب هبرجت شزومآ نانز رد کراپ ناوناب هراشا .دیدرک راهچ لاــس روضح یگتفه رد عمج نانز هچ یتاکن ار هب امش ناشن داد هک رگا رارق دشاب یشیوپ یعامتجا یارب شزومآ تراهم یسانشدوخ لکش ،دریگب دیاب نآ ار رد رظن هتشاد ؟دشاب نیا هبرجت ناــشن داد ییانشآ دارفا اب تراهم یسانشدوخ دناوتیم زا زورب یرایسب زا یاهبیسآ یعامتجا یریگــشیپ ،دنک دیابن نیا تراهم ار مکتــسد .میریگب دیاب هزجعم شزومآ تسرد ار رواــب ،مینک هب هدیقع نم شزومآ دناوتیم نامه لمع هنلاوئــسم .دشاب کی هدیقع رگید مه مراد هک دیاــش یخرب زا مناراکمه نآ ار لوبق هتشادن .دنشاب هب رظن نم زا رظن یتخانشناور ردقنامه هک درم هب نز ساسحا تینما ،دهدیم نز روحم ناجیه ؛تسا ینعی کی زنِ ،باداش لاعف و ملاس دناوتیم هب ریاس یاضعا هداوناخ کمک یدایز دنک و روحم تکرح ملاس هداوناخ .دشاب هب رظن نم دیاب اهشزومآ و اهیزاسدنمن­اوت زا نانز زاغآ .دوش دعب زا فرصم داوم ،ردخم لداعت یناور درادــن و ره یراک نکمم تــسا زا وا رــس ،دنزب سپ نیا قادصم یتسرپرسدب .تسا اهردپ و یاهردام ،داتعم ای یناسک هک مئلاع یاــهیرامی­ب یناور دننام یــبطقود ...و ار ،دنراد تیحلاص ردپ و یرداــم .دنرادن اههچب رد نــینچ ییاههداونا­خ دعتــسم شیارگ هب دایتعا و یاهیراکهزب رــگید دنتــسه و نــیا قافتا تشونرس اهنآ ار رییغت .دهدیم رد یاــههداون­اخ تــسرپرسدب نیرتمهم لکشم نادقف تراهم لح هلئسم .تسا ناکدوک هراومه رد لاــح ندرــکهبرج­ت یماکان دنتسه و نیا یاهیماکان ،یپایپ کی کدوــک یــنابرق ار لیوحت هعماج .دهدیم

امــش دییوگیم عاونا اهیرازآکدو­ک رد یاههداوناخ یــناریا خر دهدیم و هرابنیارد اب دوبمک یهاگآ ورهبور .میتسه رگا یاهداهن یتلود ار رانک ،میراذگب نادنورهش رد ربارب نیا هلئسم مهم یعامتجا هچ یتیلوئسم ؟دنراد اصخش نکمم تسا یمک مهاگدید هرابرد هویش یریذپتیلوئ­سم هرابنیارد توافتم ؛دشاب هب هدیقع نم یــسکره ادتبا رد ربارب شدوخ تیلوئــسم .دراد دوخ امش ایآ فیرعت قیقد تزع« »سفن ار ؟دینادیم رگا ناونعهب کی راگنهمانزو­ر نیا فیرعت ار ،دینادن دیناوتیمن یارب قوقح نارگید یراک .دینکب ام دیاب لوا دای میریگب غارچ هناخ نامدوخ ار نشور هگن .میراد یرایسب زا یناسک هک تیلاعف یعامتجا دننکیم و یاهمدآ یاهدرکلیصح­ت مه ،دنتسه نکمم تــسا یاهتراهم یعامتجا ار ارف هتفرگن ،دنشاب نیلوا و نیرتمهم نیا ،اهتراهم تراهم« »یهاگآدوخ ؛تسا یدرف هک تراهم یهاگآدوخ هتشادن دشاب و دناوتن طاقن فعض و توق شدوخ ار ،دسانشب دناوتیمن یارب شدوخ و نارگید یراک ماجنا .دهد لااح رگا یدرف شدوخ هب نیا تراهم هدیسر ،دشاب دناوتیم هب تلاسر شایعامتجا لمع .دنک یسکره مه یارب شدوخ یتلاسر لئاق ؛تسا نم اصخش عوضوم دروم ماهقلاع شزومآ نانز هدوب و رتشیب یارب نیا راک تقو .ماهتشاذگ شاهناقداص مه نیا تــسا ییاهراک هک رد نــیا هزوح ماجنا ،ماهداد یلیخ زا رس تیلوئسم ،دوبن هکلب هدیقع مراد ندادهرواشم هب نانز هشیمه ثعاب دوشیم دوخ نم مه سح ندوبدیفم هتشاد مشاب و یتح یهاگ شیب زا اهنآ زا نیا طابترا دوس .مربب

یاهلکشت یتلودریغ )اهوُایجنا( ردقچ دــنناوتیم رد هئارا نینچ ییاهشزومآ رثؤم زا ناــشندب تاعلاطا یفاک ؛دــنرادن اما نیمه اههاگراک مه اب یــیاهتموا­قم ورهبور .دوب دعب زا ندشمامت اهشزومآ رد نیا 29 ،هسردم طقف کی هسردم یاضاقت یددجم یارب شزومآ هب ام هئارا داد و معلاً راک رد اجنیمه فقوتم .دش نیا ناشن دــهدیم ردقچ ام هرابنیارد اب رقف یهاگآ هجاوم ؛میتسه نیاربانب ناوتیمن ًافرص ساسارب یاهرامآ هدشرشتنم روصت درک رازآ یمسج رتشیب .تسا

امــش رد ناتیاهتبحص زا یرازآکدوک یفطاع ناونعهب نیرتمهم عون یرازآکدوک دای ؛دیدرک اههناــشن و یاهدمایپ نیا عون یرازآکدوک ؟تسیچ هلب شنیرتمهم رازآ یفطاع .تسا هزاجا دیهد کی یتیعقاو ار اب امــش رد نایم ؛مراذگب یتقو ام رد تاــسلج ینامردهورگ ای هرواشم یدرف اب دارفا لاــسگرزب تبحص مینکیم و ناــشتلاکش­م ار یواکاو ،مینکیم رد رتــشیب دراوــم للع نیا تلاکشم هب هرود یکدوک نیا دارفا ،ددرگیمرب رد یکدوک ماظن یناور نیا دارفا بیسآ هدید .تسا ردپ و ییاهردام هک هب ناشیاههچب بسچرب دننزیم و اهنآ ار اب نارگید هــسیاقم دننکیم ای هراومه رد لاح ندرکشنزرس ناکدوک ،دنتسه دیاب دننادب هــک نیمه کدوک ادعب رد یلاــسگرزب لیلدهب هکنیا زا تزع سفن یفاک رادروخرب ،تسین یگدنز یملاــس ار هبرجت .دنکیمن اسبهچ ام یناعجارم میراد هک زا رظن یملع قفوم ،دناهدوب یارب هنومن داتــسا ،هاگشناد کــشزپ و سدنهم ؛دناهدش اما مینیبیم نیمه دارــفا اب یاهلأخ یفطاع یدج ورهبور دنتسه و یهاگ یتح زا ناشدوخ ناشدب .دیآیم نیا ساسحا رد یاهیرازآکد­وک یفطاع هرود یکدوک هشیر .دراد

یاــهراتفر ردپ و اــهردام رد هناخ هک رد کیره زا هس لکش دروم هراشا امش قادصم یرازآکدوک هب رامــش ،دوریم هچ یلیلاد دناوتیم هتشاد ؟دشاب هچ دوشیم هک ردپ ای ردام تسد هب یرازآکدوک ؟دنزیم یاهیرازآکد­وک دیدــش یمسج و یسنج لاوــمعم لیلدهب یعون للاتخا یتیصخــش درف هدنهدرازآ قافتا ؛دتفایم اما یرازآکدوک یفطاع هجیتن دوبن یهاگآ ؛تسا ینعی نکمم تسا درف للاتخا یناور هتــشادن دشاب و روصت دنک یلیخ شدنزرف ار تــسود ؛دراد اــما لامع تزع سفن شدنزرف ار بیرخت .دنک یتقو تزع سفن درف رد یکدوک بیرخت ،دوش یلیخ نامز دربیم ات میناوتب درف هدیدبیسآ ار هب تیعضو لداعتم میناسرب و هب اهتدم راک یاهرواشم زاین .دراد

یناکدوک ار هک رب رثا تلالاتخا ردپ و ردام رازآ دننیبیم مــیناوتیم رد هرمز ناکدوک تسرپرسدب یقلت ؟مینک ؛هلب لاثم یردپ هک هــشیش فرصم ،دنکیم

یدرف هک تراهم یهاگآدوخ هتشادن دشاب و دناوتن طاقن فعض و توق شدوخ ار ،دسانشب دناوتیمن یارب شدوخ و نارگید یراک ماجنا .دهد لااح رگا یدرف شدوخ هب نیا تراهم هدیسر ،دشاب دناوتیم هب تلاسر شایعامتجا لمع دنک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.